Офіційний веб сайт

Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні

р7

Представлено Полтавським національним технічним уніаерситетом імені Юрія Кондратюка.

Автори: Павліков А.М., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Шулик В.В., Чевганова В.Я., Голік Ю.С., Конюк А.Є., Колієнко А.Г.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблемустворення технології будівництва доступного житла на основі впровадження у будівельну галузь України удосконаленої енергоефективної конструктивної системи та нових технологій монтажу будівель, варіантного проектування та зведення їх фундаментів і штучних основ  у складних інженерно-геологічних умовах із застосуванням найбільш перспективного обладнання вітчизняного виробництва, а також екологічно безпечних рішень інфраструктури.

Розроблено наукові засадита методологію розрахунку залізобетонних конструкцій на складні види деформацій, що дозволяє значно спрощувати існуючі конструктивні рішення будівель, а також ефективних фундаментів і штучних основ безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи.

Створено необхідну державну нормативну базу проектування та влаштування доступного житла.

Створена технологія будівництва доступного житла на основі впровадження у будівельну галузь удосконаленої енергоефективної конструктивної системи відповідає світовому рівню.

Науково-технічні розробки, реалізовані в будівельну галузь, підтвердили свою високу спроможність забезпечення населення доступним житлом. Упровадження безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи у будівництво багатоповерхових будівель під житло дозволяє зменшити його вартість 1м2 майже на 40% у порівнянні з будівлями, що зводяться за традиційними стіновими та каркасними конструктивними системами. При цьому швидкість зведення будівлі зростає на 50%. При загальних сучасних обсягах будівництва об'єктів із застосуванням збірного залізобетону в Україні потенційний економічний ефект від упровадження запропонованих розробок становитиме 1,39 млрд. грн./рік. Застосування розробок сприятиме відновленню роботи заводів з випуску збірних залізобетонних конструкцій, створенню значної кількості робочих місць у будівництві.

Кількість публікацій: 15 монографій, 600 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 100 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 60 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Клименко Євгеній Вололдимирович, доктор технічних наук, проф

Проблема зведення соціально доступного житла на даний час стоїть надзвичайно гостро. Колективом авторів в результаті декількарічних наукових та проектно-конструкторських розробок створена єдина система будівництва з використанням прогресивних конструкцій. Це дало змогу не лише зменшити вартість будівництва до 40%, але і скоротити терміни зведення практично в два рази.
Результати розробки відомі науковому та інженерно-технічному загалу не лише на Україні, але і за кордоном. Прогресивна система зведення житла впроваджена в практику будівництва, чим була ще раз підтверджена її ефективність.
Вважаю за доцільне присудити авторам розробки Державну премію України за 2014 рік.

Клименко Євгеній Володимирович,доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий кафедрою Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Тімченко Радомир Олексійович, д.т.н., проф.

Проблема забезпеченості населення нашої держави житлом є однією з найгостріших соціальних проблем на даний період розвитку України.
Представлена робота має актуальність з науковою новизною та практичну цінність, так як вирішуються питання з обґрунтування економічної категорії «соціально-доступне житло», з технології зведення будівель, із забезпечення екологічної безпеки та впровадження енергоефективної конструктивної системи.
Авторський колектив досяг своєї мети і виконав роботу на світовому науково-технічному рівні.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.
Професор кафедри архітектури та містобудівництва,
ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
д.т.н., професор Тімченко Р.О.

Калюх Юрій Іванович, д.т.н., проф.

Автори розробили й впровадили в практику будівництва комплексне конструктивно-технологічне і функціонально-планувальне рішення багатоповерхових житлових будівель доступного житла, а також високотехнологічні та енергоефективні фундаменти та штучні основи. Створено відповідну державну нормативну базу. Колектив заслуговують на присудження Державної премії України.

Завідувач лабораторії ДП НДІБК, д.т.н, проф. Ю.І. Калюх

Сосновська Ольга Олександрівна

В часи, коли наша країна переживає важку економічну кризу важливість, своєчасність та актуальність роботи: "Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні" важко переоцінити.
Головні аргументи:
по-перше, значне здешевлення (1м2 майже на 40%) та прискорення будівництва в цілому (на 50%); по-друге, прискорення забезпечення населення доступним житлом;
по-третє, поштовх для стимулювання інвестування (у т.ч. іноземного) будівництва, а також інноваційних досліджень та розвитку будівельної науки;
по-четверте, можливість інноваційного розвитку будівельної індустрії на базі удосконаленої енергоефективної конструктивної системи світового рівня та впровадження комплексних методів оцінювання економічної ефективності впровадження науково-технічних розробок в індустріальне будівництво;
по-п’яте, можливість освоєння для будівництва місць зі складними інженерно-геологічними умовами, з урахуванням екологічно-безпечних рішень інфраструктури в різних регіонах України.
З огляду на вказане, робота безумовно на присудження державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.
Професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук, доцент Сосновська О.О.

Червинский Яков Иосифович, канд.техн.наук, с.н.с.

Поддерживаю внедрение высокотехнологичных и энергоэффективных научно-технических разработок в строительство доступного жилья в Украине.
Работа имеет комплексный характер, создана необходимая нормативная база проектирования и устройства доступного жилья.
Считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины 2014 г. в области науки и техники.
Заведующий отделением ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» г. Киев, канд.техн.наук, с.н.с. Червинский Я.И.

Лапенко Олександр Іванович

У представленій роботі проведені широкомасштабні наукові дослідження актуальної сфери сучасного будівництва, а саме зведення доступного житла. При розробці ефективних залізобетонних конструкцій та фундаментів враховано технологічні вимоги. Завдяки цьому технології зведення безкапітельного-безригельного збірного залізобетонного каркасу вийшла простою та раціональною. Дана система може широко застосовуватися при будівництві не тільки житлових будівель, а й будівель цивільного та промислового призначень.
Застосування представлених розробок може відновити заводи по випуску залізобетонних виробів та конструкцій, що відповідали б сучасним вимогам.
В цілому подана робота має наукову цінність та прктичне застосування, широке впровадження результатів дозволить отримати значну економію коштів і заслуговує присудження високої нагороди - Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Лапенко Олександр Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій будівництва Інституту аеропортів Національного авіаційного університету.

Золотов Михаил Сергеевич, канд. техн.наук, профессор

Вопросы удешевления жилищного строительства всегда были актуальны для Украины. Среди пяти программ государственной поддержки приобретения гражданами жилья «Доступное жилье» уверенно занимает одну из первых позиций.
В представленной работе на соискание Государственной премии в отрасли науки и техники за 2014 год решена важная научно-техническая проблема создания технологии строительства доступного жилья на основе внедрения в строительную отрасль Украины усовершенствованной энергоэффективной конструктивной системы и новых технологий монтажа зданий, вариантного проектирования и возведения их фундаментов и искусственных оснований в сложных инженерно-геологических условиях.
Разработаны научные основы и методология расчета железобетонных конструкций на сложные виды деформаций, позволяющие существенно упростить существующие конструктивные решения зданий, а также эффективных фундаментов и искусственных оснований безкапительно-безбалочной каркасной конструктивной системы.
Научно-технические разработки, реализованные в строительной отрасли, подтвердили свою высокую; способность обеспечения населения доступным жильем только внедрение безкапительно-безбалочной каркасной конструктивной системы в строительство многоэтажных зданий под жилье позволяет уменьшить его; стоимость 1м2 почти на 40% по сравнению со зданиями, которые возводятся по традиционным стеновым и каркасным конструктивным системам. При этом скорость возведения здания возрастает на 50%. Использование разработок будет способствовать возобновлению работы заводов по выпуску железобетонных конструкций, созданию значительного количества рабочих мест в строительстве.
Работа характеризуется многолетними исследованиями, практическими внедрениями в широком спектре объектов жилищного строительства, многих из которых я был свидетелем, большинства регионов Украины.
Комплекс научных разработок, оформленный в значительном числе публикаций (монографии, статьи и т.п.) и нормативных документах. Новизна и конкурентоспособность технических решений защищена 100 авторскими свидетельствами и патентами и я считаю, что работа заслуживает присуждения государственной премии Украины в 2014 году в области науки и техники.

Профессор кафедры теоретической и строительной механики Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова Золотов М.С.

Головко Сергій Іванович, д.т.н., проф.

Представлена робота «Упровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла» є актуальною для України та направлена на вирішення важливого господарського завдання створення доступного житла.
В роботі представлені апробовані розробки в частині архітектурно-планувальних рішень, технології виконання фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах, нові технології монтажу та економічні підходи до оцінки ефективності, які можуть бути впроваджені в будівельну галузь.
Вважаю, що робота є всебічно обґрунтованою та готовою до впровадження і заслуговує присудження державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор, завідуючий комплексним науковим відділом проблем будівництва в складних умовах ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Головко Сергій Іванович

Гість Митинський В. М.

Житло є одніїю із найважливіших проблем нашого суспільства.Отримані колективом авторів результати є важливими як для створення доступного житла, так і для будівництва взагалі.Робота охоплює експерементальні та теоретичні дослідження конструкцій, методи їх проектування, виготовлення і експлуатації.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України 2014р у галузі науки і техніки.
Доц. каф основи і фундаменти Одеської державної академії будівництва та архітектури
Митинський В. М.

Кікто Світлана Михайлівна

Представлена на здобуття Державної премії України робота: "Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні" є дуже важливою, оскільки направлена на вирішення забезпечення житлом населення за доступними цінами. Для зведення житлових будинків пропонується використання збірних залізобетонних конструкцій будівлі, та фундаментів, енергоефективні архітектурно-планувальні, єкологічні та економічно обгрунтовані рішення. Безперечно, ця робота має як теоретичну, так і практичну цінність.
Таким чином, робота «Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла» та авторський колектив у складі Павлікова А.М., Зоценка М.Л., Винникова Ю.Л., Шулика В.В., Чевганової В.Я., Голіка Ю.С., Конюка А.Є., Колієнка А.Г. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Кікто Світлана Михайлівна
Директор Миргородського художньо-промисловиого коледжу ім.М.В.Гоголя

Таран Олександр Володимирович

Вирішена в роботі досить важлива проблема створення технології будівництва доступного житла є актуальною в нашій державі. Науково-технічні розробки безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи, запропоновані авторами, відповідають міжнародному рівню, забезпечують варіантне проектування внутрішнього простору квартир та зниження вартості квадратного метру житла майже на 40 % на відміну від стандартних методів зведення будівель, що може вважатися серйозним досягненням роботи, а потенційний економічний ефект від упровадження цих розробок прогнозується на рівні 1,39 млрд. грн./рік, що остаточно доводить їх ефективність. Наукову новизну та практичну розробку підтверджують кількість опублікованих робіт та захищених докторських і кандидатських дисертацій.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.
Таран Олександр Володимирович, директор Кіровоградського будівельного коледжу

Стежка Валентин Олексійович

Наукові та практичні напрацювання, що склали роботу - "Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні" це крок до зменшення затрат в будівництві при високій якості і надійності. А це на сьогодні та в майбутньому матиме велике практичну значення. Ґрунтовні дослідження та висновки по них мають високу наукову цінність. Важливим в цій роботі є комплексний підхід до вирішення економічних, енергоефективних, екологічних, архітектурно-планувальних, конструктивних, та інших проблем пов'язаних із будівництвом доступного житла, що, безперечно актуально для нашої держави.
Вважаю, що ця робота заслуговує присвоєння Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Нач.відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Глобинського району Полтавської області, головний архітектор Глобинського району
Стежка Валентин Олексійович

Ландар О.М., канд. техн. наук, заслужений будівельник Україн

Науково-технічні розробки реалізовано в будівельну галузь Полтави. Активне впровадження безкапітельно-безбалкової каркасної системи в будівництво сприятиме відновленню роботи заводів з випуску збірних залізобетонних конструкцій і створенню значної кількості робочих місць. Розроблено нові конструкції та технології їх зведення фундаментів і штучних основ у складних інженерно-геологічних умовах із застосуванням найбільш перспективного вітчизняного обладнання. Створено відповідну державну нормативну базу. Автори заслуговують на присудження Державної премії України.

Генеральний директор ТЗДВ «Полтаватрансбуд», Заслужений будівельник України, к.т.н. О.М. Ландар

Древаль Ірина Владиславівна, док. архіт

Вирішення важливого та актуального завдання - забезпечення доступним житлом населення України, безперечно матиме позитивні ефекти в соціальній, економічній та архітектурно-містобудівній сферах. З погляду на це, представлена робота є своєчасною та вельми корисною. Її ефективність обумовлена, насамперед, комплексним підходом до розв’язання визначеної проблеми. В роботі ретельно та науково опрацьовано питання: удосконалення конструктивної системи будівель; розробки нових архітектурно-планувальних рішень доступного житла з вільним плануванням; створення енергоефективних планувальних рішень доступного житла, розвинених композиційно архітектурних форм фасадів, а також прийняття різноманітних функціонально-планувальних рішень на рівні ділянки забудови.
Особливої уваги заслуговують пропозиції щодо реалізації екологічно обґрунтованих рішень на основі інтенсивного впровадження новітніх технологій, застосування енергоефективних конструктивних технічних рішень, та їх техніко-економічного обґрунтування. Вельми важливим є те, що для забезпечення контролю за змінами навколишнього середовища в ході реалізації проектів житлової забудови авторами запропонований набір оціночних показників екологічної ситуації та стану соціально-економічної системи, що опрацьовані на прикладі Полтавської області. Безперечно, ця робота має як теоретичну, так і практичну цінність.
Таким чином, робота «Упровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла» та авторський колектив у складі Павлікова А.М., Зоценка М.Л., Винникова Ю.Л., Шулика В.В., Чевганової В.Я., Голіка Ю.С., Конюка А.Є., Колієнка А.Г. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Древаль Ірина Владиславівна, док. архіт., завідувач кафедри містобудування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Гість Школа Александр Викторович

Работа характеризуется многолетними исследованиями, практическими внедрениями в широком спектре объектов жилищного строительства для сложных инженерно-геологических условий строительства большинства регионов Украины.
Комплекс научных разработок, оформленный в значительном числе публикаций и нормативных документах,на мой взгляд, несомненно заслуживает присуждения государственной премии Украины в 2014г в области науки и техники.

Гендиректор МАГВТ (Международной ассоциации гидротехников водного транспорта),
профессор каф. основания и фундаменты ОГАСА,
д.т.н., проф. Школа А.В.

Вдовина Татьяна Васильевна

Работа безусловно достойная. Решает как основные стратегические задачи, так и дополнительные - активизация межотраслевых хозяйственных связей, занятость населения, повышение благосостояния, увеличение поступлений в бюджет. Именно то, чего не хватает для развития всей нашей экономики. Однозначно поддерживаю присуждение Государственной премии.
Вдовина Татьяна Васильевна, директор ООО "Электроприбор", г. Полтава

Момот Тетяна Валеріївна

Результати даної роботи є яскравим прикладом реалізації саме інноваційного шляху розвитку економіки України. Наукові здобутки колективу авторів дають можливість вирішення значної кількості актуальних проблем не лише будівельної галузі, а й господарства країни вцілому: модернізація технології, енергоефективність, економія витрат, підвищення якості житла, скорочення термінів виробництва, підвищення забезпеченості житлом, зростання платоспроможного попиту, зайнятість, длосягнення світових стандартів господарювання, тощо. Дана робота відкриває можливості зростання конкурентоспроможності національного будівництва, підвищення інвестиційної привабливості економіки країни, та, як наслідок, істотного зростання ВВП України. Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів даної роботи істотно підвищить фінансовий потенціал країни, та дозволить більш ефективно вирішувати проблеми соціально-економічного розвитку не лище будівництва, а й інших сфер економіки країни.
Таким чином, колектив авторів Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка без сумнівів гідний присудження Державної премії України 2014р. в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри
Фінансово-економічної безпеки,
обліку і аудиту
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова,
доктор економічних наук, професор Т.В. Момот

Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н., професор, зав. кафедри

Сфера будівництва є індикатором розвитку країни та зміцнення її економічного потенціалу. Окрім цього, саме будівельна галузь є тим економічним, фінансовим та техніко-технологічним простором, що дозволяє забезпечувати зв'язок між окремими галузями господарства, створювати нові ринки як ресурсів (матеріальних, праці) так і товарів, істотно підвищити інвестиційні попит і пропозицію на ринку житла. Розвиток будівництва є необхідною умовою забезпечення сталого функціонування національної економіки саме як системи господарських зв'язків між різними сферами виробництваю. Тому безсумнівно, дана науково-практична розробка має істотне значення не лише щодо розв'язання актуальних проблем будівельної галузі, а й стратегічне - стосовно соціально-економічного розвитку України.
Вважаю, що робота беззеперечно заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри фінансів Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор Алєксєєв І.В.

Омельченко Павло Миколайович, к.т.н., директор ТОВ "ЕКФА"

Розробки авторів, які вже реалізовано в будівельну галузь Полтави, продемонстрували високу спроможність забезпечення населення доступним житлом. Особливо виділю варіантне проектування та технології зведення їх фундаментів і штучних основ (фундаментів у пробитих свердловинах, ґрунтоцементних основ і паль, буроін’єкційних паль) у складних інженерно-геологічних умовах із застосуванням перспективного обладнання вітчизняного виробництва. Авторський колектив роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор ТОВ «ЕКФА», м. Полтава, член-кореспондент Академії будівництва України, канд. техн. наук П.М. Омельченко

Швець Ірина Борисівна, д.е.н., проф.

Впровадження в будівельну галузь України індустріального безкапітельно-безбалкового каркасу будівель значно скорочує терміни будівництва, знижує енерго- та матеріалоємність, підвищує продуктивність праці, і відповідно зменшує загальну вартість квадратного метру житла. Саме тому представлена колективом науковців Полтавського національного технічного університету робота вирішує актуальне питання - забезпечення населення України (молоді, вийськових, малозабезпечених громадян) сучасним та дешевим житлом. В умовах обмеженості коштів державного бюджету, зниження платоспроможного попиту населення це вкрай важливо. Тому вважаємо доцільним підтримати зазначений колектив та його розробку на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Дубровский М.П., д.т.н, проф.

Работа очень интересная, актуальная, носит инновационный характер. Исследования выполнялись в течение ряда лет и позволили всесторонне обосновать предлагаемые решения.
Отечественная инженерная практика остро нуждается в подобных разработках, которые позволяют осуществить качественный прорыв в применении экономичных и эффективных энергосберегающих конструкторско-технологических решений.
Полностью поддерживаю выдвижение этой работы на присуждение Государственной премии Украины 2014 года в сфере науки и техники.
Дубровский М.П., докт.техн.наук, профессор, зав. кафедрой «Морские и речные порты, водные пути и их техническая эксплуатация» Одесского национального морского университета.

Карпюк Василий Михайлович

Проблема создания технологии строительства доступного жилья на основе внедрения в строительную отрасль Украины усовершенствованной энергоэффективной конструктивной системы и новых технологий монтажа зданий и возведения их фундаментов и искусственных оснований в сложных инженерно-геологических условиях с использованием наиболее перспективного оборудования отечественного производства, а также экологически безопасных решений инфраструктуры является актуальной, важной и необходимой.
Предложенная методология расчета железобетонных конструкций на сложные виды деформаций, позволяющие существенно упростить существующие конструктивные решения зданий, а также эффективных фундаментов и искусственных оснований безкапительно-безбалочной каркасной конструктивной системы не противоречит используемой в отечественных и зарубежных нормах проектирования и существенно дополняет и развивает их.

Проректор з НПР, МС И Е ОГАСА, д.т.н., заведующий кафедрой сопротивления материалов, профессор кафедры ЖБ и КК, член Украинского, Российского и Международного обществ по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению В.М. Карпюк

Яркін Віктор Володимирович, к.т.н., доц.

Актуальність проблеми створення енергетично ефективного доступного житла не викликає сумнівів. Робота охоплює багаторічні експерементальні та теоретичні дослідження, та знайшла свое відображення в нормативних документах, що регламентують проектування та влаштування доступного житла, а також в великої кількості захищених докторських і кандидатських дисертацій, що підтверджують ії наукову новизну та практичну цінність.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Доцент кафедри "Основ, фундаментів та підземних споруд" Донбаської національної академії будівництва та архітектури
к.т.н., доцент Яркін В.В.

Лобачева Наталія Геннадіївна, к.т.н., доц.

Проблема забезпечення населення країни доступним житлом на даний момент є актуальною. В даної роботі розроблені нові архітектурно-планувальні рішення будівель доступного житла, використані нові технології монтажу будівель, зведення фундаментів і штучних основ у складних інженерно-геологічних умовах, уперше розроблені комплексні методи оцінювання економічної ефективності впровадження науково технічних розробок в індустріальне будівництво.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри "Основи, фундаменти та підземні споруди" Донбаської національної академії будівництва і архітектури

Шаповал Володимир Григорович, д.т.н., професор

Нарешті з"явилась робота, яка направлена на вирішення нагальних потреб українського суспільства.
Її незаперечним достоїнством є те, що в ній (на відміну від інших робіт) отримані зрозумілі та повністю придатні для впровадження результати.
Вважаю, що робота заслуговує присудження їй Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.
Професор кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки, д.т.н., Шаповал В.Г.

Мукосеев Владимир Николаевич к.т.н., доцент

Результаты работы обеспечивают решение наиболее важной государственной задачи как в экономическом так и в социально-политическом аспекте с учетом современных экологических требований на мировом уровне.
Считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины 2014 г. в области науки и техники.

Банах Віктор Аркадійович, д.т.н., проф.

Забезпечення доступним житлом населення України, нажаль, залишається актуальною та нагальною проблемою сьогодення. Авторами запропонованої роботи не тільки удосконалено з урахуванням енергоефективності конструктивну систему, яка забезпечує високий ступінь індустріальності зведення будівель та їхню експлуатаційну надійність і довговічність, а й розроблено нові технології монтажу таких будівель.
Особливо важливо те, що наукові розробки стосуються також і територій зі складними інженерно-геологічними умовами, а також екологічно безпечних рішень інфраструктури.
Робота має всі ознаки наукової новизни та беззаперечну наукову цінність.
Вважаю, що робота є однією із пріоритетних у напрямку розробок доступного житла в Україні та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 р.

Зав. кафедри міського будівництва та господарства
Запорізької державної інженерної академії,
дійсний член Академії Будівництва України,
доктор технічних наук, професор Банах В.А.

Гнідець Богдан Григорович, д.т.н., проф.

Подана робота на здобуття Державної премії України є надзвичайно актуальною, оскільки стосується забезпечення житлом населення за доступними цінами. Важливим є те, що для зведення житлових будинків пропонується використання збірних залізобетонних конструкцій. При цьому багаторічні наукові праці і доробок авторів дозволили виконати їх максимальну оптимізацію.
В цілому подана робота має наукову цінність та прктичне застосування, широке впровадження результатів дозволить отримати значну економію коштів і заслуговує присудження високої нагороди - Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри Мостів і будівельної механіки
Національного університету "Львівська політехніка"
Гнідець Б.Г.

Maртинов Вячеслав Леонідович, к.т.н., доц.

Проблема створення енергетично ефективного доступного житла актуальна на сьогодні, як ніколи. Для її розв’язання необхідне проведення теоретичних та експериментальних наукових досліджень.
Автори даної роботи розробили комплексну методику впровадження науково-технічних розробок у практику будівництва. Вона охоплює експериментальні та теоретичні дослідження, розробку методів проектування конструкцій та архітектурно-планувальних рішень, процеси виготовлення конструкцій, а також їх експлуатації.
Масове впровадження даних розробок у будівництво сприятиме відновленню роботи заводів з випуску збірних залізобетонних конструкцій, створенню багатьох робочих місць.
Уважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України 2014 р. у галузі науки і техніки.

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського,
к.т.н., доц. Мартинов В.Л.

Мартинов Вячеслав Леонідович, к.т.н., доц.

Проблема створення енергетично ефективного доступного житла актуальна на сьогодні, як ніколи. Для її розв'язання необхідне проведення теоретичних та експерементальних досліджень.
Автори даної роботи виконали науково- технічні розробки та комплексну методику впровадження в практику будівництва. Вона охоплює експерементальні та теоретичні дослідження , розробку методів проектування конструкцій та архітектурно-планувальних рішень, процеси виготовлення конструкцій, а також їх експлуатації.

Уважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України 2014р. у галузі науки і техніки.

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
к.т.н., доц. Мартинов В.Л.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.