Офіційний веб сайт

Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ

р23

Представлено Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

 

Автори: Зоценко М.Л., Марущак П.О., Побережний Л.Я., Стухляк П.Д., Букетов А.В., Студент О.З., Шевчук С.П.

 

Мета роботи – розроблення інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів.

Авторами на основі теоретичних досліджень запропоновано концепцію забезпечення безпеки та роботоздатності довгомірних об’єктів на всіх стадіях життєвого циклу (аж до їх планового виведення з експлуатації). Запропоновано концепцію спеціальної системи моніторингу та багатопараметрової оцінки рівня геодинамічного ризику в зонах пролягання різноманітних трубопровідних систем.

Створено наукові основи оптимізації та подовження ресурсу нафто-, газо- та інших тривало експлуатованих трубопроводів на основі підвищення достовірності оцінювання їх технічного стану. Розроблено підходи до прогнозування ресурсу безпечної експлуатації та живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів за тривалої дії корозивних середовищ.

Сформовано базові концептуальні засади оцінювання стану матеріалу трубопровідних систем у зоні локалізації деформацій та зварних швів з урахуванням впливу експлуатаційних середовищ. Реалізовані технологічні методи дозволяють діагностувати пошкодження матеріалів довгомірних промислових об’єктів на макро, мезо- і мiкрорівнях. Запропоновано технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттівз керованими властивостями. Одержані результати є вагомим внеском у світовий доробок.

Результати роботи впроваджено на підприємствах будівельної, нафтогазової та металургійної промисловості.Економічний ефект від впровадження 58,26 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 28 монографій, 4 підручники, 8 посібників, 727 статей (209 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 259 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc =8  та 1133 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 10. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 патентами України, 3 патенти Росії,  патент Білорусії. За даною тематикою захищено 9 докторських та 46 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Самуся В.І.

Транспортування вуглеводнів розгалуженою трубопровідною мережею України є важливою складовою економічної діяльності народногосподарського комплексу. Тому актуальною і надзвичайно важливою проблемою є обґрунтування та розробка науково-методичної стратегії забезпечення її роботоздатності і оцінювання надійного залишкового ресурсу експлуатації. Для досягнення поставленої мети в роботі науково обґрунтовано комплекс технологічних заходів з проектування, виготовлення і монтажу довгомірних промислових об’єктів на етапі їх створення, діагностування, експертизи та ремонтного обслуговування в період експлуатації.
Особлива увага приділена забезпеченню конструктивної міцності трубопроводів шляхом застосування відповідних матеріалів, сучасних покриттів захисту від корозії, фундаментів трубопроводів, які обґрунтовано науковими дослідженнями напружено-деформованого стану конструкції, аналізом втомлюваності матеріалів, дослідженнями їх фізико-механічних та хімічних властивостей.
Суттєва увага приділяється дослідженням процесу тривалої дії експлуатаційних зовнішніх середовищ на надійне функціонування трубопроводів. Детальне дослідження властивостей вміщуючих ґрунтів дозволяє більш якісно врахувати їх механічну і хімічну дію на підземні конструкції і, як результат, застосувати нові підходи в діагностуванні трубопроводів з метою встановлення їх фактичного технічного стану і своєчасного та змістовного технічного обслуговування.
Враховуючи актуальність і високий науково-технічний рівень виконаних досліджень, вважаю, що представлена робота «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» та її автори: Зоценко М.Л., Марущак П.О., Побережний Л.Я., Стухляк П.Д., Букетов А.В., Студент О.З., Шевчук С.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедри гірничої механіки Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.І. Самуся

prof. dr. Olegas Prentkovskis, Вильнюс, Литва

Авторами работы предложен комплексный подход обеспечения работоспособности длинномерных промышленных объектов (магистральных нефте-, газопроводов, продуктопроводов, паропроводов ТЭС и т.д.), при их длительной эксплуатации. В работе получен ряд фундаментальных результатов, в частности:
* разработана методология исследования деформации и разрушения трубопроводных систем, введены новые эксплуатационно-ориентированные критерии оценки поточного состояния материала трубопроводов, предложены новые подходы к физическому моделированию работы трубопроводов в условиях длительного действия агрессивных сред с имитацией внезапных перегрузок;
* разработан новый метод, позволяющий моделировать процесс высокотемпературной деградации материалов паропроводов в лабораторных условиях – он состоит в том, что образцы подвергают скоростном термоциклированию в рабочем диапазоне температур, в среде газообразного водорода, как наиболее агрессивного компонента технологических сред; вследствие термоциклирования происходит «закачка» водорода в металл и фиксация его сверхравновесной концентрации при комнатной температуре;
* разработан состав и технология нанесения защитных покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками; полученные экспериментальные результаты сравнительных испытаний физико-механических, теплофизических свойств, коррозионной стойкости и устойчивости к износу разработанных и известных защитных покрытий свидетельствуют о высокие эксплуатационные характеристики и целесообразность использования новых материалов.

Полагаю, что работа содержит целый ряд новых научных фундаментальных и прикладных результатов, существенно развивающих современную теорию и методы оценки целостности трубопроводных транспортных систем, а коллектив авторов заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 год.

проф. д-р Олегас Прентковскис [Olegas Prentkovskis],
Декан факультета инженерии транспорта,
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, ЛИТВА

Кіндрачук М.В.

Довгомірні промислові об’єкти (нафто-, газо-, паро- та продуктопроводи) є складними технологічними комплексами. Їх роботоздатність залежить від своєчасного виявлення пошкоджень в металі на структурному рівні. В роботі запропоновано комплексний підхід, яких забезпечує оптимізацію експлуатаційної надійності таких об’єктів починаючи від їх монтажу, достовірного діагностування їх поточного технічного стану протягом експлуатації та розроблення заходів, спрямованих на подовження ресурсу аж до їх планового виведення з експлуатації.
- запропоновано нові та вдосконалено існуючі алгоритми та загальні схеми оцінки і розрахунку експлуатаційних ризиків стосовно довгомірних об’єктів, імовірності відмов та позаштатних ситуацій, оцінки масштабів безпосередніх та тривалих наслідків аварійних ситуацій тощо.
- розроблено об’єднану принципову схему оцінки потенційних небезпек, розрахунку та контролю експлуатаційних ризиків, яка відповідає діючим нормативним документам та містить істотні удосконалення, котрі дають змогу покращити заходи з контролю та упередження виникнення експлуатаційних ризиків;
- встановлено основні закономірності експлуатаційного пітинго- та тріщиноутворення на поверхні конструкційних елементів магістральних нафто- та газогонів. Оцінено вплив тривалого напрацювання сталей магістральних нафто- та газогонів на здатність металу пластично деформуватися, встановлено зв’язок твердості сталей з їх схильністю до пітинго- та тріщиноутворення та на цій основі розроблено метод оцінювання їх експлуатаційної деградації на стадії зародження тріщини;
- створено нові модифіковані енергетичними полями епоксидні композитні матеріали для нанесення таких захисних покриттів. Покращення властивостей нових матеріалів досягали науково-обґрунтованим керуванням процесами структуротворення в результаті модифікування зв’язника, наповнювача і епоксидних композицій зовнішніми енергетичними полями (магнітним, ультразвуковим, електроіскровим) та ультрафіолетовим опроміненням.
За тематикою роботи видано 767 наукових праць, в т.ч. 28 монографій, 4 підручники та 8 посібників з грифом МОН України, 727 статей (209 статей у зарубіжних виданнях цитованих науковoметричною базою Scopus). За даною тематикою захищено 9 докторських и 46 кандидатських дисертацій, а також 1 дисертацію PhD (Eng.) – захищено у Франції.
Вважаю, що авторський колектив зробив значний внесок у формування сучасних уявлень про цілісний комплекс наукових методів будівництва, діагностування та прогнозування цілісності довгомірних промислових об’єктів і заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Кіндрачук М.В., д.т.н., професор, Лауреат Державної премій України в галузі науки і техніки, зав.кафедри машинознавства Національного авіаційного ун-ту.

М. Б. Штерн

Актуальність та своєчасність цикла робіт «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ», поданого на здобуття державної премії України визначається, серед іншого, тими транзитними функціями, які з огляду на географічне положення має виконувати наша держава. Величезна відповідальність за безперебійну роботу різного типу трубопроводів, як магістральних ниток, так і числених відгалужень, що забезпечує підтримку добробуту та міжнародний імідж України, вимагає поєднання зусиль багатьох ланок виробничих та наукових колективів. Саме таке єднання демонструє вельми різнобарвний за фахом, але монолітний у досягненні кінцевого результату колектив авторів наведеного циклу. Контроль виникнення дефектів ще на ранніх стадіях експлуатації трубопроводів, їх розвиток з урахуванням можливого злиття та подальше накопичення таких пошкоджень потребує використання досконалих засобів діагностики та реагування на ці процеси in situ. Цю проблему вдалося розв‘язати завдяки дуже вдалому сполученню фахівців з механіки пошкоджених середовищ та корозійно – водневої деградації матеріалів. Одночасно розв‘язано низку проблем геотехнічного забезпечення стійкості роботи трубопроводів, а також захисту найбільш відповідальних його ділянок за рахунок використання композиційних покриттів. Слід зазначити, що результати окремих фрагментів циклу робіт, який рецензується сягають суттєво за рамки заявленою тематики відповідають світовому рівню і можуть бути використані в інших галузях господарства. Також слід зазначити стратегічне значення кінцевого результату що забезпечив надійну безперебійну роботу системи трубопроводів силами вітчизняних науковців і виробників без зовнішнього втручання. Враховуючи наведене вище, вважаю що за виконання циклу робіт «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» авторський колектив заслуговує на присудження йому Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

М.Б.Штерн, чл. – кор. НАН України, д.т.н., зав. відділом реологічних та фізико – хімічних основ порошкової металургії ІПМ ім. І.М. Францевіча НАН України, проф. кафедри механіки пластичності та ресурсозбереження НТУУ «КПІ»

Дурягіна Зоя Антонівна, д.т.н., проф.

Проблема тріщиноутворення за умов тривалого напрацювання матеріалів у корозійному середовищі є вирішальним фактором для оцінювання степепені експлуатаційної деградації металоконструкцій. Для вирішення даної проблеми автори розробили алгоритми ідентифікації дефектів під час корозійного розтріскування. В такий спосіб здійснювалась оцінка пошкоджуваності поверхневих шарів елементів трубопровідних систем. На мій погляд дуже вдало запропоновано покроковий підхід до управління ризиками в процесі експлуатації трубопроводів. Авторами запропоновано іноваційні заходи підвищення ресурсу роботи устаткування із використанням композитних полімерних захисних покриттів. Таким чином була розроблена стратегія забезпечення працездатності об’єктів, що виготовлені з конструкційних матеріалів із керованими властивостями. Вважаю, що представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

відповідь

Д.т.н., п.н.с. ІІПТ НАНУ Сизоненко О.М.

Проблема підвищення надійності та довговічності роботи триботехнічних вузлів машин і обладнання, які працюють в умовах значних динамічних навантажень, абразивного й гідроабразивного зношування, корозії, перепадів температур, набуває дедалі більшого значення для економії металів, енерго¬ресурсів, ефективного використання сировини та техніки. Основними шляхами підвищення ресурсу роботи вузлів тертя є створення нових триботехнічних матеріалів і забезпечення умов, що сприяють реалізації явища фрикційного перенесення та плівкоутворення при терті. Перспективним напрямом вирішення цієї проблеми є направлене регулювання експлуатаційних властивостей композитних матеріалів науково-обґрунтованим введенням структурно-активних модифікаторів та наповнювачів. У цьому плані значне наукове і практичне значення має застосування епоксидних покриттів на їх основі, що зумовлено комплексом їх функціональних та експлуатаційних характеристик.
Враховуючи новизну отриманих результатів, високий науковий рівень проведених досліджень, їх практичну цінність, вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.
Д.т.н., п.н.с. Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України Сизоненко О.М.

Д.т.н., професор ХНТУ Шарко О.В.

Розвиток морського і річкового транспорту потребує удосконалення виробництва і водночас зниження витрат на виготовлення, експлуатацію, відновлення, технічне обслуговування і ремонт енергетичного устаткування. На сьогодні особливої уваги приділяють відновленню, а також захисту енергетичних комплексів від впливу агресивних середовищ і зношування. Водночас значних збитків завдає корозія, впливу якої в першу чергу зазнають механізми. Тому експлуатація механізмів чи конструктивних елементів під дією низьких температур та високої вологості ставить умови створення нових матеріалів, що характеризуються підвищеними експлуатаційними характеристиками.
Авторами роботи створено новий підхід щодо розроблення нових матеріалів, методів їх формування, що дозволило підвищити ексмплуатаційні характерстики обладнання.Вважаю, що за вдласні розробки автори заслуговують на присудження Державної премії України.

Доктор технічних наук, професор С.О. Вамболь

Подана на здобуття державної премії України робота “Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ ” э актуальною, своєчасною.
На основі науково обґрунтованого підходу авторами роботи запропоновано концепцію забезпечення безпеки й роботоздатності довгомірних об’єктів на всіх стадіях життєвого циклу та концепцію спеціальної системи моніторингу та багатопараметрової оцінки рівня геодинамічного ризику в зонах пролягання різноманітних трубопровідних систем.
Авторським колективом запропоновані наукові основи оптимізації та подовження ресурсу нафто-, газо- та інших тривало експлуатованих трубопроводів на основі підвищення достовірності оцінювання їх технічного стану. Реалізовані технологічні методи дозволяють діагностувати пошкодження матеріалів довгомірних промислових об’єктів на макро, мезо- і мiкрорівнях.
Одержані результати є вагомим внеском у світовий доробок, що підтверджується кількістю наукових праць, захищених дисертацій , кількістю посилань на публікації авторів згідно всесвітніх науково метричних баз даних. Враховуючи високий науковий рівень проведених досліджень, новизну отриманих результатів, їх практичну цінність, вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедри прикладної механіки
Національного університету цивільного захисту України
доктор технічних наук, професор С.О. Вамболь

Prof. Feliks Stachowicz

Авторами работы предложен комплексный подход обеспечения работоспособности длинномерных промышленных объектов (нефте-, газопроводов, различных продуктопроводов и т.д.), при их длительной эксплуатации. Результаты исследований получили широкую известность среди специалистов, опубликованы в ряде монографий, статей. Самые оригинальные идеи авторов защищены патентами на изобретения.
Наиболее значимыми с научной точки зрения, по моему мнению, являются следующие результаты:
- предложены новые и усовершенствованы существующие алгоритмы и общие схемы оценки и расчета эксплуатационных рисков длинномерных объектов, вероятности отказов и нештатных ситуаций, оценки масштабов непосредственных и долговременных последствий аварийных ситуаций и т.д.;
- разработан новый подход к оценке потенциальных опасностей, расчета и контроля эксплуатационных рисков, который соответствует действующим нормативным документам Европейского Союза и содержит существенные усовершенствования, которые позволяют улучшить меры по контролю эксплуатационных рисков;
- предложена концепция коррозионного мониторинга газопроводов, позволяющая более точно учесть влияние следующих факторов: коррозионной активности грунтов, их солевого состава, уровня кислотности и влажности (с учетом сезонных колебаний); параметров электрохимического поведения стали трубопроводов (равновесного потенциала, величины катодного и анодного токов, коэффициента локализации коррозионных процессов); распределение защитного потенциала и состояния пассивной противокоррозионной защиты. Ее реализация позволяет оптимизировать периодичность мониторинга технического состояния и очередность проведения ремонтных мероприятий;
- в результате теоретических и экспериментальных исследований созданы новые модифицированные энергетическими полями композиционные материалы для защиты поверхностей длинномерных промышленных объектов.

Учитывая новизну полученных результатов, их научную и практическую ценность, считаю, что авторский коллектив заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 год.

Prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz,
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
Katedra Przeróbki Plastycznej,
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów, POLAND

О.Г. Архипов д.т.н., проф., зав. кафедри машинознавства СН

Переважна більшість вітчизняних трубопроводів знаходиться в експлуатації тривалий час. Велика протяжність, складна інфроструктура, завантаженість унеможливлюють одночасну заміну великих частин системи. Отже питання забезпечення надійної експлуатації і подовження ресурсу мають важливе, з часом зростаюче значення. Різні умови експлуатації, різноманітні середовища потребують застосування саме комплексного підходу для вирішення цієї проблеми. Добре, що наукові розробки колектива мають практичне підтвердження, важливо що це зроблено для різних умов експлуатації.
На моє переконання, робота авторського колектива заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Д.т.н.,проф, зав кафедри ЕТС ЛНАУ Калахан О.С.

Підвищення надійності та роботoздатності складних технологічних комплексів (газо-, нафто-, паро- та продуктопроводи) – актуальна та надзвичайно важлива науково-технічна проблема, успішне розв’язання якої залежить від своєчасного виявлення пошкоджень в металі, або можливості їх прогнозування.
Тому надзвичайно відрадно, що її вирішенням зайнявся знаний в Україні та за її межами колектив науковців- спеціалістів, зокрема відома в наукових колах представник Фізико-механічного інституту Ім. Г.В. Карпенка д.т.н., проф. О.З. Студент. Одним із численних цінних результатів зазначеної роботи є, на нашу думку, запропоновані нові підходи для діагностування технічного стану металоконструкцій, які ґрунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин, що дало можливість вдосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу.
За сукупністю багатьох ознак автори роботи, на мій погляд, заслуговують визнання на державному рівні.

Д.ф.-м.н., професор Одінцов В.В.

Високонаповнені конструкційні матеріали і композити на основі синтетичних смол та модифікаторів широко застосовують у різних галузях промисловості. На сьогодні важливе місце займають нові методи використання та технології формування композитних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Відомо, що такі матеріали, порівняно з традиційними металами та сплавами, відзначаються підвищеними показниками адгезійної та когезійної міцності, незначними залишковими напруженнями. Це, у свою чергу, забезпечує не лише підвищення антикорозійних властивостей і зносостійкості технологічного обладнання, але й збільшує його міжремонтний ресурс експлуатації та економічність. Серед широкого спектру матеріалів, які використовують у машинно- та суднобудуванні як антикорозійні покриття, слід виділити епоксидні композити. Порівняно з підвищеними показниками адгезійної і когезійної міцності, слід звернути увагу на незначні релаксаційні властивості матеріалів, а також несуттєву ударну в’язкість і циклічну міцність.
Виходячи з цього, запропонована робота є актуальною, важливою для науки і промисловості України. Авторами робота широко опублікована, а кількість патентів є значною. На мій погляд, автори роботи заслуговують визнання на державному рівні.
Д.ф.-м.н., професор Херсонського державного університету, Заслужений працівник освіти України, Одінцов В.В.

Д.ф.-м.н., професор Одінцов В.В.

Високонаповнені конструкційні матеріали і композити на основі синтетичних смол та модифікаторів широко застосовують у різних галузях промисловості. На сьогодні важливе місце займають нові методи використання та технології формування композитних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Відомо, що такі матеріали, порівняно з традиційними металами та сплавами, відзначаються підвищеними показниками адгезійної та когезійної міцності, незначними залишковими напруженнями. Це, у свою чергу, забезпечує не лише підвищення антикорозійних властивостей і зносостійкості технологічного обладнання, але й збільшує його міжремонтний ресурс експлуатації та економічність. Серед широкого спектру матеріалів, які використовують у машинно- та суднобудуванні як антикорозійні покриття, слід виділити епоксидні композити. Порівняно з підвищеними показниками адгезійної і когезійної міцності, слід звернути увагу на незначні релаксаційні властивості матеріалів, а також несуттєву ударну в’язкість і циклічну міцність.
Виходячи з цього, запропонована робота є актуальною, важливою для науки і промисловості України. Авторами робота широко опублікована, а кількість патентів є значною. На мій погляд, автори роботи заслуговують визнання на державному рівні.
Д.ф.-м.н., професор Херсонського державного університету, Заслужений працівник освіти України, Одінцов В.В.

Профессор М.А. Журавков

Авторами работы предложен комплексный подход обеспечения работоспособности длинномерных промышленных объектов, при длительном воздействии эксплуатационных сред. Он предполагает использование новых методов анализа структурно-механической деградации материалов магистральных нефте- и газопроводов, предложенной стратегии обоснованного продления ресурса, увеличения долговечности объектов путем применения новых эффективных полимерных покрытий, для защиты от агрессивного воздействия коррозионных сред.
Следует отметить, что идеи авторов были внедрены в различных отраслях промышленности (энергетической, нефтегазовой, энергетической, строительной, металлургической) путем реализации комплекса монтажных, диагностических, экспертных и технологических мероприятий. Представленные в работе научные результаты представляют интерес для науки и практики, авторы имеют значительное количество монографий, авторских свидетельств СССР (более 100), патентов Украины, РФ, Республики Беларусь. Научные работы авторов известны не только на Украине, но и за ее пределами.
Учитывая новизну полученных результатов, высокий научный уровень проведенных исследований, их практическую ценность, считаю, что авторский коллектив заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 год.

Журавков Михаил Анатольевич, профессор, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики
Белорусского государственного университета

Петровський Віталій Ярославович, д.т.н., проф., Лауреат дер

Петровський Віталій Ярославович, д.т.н., проф.., Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки, зав.відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, проф. кафедри нано-та мікроелектроніки Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського».
Робота присв’ячена розв’язанню актуальної проблеми : надійної експлуатації довгомірних технічних об’єктівтривалої експлуатації за рахунок створення наукових засад та їх впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів. Особливо важливим є створення концепції спеціальної системи моніторингу та багатопараметрової оцінки рівня геодинамічного ризику в зонах пролягання різноманітних трубопровідних систем. Реалізовані технологічні методи дозволяють діагностувати пошкодження матеріалів довгомірних промислових об’єктів на макро, мезо- і мiкрорівнях.
Одержані результати є вагомим внеском у світовий доробок. Однозначно вважаю, що представлена робота «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зіньковський Анатолій Павлович

Зіньковський Анатолій Павлович, д.т.н., проф., заст. директора Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН україни з наукової роботи.
Актуальною науково-технічною задачею для сучасної економіки України є забезпечення функціональної роботоздатності технічних об’єктів довготривалого користування, до яких, в першу чергу, відносяться магістральні трубопроводи. Вирішення зазначеної задачі неможливе без розробки науково - обґрунтованих методів та засобів діагностування як їх технічного стану в умовах впливу реальних режимів експлуатації, так і прогнозування можливих руйнувань. Особливо слід відзначити комплексний характер представленої роботи, про що свідчить і склад творчого колективу, члени якого представляють такі наукові спеціальності, як матеріалознавство, динаміка і міцність машин, діагностика. Хотілося б окремо сказати про Маращука П.О. та Студент О.З., які є знаними фахівцями в України та за її межами в галузі міцності матеріалів та конструкції і діагностики їх стану. Однозначно вважаю, що представлена робота «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зав. каф. ТМ ЛНТУ, д.т.н., проф. О.В. Максимови

Авторами роботи запропоновано новий комплексний підхід підвищення працездатності промислових об’єктів за тривалої дії навантажень та врахування впливу агресивних середовищ. Розроблено нові методи аналізу структурно-механічної деградації матеріалів магістральних нафто- газопроводів, запропоновано підходи збільшення ресурсу експлуатації шляхом застосування покриттів для відремонтованих ділянок з метою їх захисту від агресивного впливу корозивних середовищ.
Необхідно відмітити те, що результати досліджень авторів уже впроваджено у різних галузях промисловості (нафтогазовій, енергетичній, будівельній) шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів. Розроблені авторами підходи дозволили підвищити безпеку експлуатації довгомірних об’єктів на всіх стадіях життєвого циклу в тому числі й на етапі їх планового виведення з експлуатації.
Новизна й важливість отриманих результатів підтверджено також низкою патентів і впроваджень. Підручники, посібники, монографії, статті авторів відомі для науково-технічних працівників, які спеціалізуються в областях механіки деформівного твердого тіла та міцності.
Враховуючи новизну отриманих результатів, високий науковий рівень проведених досліджень, їх практичну цінність, вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедри технічної
механіки Луцького національного
технічного університету,
доктор технічних наук, професор О.В. Максимович

Д.т.н., проф., зав. кафедрою технічної механіки ЛНТУ

Авторами роботи запропоновано новий комплексний підхід забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ. Розробленню нові методи аналізу структурно-механічної деградації матеріалів магістральних нафто- газопроводів, розроблено стратегію обґрунтованого подовження ресурсу шляхом застосування нових ефективних покриттів для захисту від агресивного впливу корозивних середовищ відремонтованих ділянок.
Особливо важливим, на мою думку є те, що ідеї авторів знайшли впровадження у різних галузях промисловості (насамперед нафтогазової, енергетичної, будівельної) шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів. Саме це дозволило авторам підвищити безпеку експлуатації довгомірних об’єктів на всіх стадіях життєвого циклу (аж до їх планового виведення з експлуатації).
Отримані в роботі наукові результати є надзвичайно цінними для науки і практики, що підтверджено низкою патентів і впроваджень. Один з членів авторського колективу (проф. П.Д. Стухляк) є Заслуженим винахідником України. Підручники, посібники, монографії авторів відомі не лише в України, але й за її межами.
Враховуючи новизну отриманих результатів, високий науковий рівень проведених досліджень, їх практичну цінність, вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження йому Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Позняков Валерій Дмитрович

Підвищення надійності та роботoздатності довгомірних промислових об’єктів тривалого терміну експлуатації, таких як нафто-, газо-, паро- та продуктопроводи, є важливою проблемою. Оскільки зазначені об’єкти експлуатуються за умов високих тисків та корозійного впливу середовищ в металевих конструкціях утворюються та накопичуються втомні пошкодження, що призводять до утворення тріщин і виникнення аварій. Тому розробка надійних методів контролю за станом конструкцій, що дозволяють своєчасно виявляти пошкодження в металі навіть на структурному рівні, або можливості їх прогнозування є актуальною проблемою, яка вирішена авторським колективом представленої роботи.
Важливим є те, що за результатами теоретичних і експериментальних досліджень експлуатованого металу довгомірних об’єктів запропоновано нові підходи для діагностування технічного стану металоконструкцій, які ґрунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин, що дало можливість вдосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу. На їх підставі розроблено об’єднану принципову схему оцінки потенційних небезпек, розрахунку та контролю експлуатаційних ризиків, яка відповідає діючим нормативним документам та містить істотні удосконалення, котрі дають змогу покращити заходи з контролю та упередження виникнення експлуатаційних ризиків.
Вважаю, що представлена робота «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів тривалої дії експлуатаційних середовищ», заслуговує Державної премії України, а колектив авторів присвоєння йому звання Лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач відділом ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України,
д.т.н., чл.-кор. НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.Д. Позняков

Гамеляк І.П., д.т.н., проф., зав. кафедр. НТУ

Україна знаходиться в центрі Європи, має один із найбільших коефіцієнтів транзитності та може відігравати ключову роль в системі міжнародних транспортних зв’язків. Однак цей потенціал використовується недостатньо, через політичні, суспільні та економічні причини. Значна частка при транспортуванні рідин і газів виконується нафто- газо-, паро- та продуктопроводами, що відносяться до довгомірних об’єктів. Роботоздатність таких довгомірних промислових об’єктів залежить від налагодженої системи моніторингу та діагностики, прогнозування та своєчасної стратегії ремонтів. Тому надзвичайно важливо мати наукові та методичні розробки прогнозування поведінки довгомірних об’єктів при експлуатації, попередження аварій та якісний ремонт при оптимізації матеріально технічних ресурсів. Така система управління станом промислових об’єктів при експлуатації діє в країнах зі сталою економікою і нажаль відсутня в Україні. Тому наукова робота «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» є актуальною та необхідної для економіки України та заслуговує підтримки, Автори творчого колективу Зоценко М.Л., Марущак П.О., Побережний Л.Я., Стухляк П.Д., Букетова А.В., Студент О.З., Шевчук С.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сєдін Володимир Леонідович

Довгомірні промислові об’єкти (газо-, нафто-, паро- та продуктопроводи) є складними технологічними комплексами. Їх використання забезпечує безперебійне транспортування рідин та газів. Підвищення надійності та роботоздатності таких систем є важливою та актуальною проблемою, оскільки вони експлуатуються тривалий період за умов високих тисків та корозійного впливу середовищ та частіше за все в складних геологічних умовах.
Вперше обґрунтовано і впроваджено на будівництві магістральних трубопроводів технологічно нові основи та фундаменти: палі в пробитих свердловинах ґрунтоцементні основи, та ґрунтові анкери, що виготовлені за допомогою електрохімічного закріплення. Це дало змогу в 1,5 – 2 рази зменшити витратні матеріали та ресурси на зведення опорних елементів магістральних трубопроводів порівняно з традиційними методами та забезпечити надійні умови експлуатації інженерних споруд.
За результатами теоретичних і експериментальних досліджень експлуатованого металу довгомірних об’єктів запропоновано нові підходи для діагностування технічного стану металоконструкцій, які ґрунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин що дало можливість вдосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу з урахуванням складних ґрунтових умов.
Таким чином, створено та науково обґрунтовано інноваційну стратегію забезпечення роботоздатності газових мереж тривалої дії експлуатаційних середовищ, що дозволяє впровадити це в виробництві.
Вважаю, що зазначена наукова робота заслуговує на отримання державної премії у галузі науки і техніки в розділі фізико-технічні і математичні науки.

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ і фундаментів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Сєдін Володимир Леонідович

Книш В.В., д.н.т., проф., зав. відд. ІЕЗ ім. Є.О. Патона

Руйнування довгомірних промислових об’єктів, які забезпечують безперебійне транспортування рідин та газів, надзвичайно складне явище. Підвищення надійності, роботoздатності таких об’єктів, а також впровадження дієвих мір щодо подовження їх ресурсу є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. Авторами роботи за результатами теоретичних і експериментальних досліджень експлуатованого металу довгомірних об’єктів запропоновані нові підходи для діагностування технічного стану металоконструкцій, які ґрунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин, що дає можливість вдосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу. Розроблено підходи до прогнозування живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів на повітрі і в корозійних середовищах.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки

Ігнатович С.Р., д.т.н., професор, зав. кафедрою, НАУ

Робота присвячена вирішенню надзвичайно важливою для економіки України і актуальної науково-технічної проблеми забезпечення роботоздатності та підтримки експлуатаційної придатності довгомірних систем транспортування рідин та газів. Авторами роботи пропонується комплексний підхід, яких спрямований на забезпечення надійної роботи таких об’єктів протягом тривалого терміну експлуатації, підвищення достовірності діагностування їх поточного технічного стану та розроблення заходів щодо подовження ресурсу. В роботі узагальнені результати оригінальних теоретичних і експериментальних досліджень авторів, спрямованих на вирішення цілого комплексу науково-технічних задач моніторингу технічного стану металоконструкцій, прогнозування їх довговічності та залишкового ресурсу за критеріями множинного пошкодження. Практична цінність роботи підтверджується впровадженнями результатів на провідних галузевих підприємствах, її новизна та наукова значимість – наявністю великої кількості патентів та публікацій у виданнях, що входять до науково метричної бази Scopus.
Представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Матвієнко В.М.

Матвієнко В.М., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри АтаМЗВ, ДВНЗ «ПДТУ»
Розроблення інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів - є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. В останні роки проблема забезпечення надійної і довготривалої механічної стійкості протяжних інженерних споруд все частіше розглядається. Авторами вперше проведено математичну інтерпретацію та розроблено підходи до прогнозування живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів на повітрі і в корозійних середовищах. Авторами розроблено та впроваджено на підприємствах промисловості технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттів із керованими властивостями та впровадження сучасних способів діагностування пошкоджень матеріалу. Вважаю, що представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Білодіденко С.В., д.т.н., проф., зав. каф. МАМВ НМетАУ

Під довгомірними промисловими конструкціями автори розуміють трубопроводні системи різноманітного призначення. Зазвичай вони значною мірою впливають на рівень надійності та безпеки устаткування промислових виробництв. Це пов'язано із важкістю прогнозування поточного технічного стану таких об'єктів, що пояснюється їх великими габаритами, низькою контролепридатністю, відсутністю достовірних алгоритмів діагностування. Тому тематика такої роботи є актуальною, зважаючи на значний вік трубопроводів в Украіні, які, можливо, потребують заміни, але економічні умови не сприяють цьому.
Розроблено методики для визначення ступеню деградації властивостей матеріалів під впливом екплуатаційних умов, що дозволяє достовірно прогнозувати залишковий ресурс та підтримувати належний рівень безпеки. На цих підставах запропоновано технологічні та конструктивні заходи для подовження терміну експлуатації промислових об'єктів в нафтогазовій, будівельній та металургійній індустрії. Вражає кількість публікацій та захищених дисертацій за даним напрямком. Тому цілком логічним є присудження цій роботі Державної премії.

Левицький В.Є. д.т.н., проф. каф. ХТПП НУ"ЛП"

Оскільки в Україні функціонує велика кількість комплексів на основі таких довгомірних промислових об’єктів, як газо-, нафто- та продуктопроводи і, при цьому, є потреба в створенні нових, сьогодні виникає нагальна потреба у комплексному підході щодо оптимізації роботоздатності таких об’єктів, де було б враховано особливості їх монтажу, діагностування поточного стану впродовж експлуатації та розроблення заходів, спрямованих на продовження їхнього ресурсу.
Впроваджені у будівництво і експлуатацію магістральних трубопроводів сучасні наукові підходи та технологічні рішення, розроблені принципи діагностування технічного стану металоконструкцій та ефективні системи захисту поверхні трубопроводів від корозійних впливів залежно від типу ґрунту, природи агресивного середовища та антропогенного впливу забезпечать роботоздатність довговимірних промислових об’єктів за тривалої експлуатації, при цьому практична реалізація результатів роботи здатна забезпечити суттєвий економічний ефект.
Робота за своїми науковими здобутками, масштабністю використаних технологічних рішень і практичною значимістю заслуговує відзначення на державному рівні.

Добротвор І.Г., д.т.н., проф. каф. ЕКІ, ТНЕУ

Забезпечення економіки країни сировиною, збереження обладнання підприємств промисловості, оптимізація роботоздатності промислового устаткування на прогнозований гарантійний термін експлуатації є комплексом умов, що забезпечить стабільний роботу обладнання промисловості України. Основані на таких засадах інноваційні стратегії покращення експлуатаційних характеристик промислових об’єктів повинні базуватись на розвитку ідей новітніх технологій а в разі потреби з необхідністю мають обґрунтовано створювати і впроваджувати у виробництво наукові здобутки.
Фактори тріщиноутворення, корозійної стійкості, тривалого напрацювання сталей є визначальними для експлуатаційної деградації, а отже і технічного стану металоконструкцій. Вирішення даної проблеми автори здійснили розробленням алгоритмів ідентифікації дефектів у процесах розтріскування, оцінки пошкоджень поверхні, деформації та руйнування елементів трубопровідних систем. Розроблено покроковий підхід до управління ризиками для забезпечення експлуатації трубопроводів, впроваджено конструктивні заходи продовження ресурсів довгомірного устаткування складного профілю із використанням композитних полімерних захисних покриттів. Усе це дозволило авторам розробити нову інноваційну стратегію забезпечення роботоздатності об’єктів із керованими властивостями.
Проведені дослідження цікаві та далекоідучі. Представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Титаренко В.А. канд.техн.наук, с.н.с, зав. від. ДП НДІБК

Україна позиціонує себе як транзитна держава, здатна забезпечувати своєчасне і надійне переміщення вантажів, рідин та газів в будь-яких об’ємах. Ключову роль в транспортуванні рідин і газів відіграють довгомірні промислові об’єкти (нафто-, газо-, паро- та продуктопроводи). Роботоздатність довгомірних промислових об’єктів залежить від своєчасного виявлення пошкоджень або можливості їх прогнозування. Але разом з тим, комплексний підхід, яких забезпечував би оптимізацію роботоздатності таких об’єктів, попередження аварій на них через своєчасне діагностування і прогнозування технічного стану об’єкту за виявленими пошкодженнями наразі відсутній.
Тому робота, присвячена розробленню інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації практичних заходів є актуальною і здатна забезпечити значний економічний ефект в межах держави.
Робота ґрунтується на наукових досягненнях, які знайшли свою практичну реалізацію на нафто- газових промислах та довели свою доцільність і економічну ефективність.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Д. ф.-м. н., с.н.с Дир. ПГО ІГФ НАНУ Лубков М.В.

Експлуатація довгомірних промислових конструкцій, які є складними технологічними комплексами (газо-, нафто-, паро- та продуктопроводи), в умовах сучасних атмосферно-техногенно-тектонічних навантажень є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. Їх використання забезпечує безперебійне транспортування технічних рідин та газів. Постійне підвищення надійності та роботoздатності таких систем є необхідним елементом, оскільки вони експлуатуються тривалий період за умов високих тисків та корозійного впливу середовищ. Роботоздатність довгомірних промислових об’єктів залежить від своєчасного комплексного контролю, достовірного діагностування, оперативного виявлення і усунення пошкоджень. Усі ці моменти враховані у запропонованій авторами інноваційної стратегії, забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ, та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів.
Таким чином, створено та науково обґрунтовано інноваційну стратегію забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ. Розроблено та впроваджено на підприємствах будівельної, нафтогазової та металургійної промисловості технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттів із керованими властивостями та впровадження сучасних способів діагностування пошкоджень матеріалу. На мій погляд автори цієї надзвичайно важливої роботи заслуговують визнання на державному рівні.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.