Офіційний веб сайт

Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)

М62

 

Автори:Самойлік М.С, к.е.н., Онищенко С.В.,к.е.н., Голік Т.Ю.

 

 Представлена  Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – формування ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) регіону в контексті сталого розвитку.

Розроблено оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ регіону та методологію оцінки ефективності управління сферою поводження з ТПВ.

Розроблено і впроваджено стратегію поводження з твердими побутовими відходами Полтавської області; концепції розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами м. Полтави та м. Лубни.Здійснено групування регіонів України і визначення їх рейтингу за інтегральним показником ефективності управління сферою ТПВ; оцінку ефективності діючої системи управління сферою поводження з ТПВ. Отримані результати покладені в основу розробки обласної стратегії раціонального поводження з ТПВ.

Запропоновано нові підходи до стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ, що включають оптимізацію екологічних та економічних критеріїв  та дозволяють розкрити  їх інноваційно-інвестиційний потенціал, досягнути максимально еколого-економічного ефекту в умовах збалансованого розвитку регіонів та перетворити сферу ТПВ в рентабельну інвестиційно-привабливу галузь.

Зменшення економічного збитку від забруд­нення навколишнього природного середовища ТПВ – 2,3 млн. грн. Максимально можливий  річний ефект для Полтавської області складає 95 млн. грн.

 

Кількість публікацій:   43 наукових публікацій,в т.ч. 2 монографії,  1 навчальний посібник, 40  статей.  

Надіслати коментар

Коментарі

Козік та Білан студенти екологи Полт НТУ

З радістю знайшли інформацію, що наші поважні молоді викладачі представили роботу, що номінується на присудження Премії Президента України для молодих вчпених.
Ми дуже раді за них, Вони цього заслуговують. Повірте нам.
Студенти 5 курсу санітарно-технічного факультету Полтавського Національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Козік Г. та Білан В.

Панасенко А.І.

Винесена на обговорення робота, що подається жіночім колективом авторів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка являє собою значний комплекс науково-дослідницьких робіт для вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в умовах збалансованого розвитку регіону. Для вирішення проблем у сфері ТПВ регіону дослідниками розроблена методологія оцінки ефективності управління сферою поводження з ТПВ у системі забезпечення збалансованого розвитку, яка дає змогу оцінити ефективність системи управління даною сферою та прогнозувати її розвиток за різними сценаріями. Проведена оцінка дозволила встановити, що існують значні диспропорції у розвитку даної сфери як за регіонами, так і за адміністративними районами зокрема, що потребує розробки різних підходів щодо управління нею. Запропоновано диференційований підхід до вибору оптимальних інструментів, методів і заходів раціонального функціонування та розвитку сфери поводження з ТПВ з урахуванням наявних міжрегіональних та регіональних особливостей.
Авторами особлива увага приділяється збалансуванню екологічних та економічних критеріїв на основі чого розроблено оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ, що передбачає збалансування, як визначено авторами, двох взаємопротилежних критеріїв: економічного збитку за забруднення та загальних витрат на поводження з ТПВ у регіоні, яку покладено в основу розробки стратегії розвитку даної сфери для районів та міст Полтавської області.
Враховуючи все вищесказане, сміливо можу стверджувати, що робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” повністю заслуговує на присудження лауреата премії Президента України для молодих вчених.

К.т.н., доцент, професор кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища Донецького НТУ.

Мальваний М.С.

Проблеми та перспективи розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) є актуальними в контексті впровадження ефективної екологічної політики та вимагає перегляду підходів до управління даною сферою в умовах збалансованого сталого розвитку. Авторами проведені комплексні напрацювання із теорії і практики формування стратегії розвитку сфери поводження з ТПВ, орієнтованої на параметри та критерії сталого розвитку регіону, в умовах поширення глобалізаційних процесів. Вибраний у роботі напрями дослідження відповідають пріоритетним положенням, що визначені Постановою Кабінету Міністрів “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.”.
Колективом авторів виконаний значний комплекс робіт для забезпечення стабілізації регіонального збалансованого розвитку на прикладі Полтавської області.
У сучасних умовах, коли дія економічної кризи посилюється впливовістю екологічних складових, створення ефективної системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами дозволить підвищити ефективність регіону через поліпшення його ресурсозабезпеченості за рахунок використання вторресурсів. Крім того, вплив на саму екологічну складову дозволить підвищити екологічну безпеку регіону.
Особлива увага авторами приділяється збалансуванню екологічних,економічних та соціальних критеріїв на основі чого розроблено оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами.
Враховуючи все вищесказане, робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” цілковито заслуговує на присудження Державної премії України для молодих вчених, а її авторський жіночій колектив (Самойлік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю.) гідний звання Лауреатів Державної премії України для молодих вчених.

Мальований М.С. д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка»

Войтенко А.В. магістр центру Східної Європи, Штутгардт, Німе

Наукова концепція авторів даної роботи базується на тому, що модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) регіону необхідно розглядати через збалансування екологічних, економічних та соціальних критеріїв. У цьому аспекті дослідниками розроблено оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ, що передбачає збалансування критеріїв екологічного та економічного розвитку регіонів, яку покладено в основу розробки стратегії розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами для адміністративних районів Полтавської області. Обґрунтовано диференційований підхід до формування системи управління сферою поводження з ТПВ на регіональному рівні, який передбачає вибір оптимальних інструментів, методів і заходів забезпечення її ефективного функціонування з урахуванням наявних внутрішньо-регіональних особливостей та ефективності управління даною сферою.
Практичне значення отриманих результатів полягає у використання матеріалів досліджень у міжнародних проектах: «Впровадження системи заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами м. Лубен», що реалізується Громадською організацією «Полтавський центр розвитку бізнесу» в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та фонду Східна Європа; європейського проекту Tasis – Tempus – 2006 “Створення агроекологічного центру в Полтавській області” (JEP_27168_2006), проекту раціонального поводження з відходами для Шишацького району Полтавської області.
Проведені дослідження є складовою частиною науково-дослідницьких міжнародних наукових робіт, що виконувались у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, а також використовуються у науковому процесі. Мені особливо приємно, що я знаю авторів із сумісної роботи в Німеччині в Університеті Хойенхайм за даним напрямом досліджень.
Ураховуючи все вищесказане вважаю, що робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” цілковито заслуговує на присудження Державної премії України для молодих вчених, а її авторський колектив гідний звання Лауреатів Державної премії України для молодих вчених.

Ілляш О.Е. к.т.н., доцент кафедри екології ПолтНТУ

Автори даної роботи - це мої колеги з Полтавського національного технік-ного університету імені Юрія Кондратюка та кафедри екології, які на основі узагальнення багаторічних цілеспрямованих науково-методологічних напрацю-вань, систематичного практичного досвіду та системного дослідження сфери поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) обґрунтовано підготови-ли концепцію збалансованого еколого-економічного розвитку регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами на прикладі Полтавської області.
Дана робота є актуальною та своєчасною, має практичну реалізацію, зокрема за участю авторського колективу у результаті роботи над даними дослідженнями розроблено проекти: Програма розвитку поводження з твердими побутовими відходами Полтавської області, Стратегії розвитку поводження з твердими побутовими відходами м. Полтави та м. Лубни, розвиток місцевих ініціатив у сфері безпечного й раціонального поводження з твердими побутовими відходами у Шишацькому районі Полтавської області. Авторами розроблено методологію оцінки ефективності екологічної політики регіону у контексті сталого розвитку, яка включає збалансування пріоритетних екологічних, економічних та соціальних показників. Розроблено оптимізаційну модель розвитку сфери поводження з ТПВ регіону, яка спрямована на збалансування двох взаємопротилежних критеріїв: економічного збитку за забруднення навколишнього природного середовища та загальних витрат на функціонування сфери поводження з ТПВ.
З моєї точки зору, робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” заслуговує присудження Державної премії України для молодих вчених, а її авторський колектив: Самойлік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю. гідний звання Лауреатів Державної премії України для молодих вчених.

Шапка О.В. керуючий справами Шишацької районної ради

Представлена на здобуття Державної премії України для молодих вчених робота є цілісною, цікавою, оригінальною. Вона має як наукове так і практичне значення, адже питання пошуку найбільш ефективних шляхів раціонального поводження з твердими побутовими відходами як і використання вторинних ресурсів із забезпеченням екологічної безпеки набули особливої гостроти в регіонах України, в тому числі й Шишацькому районі Полтавської області.
Потреба у даній роботі була обумовлена часом та інтеграційними процесами. Важливо, що авторами вперше обґрунтовано диференційований підхід до розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). Цінними є розроблені авторами методичні засади комплексної оцінки ефективності управління сферою поводження з ТПВ, які розроблені у контексті сталого розвитку регіонів. Внесені пропозиції щодо удосконалення організаційної структури управління сферою поводження з твердими побутовими відходами у тому числі рекомендовані для нашого району. Проект , що розроблений за участю авторів, «Розвиток місцевих ініціатив у сфері безпечного й раціонального поводження з твердими побутовими відходами у Шишацькому районі Полтавської області», затверджено до застосування 31 травня 2011 року Шишацькою районною радою.
Наукові позиції роботи дістали розвиток у міжнародних на національних проектах, реалізовані, крім того, у ряді регіональних програм та стратегій, представлені на багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах. Тому вважаємо, що робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” цілковито заслуговує на присудження Державної премії України для молодих вчених, а її авторський колектив (автори Самойлік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю.) гідного звання Лауреатів Державної премії України для молодих вчених.

Проскурня М.І. к.е.н., доцент, завідувач кафедри екології

Інтеграційні процеси національної економіки в світове співтовариство базуються на позиціях сталого розвитку. Колективом авторів, двоє з яких є членами кафедри екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, яку я очолюю, виконаний значний комплекс науково-дослідницьких робіт для вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами у контексті збалансованого розвитку регіону. У сучасних умовах, коли дія економічної кризи посилюється екологічною, створення ефективної системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами дозволить підвищити: економічну ефективність регіону через поліпшення його ресурсозабезпеченості за рахунок використання вторинних ресурсів; екологічну – підвищити екологічну безпеку; соціальну – покращити соціально-психологічний клімат у регіоні.
Авторами особлива увага приділяється збалансуванню екологічних та економічних критеріїв на основі чого розроблено оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами, що передбачає збалансування двох взаємопротилежних критеріїв: економічного збитку за забруднення та загальних витрат на поводження з твердими побутовими відходами у регіоні, яку покладено в основу розробки стратегії розвитку даної сфери для районів Полтавської області.
Важливим є практичне використання авторських досліджень, зокрема у проекті «Впровадження системи заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами м. Лубен» та європейського проекту Tasis – Tempus – 2006 “Створення агроекологічного центру в Полтавській області” (JEP_27168_2006).
Ураховуючи все вищесказане, робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” цілковито заслуговує на присудження Державної премії України для молодих вчених, а її авторський колектив гідний звання Лауреатів Державної премії України для молодих вчених.

Лубенець Ю.І. Голова Шишацької рай Ради Полтавської.обл

Представлена на здобуття премії молодих вчених робота є цілісною, актуальною та своєчасною, що має як наукове так і практичне значення, адже питання пошуку найбільш ефективних шляхів раціонального використання вторинних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки набули особливої гостроти у нашому Шишацькому районі так й інших регіонах України.
Основні його наукові положення доведені до рівня конкретних практичних пропозицій і можуть бути викорис-тані для стратегічного планування розвитку сфери раціо-нального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) регіону.
Дослідниками вирішено важливу проблему – формування ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами регіону в контексті сталого розвитку. Важливим здобутком авторів є розроблена оптимізаційна модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ регіону та методологія оцінки ефективності управління сферою поводження з ТПВ.
Запропоновано нові підходи до стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ прийняті в концепцію сфери поводження з ТПВ в нашому Шишацькому районі Полтавської області, вони включають оптимізацію екологічних, економічних та соціальних критеріїв, дозволя-ють розкрити інноваційно-інвестиційний потенціал відхо-дів, досягнути максимально еколого-економічного ефекту в умовах збалансованого розвитку регіонів та перетворити дану сферу в рентабельну інвестиційно-привабливу галузь.Запропонована за участю авторів Програма затверджена районною радою та прийнята адміністрацією району. Концепція пройшла обговорення й громадські слухання та знайшла вже своє практичне застосування в окремих населених пунктах району.
Ураховуючи все вищесказане, робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)” цілковито заслуговує на присудження Державної премії України молодих вчених, а її авторський колектив у складі Самойлік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю. гідний звання Лауреатів Державної премії України молодих вчених.

Мосейчук А.А. Держ управління з охорони навкол. прир.середов

Прийняття ефективних управлінських рішень при стратегіч-ному плануванні екологічного розвитку регіонів потребує вивчення регіональних особливостей, факторів, тенденцій з урахуванням цілей та завдань збалансованого розвитку. Враховуючи це, авторами даної роботи розроблено методоло-гію оцінки ефективності розвитку сфери поводження з твер-дими побутовими відходами регіону (ТПВ) у контексті ста-лого розвитку.
Авторами запропоновано оптимізаційну модель розвитку сфери поводження з ТПВ для адміністративних районів Полтавської області, яка спрямована на збалансування двох взаємопротилежних критеріїв: економічного збитку за заб-руднення навколишнього природного середовища та загальних витрат на функціонування сфери поводження з ТПВ.
Основні наукові положення даної роботи, розроблені авторами Самойлік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю., дове-дені до рівня конкретних практичних пропозицій і можуть бути використані для стратегічного планування практичного розвитку регіону, зокрема при розробці ефективної екологічної політики.
Важливим є те, що за участю авторського колективу у результаті роботи над даним циклом досліджень розроблені: проект комплексної Програми розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами Полтавської області, Стратегії розвитку поводження з твердими побутовими відходами м. Полтави та м. Лубни. Проект розвитку сфери раціонального поводження з твердими побутовими відходами в Шишацькому районі Полтавської області затверджені районною радою та адміністрацією.
Ціннім є внесок кожного із авторів. Тому, робота “Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побуто-вими відходами (на прикладі Полтавської області)” заслуговує присудження Державної премії України для молодих вчених, а її авторський колектив (Самойлік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю.) гідний звання Лауреатів Державної премії України для молодих вчених.

Шмандій В.М. д.т.н., професор

Наукова концепція авторів роботи базується на тому, що модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами регіону розглядається через збалансування екологічних, економічних та соціаль-них критеріїв. У цьому аспекті авторами розроблено оптимі-заційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами, що передбачає збалансування двох взаємопротилежних критеріїв: економічного збитку за забруднення та загальних витрат на поводження з ТПВ у регіоні, яку покладено в основу розробки стратегії розвитку даної сфери для районів Полтавської області. Обґрунтовано диференційований підхід до формування економічного механізму управління сферою поводження з ТПВ на регіональному рівні, який передбачає вибір оптимальних інструментів, методів і заходів фінансово-економічного забезпечення її функціонування з урахуванням наявних внутрішньорегіональних особливостей та ефективності управління даною сферою.
Робота авторів актуальна, своєчасна, заслуговує подання на премію молодих вчених України.

Агабінов В.А.

Прочитав дану роботу. Дуже цікава, актуальна і дає можливість вирішувати найбільш важливі проблеми сьогодення. Дуже цікаво поданий матеріал, і тому вважає що дана робота заслуговує присудження премії.

Бахарев В., к.т.н.,доц.

Вирішення питання щодо раціонального поводження з твердими побутовими відходами в межах однієї із самих чистих областей України дійсно є досить актуальним питанням для Полтавської області.
Авторі роботи, молоді представниці прекрасного полу, взяли на себе складне завдання та визначитися з переглядом підходів до управління сферой поводження з твердими побутовими відходами із метою розкриття окремих складових інноваційно-інвестиційного потенціалу даної сфери шляхом переведення її у рентабельну та інвестиційно-привабливу галузь.
Молодими науковцями запропоновано оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ, що передбачає збалансування двох взаємопротилежних критеріїв: економічного збитку за забруднення та загальних витрат на поводження з ТПВ. Важливо, що робота знайшла своє застосування в межах Полтавської області.
Хай щастить молодим науковцям. Удачі.

Ващенко К.М.

В Україні щорічно населенням утворюється близько 50 млн. кубічних метрів твердих побутових відходів. І це складає лише 5% загальної річної кількості відходів. Однак, у зв’язку з тим, що побутові відходи утворюються в процесі життєдіяльності людини за місцем проживання, роботи, відпочинку й не мають подальшого використання у зазначених місцях, поводження з ними стає однією з найгостріших господарських та природоохоронних проблем суспільства.
Забезпечення сталого функціонування сфери поводження з твердими побутовими відходами, запропоноване в роботі, сприятиме зменшенню забруднення навколишнього природного середовища, підвищенню ресурсного потенціалу регіону від використання відсортованої частки твердих побутових відходів, ефективному використанню територій, природних ресурсів, поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану тощо.
Виходячи з цього, представлена наукова робота є надзвичайно актуальною і заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.
К.т.н., с.н.с., лауреат премії Президента України для молодих учених К.М.Ващенко

Гість Полтава

Очень радует, что начинают уделять внимание АКТУАЛЬНОЙ проблеме. Хочется верить, что столь весомые труды не останутся без должного внимания и воплотятся в реалиях нашей жизни. Спасибо авторам.

Гість

Дана робота э дуже актуальною. Сьогодні наша країна нагадує смітник, в якому доведеться жити нашим дітям. Подивіться навколо: краса наших степів, лісів, полів, ланів тане під відходами, смітниками. Нас спраді шкода, коли ми намагаємося вирішити глобальні проблеми економіки, соціального росту (в основному економічний ріст у нас відбувається чомусь дуже у вибіркових людей) без головного - збереження нашого середовища існування яке і забезпечує наше буття... Від себе вдячнийний нуковцям які займаються питаннями не висмоктаними з пальця, як часто буває у нашій науці, а справді болючими та важливими! Як на мене, коли ми навчимося вирішувати витання з відходами, ми приблизимося до того поняття ноосфери, про яку заповідав нам Вернадський...

Гість

Ні на Національному, ні на Державному рівні поки-що не відчувається іншої окрім декдаративної зацікавленості у розв'язанні проблеми поводження з відходами. Органи місцевого самоврядування проявляють трохи більшу чутливісмть до цієї проблеми, бо Законом про відходи її вирішення скинуто на їх плечи, але для фінансової підтримки цих плечей Закон не передбачив конкретно нічого. Саме тому кожна спроба науковців (фанатів своєї справи) покращити стан довкілля та зрушити з мертвої точки проблему відходів є тим провісником майбутнього, коли Українці будуть жити в "Чистому місті".

Гість

Згоден, адже наука має носити актуальний характер і відповідати та вирішувати проблемам сьогоденням.