Офіційний веб сайт

Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення

р33

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

 

Автори: Шульц Р.В., Бойко І.П., Войтенко С.П., Гайдайчук В.В., Галінський О.М., Григоровський П.Є., Слюсаренко Ю.С., Шимановський О.В.

 

Метою роботи є розроблення методів, моделей, методик і технологій щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд.

На основі теоретичних і експериментальних досліджень авторами запропоновано оригінальні методики досліджень несучої здатності існуючих і нових конструкцій. На прикладі взаємодії НСК «Олімпійський» та головного міського каналізаційного колектору, виконано унікальні дослідження та розроблено відповідну методику та математичну модель взаємодії фундаментів нових споруд і будівель з існуючими підземними комунікаціями.

Розроблено та досліджено математичну модель для розрахунку міцності, стійкості та коливань у найбільш критичних станах споруди та виконано її чисельну реалізацію з метою аналізу і виявлення впливу різноманітних геометричних недосконалостей конструктивних елементів на загальний напружено-деформований стан споруди. На стадії зведення унікальних інженерних споруд розроблено новий метод розрахунку точності геодезичних розмічувальних та контрольно-вимірювальних робіт, математичну модель врахування впливу температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні інженерно-геодезичних робіт.

Отримані моделі та методики було апробовано на прикладі робіт при зведенні металевих конструкцій НСК «Олімпійський». На стадії реконструкції унікальних інженерних споруд на прикладі НСК «Олімпійський» розроблено інноваційну технологію відновлення існуючих конструкцій, зведення нових конструкцій, у тому числі з використанням спеціально розроблених і виготовлених механізмів та обладнання.

Економічний ефект від впровадження складає приблизно 350 млн.грн.

 

Кількість публікацій: 16 монографій, 2 підручники, 135 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 297 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8 патентами України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Саницький Мирослав Андрійович

В представленій роботі показано комплексне вирішення практичних будівельних проблем. Розроблені методи, моделі, методики і технології зведення металевих конструкцій відповідають сучасному світовому рівню, пройшли серйозну апробацію при зведенні та реконструкції НСК «Олімпійський» і можуть бути рекомендовані до застосування при зведенні аналогічних за складністю споруд. Запроваджена інноваційна технологія з використанням спеціально розроблених і виготовлених механізмів та обладнання сприяє накопиченню вітчизняного досвіду при будівництві унікальних інженерних споруд, підвищує їх надійність і вирішує складну народногосподарську проблему. Робота виконана на високому науково-технічному рівні, а колектив авторів безумовно заслуговує присвоєння йому звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор М.А. Саницький

Roman Jankowiak

Cykl prac "Meldunek, rekonstrukcja i eksploatacja unikalnych inżenierskich zabudowań: konstrukcje, technologie, decyzjami" jest duża objętość badań budowlanych konstrukcji i technologii ich wyrobu i meldunku, które były dokonane w Ukrainie przy przygotowaniu do przeprowadzenia mistrzostw Europy po piłce nożnej EURO-2012.
Wiele osób z wyników tych badań zreferowało autorami na różnych konferencjach w Polsce, które przeprowadzały się do różnych lat w miastach Białystok, Krynica, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów і innych, były poparte i zaakceptowane. A pewne z tych wyników były wykorzystane i przy przygotowaniu polskich piłkarskich stadionów do przeprowadzenia mistrzostw Europy po piłce nożnej EURO-2012.
Toż podtrzymuję cykl prac zespołu czołowych ukraińskich uczonych (Шульц Р.В., Бойко И.П., Войтенко С.П., Гайдайчук В.В., Галинский А.М., Григоровский П.Е., Слюсаренко Ю.С., Шимановский А.В.) "Meldunek, rekonstrukcja i eksploatacja unikalnych inżenierskich zabudowań: konstrukcji, technologii, decyzji" dla przyznania Państwowej premii Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

Roman Jankowiak,
Dr. inż., Prof. Emeritus,
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich,
Wydział Budownictwa i Architektury,
Politechnika Opolska,
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Członek Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Marco Scaioni

As expert and professor of Geomatics, I would like to add my comments on that relevant part of the project "Erection, reconstruction and exploitation of unique engineering building: construction, technology, decision" that concerns engineering geodesy.
The contribution given by this project to the discipline is quite important for two main reasons: (1) the establishment of a consolidated procedure for defining the a priori accuracy that can be really obtained through a geodetic control network is not a trivial task and has not found yet a definitive solution in the literature and in the operational practice; under this point of view, the authors have provided a very relevant contribution, on one side because of their methodological and theoretical efforts (also proved by the high number of related scientific publications), on the other because of the applications done to the stadium built up (or reconstructed/refurbished) for the 2012 European Football Championships hold in Ukraine. (2) the methodology for discriminating the thermal deformation component is quite relevant, since this is a preliminary conditions to get rid of the main effects that could mask the deformations due to static problems.
I have already mentioned the enormous output of this project in terms of scientific literature.
I retain that this project deserves awarding of the State prizes of Ukraine in area of science and technology in 2017.

Marco Scaioni,
Associate Professor on Geomatics, PhD., Eng.,
Chairman of ISPRS (Int. Soc. of Photogrammetry and Remote Sensing) Working Group III-5 on "Information Extraction from LiDAR Intensity Data",
Department of Architecture, Built environment and Construction Engineering,
Politecnico Milano (Milan Technical University), Italy
on 2nd June 2017

Воропаєв Г.О.

Представлена на здобуття Державної премії України робота "Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції,технології, рішення" присвячена актуальній проблемі - проектуванню та будівництву нестандартних споруд. Запропоновані та реалізовані авторами конструкції і технології новітні та відповідають сучасним вимогам надійності.
Колектив авторів безсумлівно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник директора Інститута гідромеханіки НАН України
чл.-кор.НАН України Воропаєв Г.О.

Zoltán Agócs

I support advancement of work "Erection, reconstruction and exploitation of unique engineering building: constructions, technologies, decisions" of the well-known Ukrainian scientists (Шульц Р.В., Бойко И.П., Войтенко С.П., Гайдайчук В.В., Галинский А.М., Григоровский П.Е., Слюсаренко Ю.С., Шимановский А.В.) on awarding of the State prizes of Ukraine in area of science and technology.
I know the authors of work long time.
Because I am the member of international editorial advice of main in industry building of the Ukrainian magazine "Industrial and engineering building", in that the results got authors were illuminated upon settlement and planning of building (reinforce-concrete and metallic) constructions, then I am well acquainted with these results.
It is very important, that these results found positive application at building and reconstruction of stadiums of Ukraine during preparation to realization of championship of Europe on football in 2012.
I consider therefore, that work "Erection, reconstruction and exploitation of unique engineering building: constructions, technologies, decisions", deserves awarding of the State prizes of Ukraine in area of science and technology.

Zoltán Agócs,
Prof. h. c., Prof., Dr. Ing., PhD.,
Department of Steel and Timber Structures,
Faculty of Civil Engineering,
Slovak University of Technology

Поляков Микола Вікторович

Підтримую роботу відомих в Україні та за її межами фахівців. Розроблені та досліджені в ній математичні моделі для розрахунку міцності, стійкості та коливань у найбільш критичних станах споруди, взаємодії фундаментів нових споруд і будівель з існуючими підземними комунікаціями, врахування впливу температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні інженерно-геодезичних робіт відрізняються новизною та перспективністю, додають свій внесок у скарбницю вітчизняної будівельної механіки.
Вважаю, що робота «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення» гідна присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Поляков М.В., ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Трофимчук Олександр Миколайович

Підтримую комплексну роботу колективу авторів, представлену на здобуття Державної премії України. Викладені в роботі результати підтверджені науково обґрунтованою методологію, та, що не менш важливо, досвідом та практикою зведення та експлуатації складних інженерно-технічних систем .
Вважаю, що ця робота безумовно заслуговує присудження Державної премії.

Директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Трофимчук О.М.

Valdek Kulbach

It was very pleasantly me to know that the row of the leading Ukrainian scientists and engineers nevertheless decided to present the work "Erection, reconstruction and exploitation of unique engineering building: construction, technology, decision" on awarding of the State prizes of Ukraine in area of science and technology.
This work was executed very large time, what the enormous amount of publications her results found a reflection in that testifies to – in fact one only monographs 12 is counted.
And the most important application these results found at building and reconstruction of stadiums of Ukraine during preparation to realization of championship of Europe on football in 2012.
These works and got results are very well acquainted me, as I many years (probably, already more than 40) cooperate with the V.Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Constructions.
In addition, I oftentimes listened the lectures of employees of institute on international conferences in many countries.
As I all the scientific activity engaged in the decision of similar tasks, I present their importance and value well.
Therefore I consider from the side, that work "Erection, reconstruction and exploitation of unique engineering building: constructions, technologies, decisions", deserves awarding of the State prizes of Ukraine in area of science and technology in 2017.
I offer my apologies, that I write this text in English, because in Ukrainian language I can not write.

Valdek Kulbach,
Emer. Professor on Steel Structures, Dr. Sc. (Eng.),
Member of Estonian Academy of Sciences,
Department of Structural design,
Tallinn University of Technology
on May, 22 2017

Ковальський Леонід Миколайович

Робота присвячена дуже важливій тематиці – теоретичним засадам і практичним роботам щодо науково-технічного супроводу в будівництві, розробленню відповідних конструкцій, технологій, проектних і організаційних рішень. Підготовлені нові методики виконання обстежувальних і розрахункових робіт, програмне забезпечення, нормативні документи та інструкції.
Теоретичні розробки авторів реалізовані під час реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в м. Києві, завдяки чому відбулось зведення одного з найвизначніших об’єктів архітектури Києва та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Дослідження, виконані авторами роботи, сприяють суттєвому підвищенню науково-технічного рівня сучасного будівництва, і відповідають вимогам, що ставляться перед роботами, які відзначаються Державною премією України в галузі науки і техніки.

Ковальський Леонід Миколайович, доктор архітектури, професор, зав. кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва та архітектури

Калюх Юрій Іванович

Авторами роботи науково обґрунтована методологія щодо вирішення важливої технічної проблеми моделювання і розрахунків складних інженерних систем, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд з високим рівнем надійності та безпеки (одночасна кількість відвідувачів понад 70 050). Основою виконаних робіт є розуміння того, що вирішення складних інженерних проблем можливе лише з залученням знань з різних галузей сучасної науки, включаючи механіку будівель та споруд, тонкостінних конструкцій, опору матеріалів та комп'ютерне моделювання.
Розробка інноваційного підходу при вирішенні багатьох проблем із зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд, який успішно пройшов апробацію на НСК "Олімпійський", буде взято на озброєння фахівцями не тільки будівельної галузі.

Вважаю, що автори роботи «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення» Шульц Р.В., Бойко І.П., Войтенко С.П., Гайдайчук В.В., Галінський О.М., Григоровський П.Є., Слюсаренко Ю.С. та Шимановський О.В. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
доктор технічних наук, професор,
Калюх Ю.І.

19/05/2017

Немчинов Юрій Іванович

Авторами роботи детально обґрунтовані теоретичні засади науково-технічного супроводу в будівництві, методики наукових досліджень, що мають виконуватися на всіх етапах спорудження будівельних об’єктів. Розроблені методи виконання робіт, методики, прилади, програмне забезпечення, нормативні документи. Отримані теоре-тичні надбання успішно реалізовані при реконструкції визначної споруди - НСК «Олімпійський» в м. Києві.
Зроблений суттєвий вклад в теорію і практику моделювання і розрахунків складних інженерних систем, методи дослідження і відновлення залізобетонних конс-трукцій, методи геодезичного супроводження будівельно-монтажних робіт з високим рівнем точності.
Робота безумовно заслуговує на відзначення Державною премією України в га-лузі науки і техніки.
Доктор техн.наук, проф., лауреат державної премії в галузі науки і техніки,
Заслужений будівельник України, перший заступник директора НДІ Будівельних конструкцій
Мінрегіона України.

Давиденко О.І.

Давиденко Олександр Іванович

Підтримую дану важливу роботу, оскільки приймав деяку участь при реконструкці НСК "Олімпійський", разом з Ю.С. Слюсаренко. Запропонована робота сприяє підвищенню надійності об'єктів при їх експлуатації і є важливою для розвитку будівельної галузі.

Завідувач кафедри будівництва НУБіП,
доктор технічних наук, професор, Давиденко О.І.
18 травня 2017 р.

Матвєєв Валентин Володимирович

В представленій роботі розроблена науково - обґрунтована методологія щодо вирішення важливої технічної проблеми проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд, яка знайшла своє практичне втілення при проектуванні і зведенні нових та реконструкції існуючих об’єктів НСК «Олімпійський». Слід зазначити, що автори роботи є знаними в Україні та за її межами висококваліфікованими фахівцями в галузі будівельної механіки. Ретельний розгляд роботи «ЗВЕДЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ УНІКАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД: КОНСТРУКЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, РІШЕННЯ» дозволяє зробити цілком обґрунтований висновок, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Академік НАН України В.В.Матвєєв
17 травня 2017 року

Шейніч Леонід Олександрович

Робота актуальна. Присвячена комплексному вирішенню будівельних проблем. Запропонований авторами моніторинг будівельних конструкцій сприяє підвищенню їх надійності при експлуатації. Робота має наукову новизну.
Підтимую работу як важливу, що вирішує складну народно-господарську проблему.
Зав. відділу ДП НДІБК, д.т.н.,проф. Шейніч Леонід Олександрович.

Elżbieta Urbańska-Galewska; Jerzy Ziółko

Z dużą radością dowiedziały się o wysuwaniu pracy zespołu czołowych ukraińskich uczonych i inżynierów "Meldunek, rekonstrukcja i eksploatacja unikalnych inżenierskich zabudowań: konstrukcji, technologii, decyzji" na otrzymanie Państwowej premii Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.
Treść tej pracy polega na dużej objętości badań, dokonanych w Ukrainie przy przygotowaniu do przeprowadzenia mistrzostw Europy po piłce nożnej EURO-2012. Należy pryzpomnieć, że te mistrzostwa przeprowadzały się jednocześnie dwoma krajami – Ukrainą i Polską, toż nam bardzo dobrze wiadomo o treści i wynikach przeprowadzonych badań. Zwłaszcza to dotyczy badań metalowych konstrukcji wszystkich ukraińskich piłkarskich stadionów, dokonanych w Ukraińskim Instytucie Konstrukcji Stalowych im. W.N.Szymanowskiego.
Należy powiedzieć, że Politechniką Gdańską współpracuje z Ukraińskim Instytutem Konstrukcji Stalowych im. W.N.Szymanowskiego już więcej 35 lat. W ciągu tego czasu było dokonano dużo wspólnych prac po badaniu metalowych konstrukcji. A w 2012 roku w m. Kijowie i w 2014 roku w m. Gdańsku były Konferują Naukowo-Techniczne Polsko-Ukraińskie Międzynarodowe tematyczne wspólne, na których omawiały się wyniki prac po projektowaniu i meldunku metalowych konstrukcji wszystkich piłkarskich stadionów, - jak w Ukrainie, tak i w Polsce. Te wyniki nie tylko otrzymały wsparcie uczestników konferencji, ale i były nimi całkiem poparte i zaakceptowane.
Toż uwzględniając znaczność dosięgniętych naukowych i praktycznych wyników robota zespołu czołowych ukraińskich uczonych i inżynierów "Meldunek, rekonstrukcja i eksploatacja unikalnych inżenierskich zabudowań : konstrukcje, technologie, decyzje", naszym zdaniem zasługuje przyznania Państwowej premii Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

Elżbieta Urbańska-Galewska,
Dr. hab. inż., Prof. PG,
Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Politechniką Gdańską

Jerzy Ziółko,
Dr hab. inż., Prof. Emeritus,
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Zakład Konstrukcji Stalowych
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

16 maja 2017 r.

Аврамов Костянтин Віталійович

Попередній коментар був зроблений
д.т.н. проф.
завідувачем відділу надійності ті динамічної
міцності Інституту проблем машинобудування ім.
А.М. Підгорного НАНУ

Адріанов Володимир Павлович

Підтримую важливу і актуальну комплексну роботу, представлену на здобуття Державної премії України та колектив її авторів.
Завдяки участі відомих вчених галузевої і вузівської науки усі етапи цієї роботи виконані на високому науково-технічному рівні, що сприяло отриманню вагомого економічного ефекту.
Впевнений, що розробка єдиного методичного підходу при вирішенні комплексу проблем із зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд, який успішно пройшов апробацію на НСК "Олімпійський", буде взято на озброєння фахівцями будівельної галузі.
Творча робота авторів повинна отримати достойну нагороду.

Віце-президент Академії будівництва України В.П. Адріанов

Аврамов Костянтин Віталійович

В роботі розкриті питання науково-технічного супроводу складних технологічних процесів. Особливу увагу зосереджено на характеристиці процесів управління якістю при встановленні, забезпеченні та підтриманні рівня якості будівельної продукції на всіх етапах розробки його показників – від виготовлення будівельних матеріалів та виробів і виконання будівельно-монтажних робіт і аж до експлуатації готових споруд.
На прикладі НСК «Олімпійський» викладено розроблену інноваційну технологію відновлення існуючих конструкцій, будівництва нових конструкцій, у тому числі з використанням спеціально розроблених і виготовлених механізмів та обладнання. Представлено методику та результати моделювання стримувальних споруд на зсувонебезпечних територіях в межах будівництва, а також запропоновані конструктивно-технологічні рішення підсилення тимчасових і постійних стін з метою забезпечення можливості проведення будівельно-монтажних робіт при будівництві багаторівневої споруди.
Робота виконана на високому науково-технічному рівні і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість Стороженко Леонід Іванович

Стороженко Леонід Івановия

Представлена на здобуття Державної премії України робота "Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення" присвячена актуальній проблемі - проектуванню та будівництву складної споруди в умовах мегаполісу. Викликає неабиякий інтерес у будівельників та науковців розробка нових моделей, методик і технологій щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд та узагальненню основних наукових результатів отриманих авторами протягом тривалого часу.Ннабутий досвід вдало реалізований при проектуванні, зведенні, реконструкції та експлуатації НСК «Олімпійський». Колектив авторів безсумнівно заслуговує присвоєння звання Лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор технічних наук, професор Л.І.Стороженко
14 травня 2017 року

Гуляєв Валерій Іванович

В роботі «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення» апробовані та впроваджені наукові результати авторів по розрахунку, проектуванню і зведенню унікальних, відповідальних будівельних споруд. Зокрема ними виконані роботи по реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» і показано, що порівняно високі значення трьох нижчих частот вільних коливань такої крупно розмірної і масивної споруди та їх мала залежність від конфігурації приєднаних мас снігу свідчить про достатню динамічну жорсткість споруди. Аналіз результатів розрахунків глобальної стійкості конструкції навісу показав, що вона має достатній запас глобальної стійкості та надійності. Також проведений аналіз чутливості пружних переміщень, зусиль та напружень в елементах конструкції по відношенню до різних комбінацій непроектних монтажних зміщень кінців колон при запланованих переднапруженнях тросових систем і дії навантажень власної ваги всієї системи, а також снігового навантаження, розподіленого по всій поверхні покриття. Встановлено, що при вибраних комбінаціях недосконалостей під дією вказаних навантажень напруження і зусилля в елементах конструкції значно нижче допустимих. Проведена перевірка можливостей настання критичних станів в найбільш відповідальних несучих конструкціях навісу над трибунами шляхом розрахунку їх статичної міцності і стійкості при визначених сценаріях розвитку пожежі. Розрахунки показали, що максимальні значення напружень менше їх граничних величин і конструкція має необхідний запас глобальної стійкості.

Дана робота, а також роботи по проектуванню, зведенню, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд виконані на високому рівні і представляють як науковий, так і прикладний інтерес, а її автори заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор технічних наук, професор В.І. Гуляєв
12 травня 2017 року

Самойленко Олександр Миколайович

При підготовці України до проведення європейської футбольної першості, українські будівельники здійснили якісний стрибок на новий науково-технічний рівень. Споруди, що були зведені в рамках цього проекту вражають своєю масштабністю. Це унікальні за своїми технічними і конструктивними рішеннями споруди, що відносяться до класу спортивних з просторовим покриттям. Реалізація цього проекту була неможливою без участі провідних українських вчених в галузі будівельної науки. У представленій роботі «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення» авторів Шульца Р.В., Бойко І.П., Войтенко С.П., Гайдайчука В.В., Галінського О.М., Григоровського П.Є., Слюсаренко Ю.С. та Шимановського О.В. узагальнено найбільш значимі наукові результати, отримані авторами особисто протягом 2008-2011 рр. підчас зведення, реконструкції та експлуатації унікальних спортивних споруд і які отримали практичне впровадження, зокрема при реконструкції НСК «Олімпійський». Добре знайомий з діяльністю наукових та освітніх установ які представляють дані науковці, вважаю що науковий рівень і практичний досвід авторів роботи не викликає жодних сумнівів, а представлена наукова робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки ДП «Укрметртестстандарт»
доктор технічних наук, професор О.М. Самойленко

11 травня 2017 року

Семко Олександр Володимирович

Представлена на здобуття Державної премії України робота "Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення" присвячена розробленню методів, моделей, методик і технологій щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд та узагальненню основних наукових результатів отриманих авторами протягом тривалого часу і вдало експериментально реалізованих при проектуванні, зведенні, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд, в першу чергу для НСК «Олімпійський». На мою думку, колектив авторів заслуговує присвоєння звання Лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор технічних наук, професор О.В. Семко
10 травня 2017 року

Грінченко Віктор Тимофійович

Авторський колектив представленої на здобуття Державної премії роботи включає як науковців, так і відомих представників будівельної галузі України. Спільними їх зусиллями було створено наукову та технологічну базу для будівництва, реконструкції та ефективної експлуатації унікальних інженерних споруд. Ідеологічною основою виконаних робіт є чітке розуміння того, що ефективне вирішення поставлених інженерних задач можливе лише на використанні досягнень в різних галузях сучасної науки, включаючи будівельну механіку, механіку тонкостінних конструкцій, механіку матеріалів, комп'ютерну механіку. Однією з провідних організацій, що були залучені до проведення конкретних робіт, є Інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Моя співпраця зі співробітниками цього Інституту почалася більш ніж 30 років тому і не припиняється до сих пір. За ці роки я мав можливість спостерігати суттєве зростання рівня фундаментальних досліджень в таких таких розділах механіки як теорія пружності, теорія оболонок, теорія стрижневих конструкцій. Співробітниками інституту було одержано ряд результатів, що визначають сучасний рівень розвитку в цих розділах механіки деформівних тіл. В значній мірі результати цих досліджень покладені в основу інженерних рішень при будівництві конкретних споруд. Тут реалізується ідея максимального використання несучоййї здатності матеріалів з точки зору сприйняття зовнішніх навантажень. Саме такий підхід дозволив досягти рівня інженерних рішень, що гарантують високі експлуатаційні характеристики споруд при економному використанні матеріалів. Це особливо важливо в тих випадках, коли метод "грубої сили", т.б. метод забезпечення надійності конструкції за рахунок простого нарощування геометричних параметрів елементів конструкцій в принципі не може бути реалізований. Особливо слід відмітити ефективне використання методів сучасної комп'ютерної механіки.

Оцінюючи роботу в цілому вважаю, що представлені результати дають підставу стверджувати, що в нашій країні створено колектив, що здатен забезпечувати високий рівень інженерно-технічних рішень, які відкривають можливість створення та ефективної експлуатації унікальних споруд. Досягнуті практичні результати, накопичений інженерний досвід дають підставу для твердження, що колектив авторів преставленої роботи заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік НАНУ
4 травня 2017 року

Карпінський Юрій Олександрович

Вітаю подання роботи «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення» колективом авторів у складі Шульца Р.В., Бойко І.П., Войтенко С.П., Гайдайчука В.В., Галінського О.М., Григоровського П.Є., Слюсаренко Ю.С. та Шимановського О.В. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Колектив авторів виконав величезні за обсягом та науковим значенням дослідження, які пройшли практичну апробацію при зведенні та реконструкції унікальних інженерних споруд підчас підготовки України до проведення Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012. Особливе місце при реалізації цього масштабного проекту посідає реконструкція НСК «Олімпійський». Авторами було розроблено велику кількість математичних моделей конструкцій, виконано математичне моделювання та запропоновано унікальні конструктивні рішення. Хочу відзначити, що підчас виконання цих робіт автори стикнулися з абсолютно новими для України технологіями та виконали значну наукову роботу по гармонізації українських будівельних норм до найсучасніших світових стандартів та вимог.
Як представник геодезичної наукової громадськості, особливо хочу відзначити інноваційні рішення в галузі інженерно-геодезичного забезпечення зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд. Вперше в геодезичній практиці розроблено математичні моделі врахування впливу температурних деформацій конструкцій при виконанні розмічувальних робіт та геодезичного моніторингу. Запропоновано нову, сучасну методику розрахунку та моделювання точності геодезичних розмічувальних робіт.
Вважаю, що час для надання гідної оцінки представленої роботи давно настав і авторський колектив безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії
доктор технічних наук, професор Ю.О. Карпінський
3 травня 2017 року

Булат Анатолій Федорович

В представленій роботі автори комплексно вирішують питання проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд.
Удосконалено методики визначення сейсмічних вимог до території будівництва; розроблено оригінальну методику експериментальних досліджень несучої здатності залізобетонних елементів існуючих конструкцій, нових залізобетонних і металевих конструкцій; виконано унікальні дослідження та розроблено методику та математичну модель взаємодії фундаментів нових споруд і будівель з існуючими підземними комунікаціями; розроблено та досліджено математичну модель для розрахунку міцності, стійкості та коливань у найбільш критичних станах споруди; розроблено новий метод розрахунку точності геодезичних розмічувальних та контрольно-вимірювальних робіт; розроблено математичну модель впливу температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні інженерно-геодезичних робіт та ін.
Розроблені в роботі методи, моделі, методики і технології пройшли серйозну апробацію при зведенні та реконструкції НСК «Олімпійський» і можуть бути впевнено рекомендовані до застосування при зведенні аналогічних за складністю споруд.
В цілому в роботі узагальнено основні наукові результати отримані авторами протягом тривалого часу і вдало експериментально реалізовані при проектуванні, зведенні, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд. Економічний ефект від впровадження склав близько 350 млн. грн.
Вважаю, що автори роботи «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення» Шульц Р.В., Бойко І.П., Войтенко С.П., Гайдайчук В.В., Галінський О.М., Григоровський П.Є., Слюсаренко Ю.С. та Шимановський О.В. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік-секретар Відділення механіки НАН України
академік НАН України А.Ф. Булат

Позняков Валерій Дмитрович

Представлена авторським колективом робота спрямована на комплексне вирішення важливої для нашої Держави проблеми пов’язаної з питаннями проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд. Для досягнення поставленої мети авторами удосконалені та розроблені нові методики, які дозволяють на сучасному рівні визначати сейсмічні вимоги до території будівництва, експериментально досліджувати несучу здатність залізобетонних елементів існуючих та нових конструкцій, створені математичні моделі для визначення взаємодії фундаментів нових споруд і будівель з існуючими підземними комунікаціями, а також для врахування впливу температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні інженерно-геодезичних робіт та методики розрахунку точності інженерно-геодезичних робіт, тощо. Важливим є те, що основні наукові результати роботи були з успіхом апробовані та впроваджені під час проектування та в ході виконання робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» у м. Києві. Отриманий і узагальнений у цій роботі досвід буде не тільки корисним будівельникам, проектувальникам й замовникам, а й використовуватиметься при спорудженні інших будівельних об’єктів України.
Вважаю, що представлена робота «Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції технології, рішення, заслуговує Державної премії України, а колектив авторів присвоєння йому звання Лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Завідувач відділом ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України,
чл.-кор. НАН України, Лауреат Державної премії України В.Д. Позняков

Гордеєв Вадим Миколайович

Підтримую цю велику та важливу роботу, представлену на здобуття Державної премії України і колектив її авторів.

Добре знаю Гайдайчука В.В., Галінського О.М., Слюсаренка Ю.С. та Шимановського О.В. як серйозних працелюбних учених, які у цей нелегкий час знайшли можливість займатися наукою і виконати за символічні кошти величезний обсяг науково-технічної роботи. Завдяки їхньому науковому супроводу в Україні з’явилися унікальні інженерні спортивні та інші споруди, які будуть слугувати людям ще багато десятирічь.

Глибоке знання будівельної механіки дозволило авторам роботи на найвищому рівні детально вивчити "організм" цих складних споруд, виявити деякі недоліки і своєчасно їх ліквідувати. Запропонований ними моніторинг роботи конструкцій у процесі їхньої експлуатації дозволить забезпечити високу надійність споруд на багато років. Досягти цієї мети допоможе ще й те, що державні будівельні норми (ДБН В.1.2-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів), за якими виконувалась вказана робота розроблені також авторами представленої на здобуття Державної премії України роботи.

Нехай ці люди отримають достойну винагороду за їхню нелегку і дуже кваліфіковану працю.

Заслужений діяч науки і техніки України
доктор технічних наук, професор В.М.Гордеєв
25 квітня 2017 року

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.