You are here

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

____________________________________________________________

 

Інструкція

про порядок висунення та  оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі Комітет) приймає наукові роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених (далі - премія), щороку до 1 березня.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

1.2. Присуджується щороку до сорока премій (з них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних закладів) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

1.3. Премія присуджується громадянам України.

Премії повторно не присуджуються.

1.4. На здобуття премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.До розгляду не висуваються роботи, за які їх претендентів вже було удостоєно державних нагород України.

1.5. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

1.6. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентівповинен належати значний творчий внесок.

1.7. До складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України в галузі науки і техніки.

1.8. Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту  не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії (станом на 1 березня поточного року).

 

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ РОБІТ

2.1. Висування робіт для участі у конкурсі зі здобуття премії провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), (далі – організація) за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій,а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Висування робіт для участі у конкурсі провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.

2.2. Висунення осіб до складу колективу претендентів здійснюється за місцем їх роботи вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами організацій шляхом таємного голосування.

2.3. Рішення про остаточний склад колективу претендентів приймається в організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття премії, шляхом таємного голосування за кожного претендента окремо, в т.ч. представників від інших організацій (на підставі результатів таємного голосування за місцем їх основної роботи).

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

 

До Комітету особисто одним із претендентів подаються:

1)    документи (том 1) – 2 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);

2)   змвст (опис)  роботи (том 2) –  примірник у паперовому вигляді;

3) основні монографії (не більше 3)

В електронному вигляді до Комітету подаються:

1)    анотація роботи трьома мовами;

2)    реферат роботи (з першого тому);

3)    довідки про творчий внесок кожного претендента  (з першого тому), скановані копії одним файлом в PDFформаті;

4)    опис роботи (том 2).

 

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ.

 

3.1.1. Документи – том 1 і  зміст (опис) роботи – том 2, які подаються у паперовому вигляді: формат аркушів А4 (297х210мм), текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту – 14.

Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка висунула роботу на премію.

3.1.2. На обкладинці кожного тому вказуються:

організація, яка висуває роботу на премію;

 назва роботи;

прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.

(зразок 1м)

3.1.3. На початку кожного тому наводиться перелік документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

3.1.4. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

3.1.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються. 

 

3.2. ДОКУМЕНТИ – том 1

 

3.2.1. Лист–подання, у якому вказується організація, що висуває роботу, назва роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка висуває роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів, лист та всі інші документи підписуються його заступником.

3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:

комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);

 назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна бути повернута робота після її розгляду в Комітеті;

 прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених організацій, окремих громадян (як правило, один із претендентів).

 (зразок 2м)

3.2.3. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією стосовно роботи та персональними даними особи, чия роботависувається на участь у конкурсі, в т.ч. її творчий внесок в роботу з врахуваннямвимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних".

Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника  документів.

(зразок 3м)

3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами.

У рефераті вказується короткий зміст роботи, наукова новизна, основні науково–технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інших), патентів (окремо вказуються патени на винахід і на корисну модель), в т.ч. міжнародних  та інша інформація, яка характеризує роботу.

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього висування.

3.2.5. Протокол(и) або витяг із протоколу(ів) засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради організації стосовно включення особи (осіб) до складу колективу претендентів, роботи якого висуваються на здобуття премії. Обов'язково вказується назва роботи, прізвища всіх претендентів, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол(и) з відповідними підписами завіряються печаткою.

(зразок 4м)

3.2.6. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок у подану роботу, основі теоретичні і практичні результати, які увійшли в зазначену роботу (визначення закономірностей, розроблення технічних умов та завдань, результати досліджень та їх впровадження тощо) кількість публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інших).

Довідка підписується претендентом та керівником організації, завіряється печаткою.

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом організації, де він працює, за підписом керівника організації.

3.2.7. Відомості про претендента:

 прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті у називному  та давальному відмінках);

 дата народження;

 освіта;

 спеціальність;

науковий ступінь;

вчене звання;

посада;

місце основної роботи;

службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

домашня адреса та  телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.

 (зразок 5м)

 Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

 

3.2.9. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.

(згода)

Згода подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів.

Документи тому 1 повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться знову.

 

3.3. ОПИС РОБОТИ – том 2

 

3.3.1. Опис роботи – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список наукових публікацій, в т.ч. патентів (окремо вказуються патени на винахід і на корисну модель) за даною роботою та перелік всіх інших наукових праць претендентів.

3.3.2. До складу 2 тому також можуть включатися:

 копії основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до роботи;

 копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво;

 довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації (установи), де здійснено це впровадження

Обсяг матеріалів 2 тому не повинен перевищувати 250 аркушів, примірник в паперовому вигляді повинен бути переплетений.

 

3.4. АНОТАЦІЯ РОБОТИ

В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, організація, яка висуває роботу в Комітет, та коротка характеристика роботи. Вказується: мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково-практична значимість, кількість опублікованих монографічних видань, кількість публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інші).

 Анотація подається українською, російською і англійською мовами в електронному виглядіобсягом до 1–ї сторінки на кожній з мов (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту - 14).

 (зразок 6м)

До Комітету може бути представлено презентацію роботи (до 20 слайдів в PDF форматі).

*  *  *

 Роботи приймаються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

вул. Антоновича, 51, м. Київ, 03680,  кімната 1212,

телефони:  (044)246–78–19, т/ф  (044)246–63–00.

*  *  *

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів  та робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених розроблено згідно з Положенням про премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779/2000 (із змінами, внесеними згідно з  Указами Президента № 104/2001 від 21 лютого 2001 року, № 253/2003 від 24 березня 2003 року, № 1179/2007 від 4 грудня 2007 року, № 444/2008 від 16 травня 2008 року, № 374/2013 від 8 липня 2013 року, № 698/2013 від 20 грудня 2013 року та №231/2016 від 31.05.2016 року).

Інструкцію затверджено постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 17 червня 2016 року №3.