Ви є тут

Положення про Національну премію України імені Бориса Патона

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України 
від 24 травня 2022 року № 361/2022

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Бориса Патона

1. Національна премія України імені Бориса Патона (далі - Національна премія) є державною нагородою України, яка присуджується:

 • за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес та утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;
 • за розроблення і впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;
 • за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;
 • за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

2. Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

 • Національна премія може бути присуджена лише один раз за життя. Національна премія не присуджується особі, яка є лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.
 • Національна премія може бути присуджена посмертно.

3. Щороку присуджується не більше дванадцяти Національних премій, з яких не більше чотирьох - за роботи, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

4. Національна премія присуджується за результатами конкурсу зі здобуття Національної премії (далі - конкурс), який проводиться Комітетом з Національної премії України імені Бориса Патона (далі - Комітет).

 • Для попереднього розгляду робіт, підготовки пропозицій щодо їх допуску до участі в конкурсі, а також стосовно присудження Національної премії Комітетом з числа його членів утворюється президія Комітету, спеціалізовані секції та експертні комісії.
 • Порядок утворення і діяльності президії Комітету, спеціалізованих секцій та експертних комісій визначає Комітет з додержанням вимог законодавства та цього Положення.

5. Національна премія може бути присуджена за наукову, науково-технічну роботу, підручники (далі – роботи), які, як правило, не менш як за рік до їх висунення були опубліковані, видані, упроваджені у виробництво в Україні, практично використовуються на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі у сфері оборони.
6. На здобуття Національної премії висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової, науково-технічної діяльності як однієї особи, так і колективу авторів - основних виконавців у кількості не більше восьми осіб, чий особистий творчий внесок у виконання роботи є особливо вагомим (далі - колектив).

 • Кількість іноземців та/або осіб без громадянства, які входять до колективу, не може складати більше половини кількості всіх авторів.
 • Не допускається включення до складу колективу осіб, які під час виконання роботи здійснювали лише адміністративні, консультативні, організаторські чи технічні функції, а також осіб, яких відзначено за цю роботу іншою державною нагородою України або включено до колективу стосовно іншої роботи, висунутої на здобуття Національної премії у поточному році.
 • Роботи, що за своїм змістом вже брали участь у конкурсі у попередні роки і не були відзначені Національною премією, можуть висуватися повторно не більше одного разу.

7. Висування робіт на здобуття Національної премії провадять вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, закладів вищої освіти, підприємств, керівні органи громадських наукових організацій із забезпеченням їх широкого громадського обговорення (крім робіт, що містять відомості, які становлять державну таємницю).

 • Суб'єкт висування не менш ніж за два тижні оприлюднює інформацію про відповідне засідання, збори тощо.
 • Висунення на здобуття Національної премії робіт, що містять відомості, які становлять державну таємницю, проведення конкурсу та прийняття рішень щодо таких робіт та осіб, які є їх виконавцями, здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».

8. Вимоги щодо оформлення документів для подання робіт, порядок розгляду робіт, проведення наукових, науково-технічних експертиз, громадського обговорення, розгляду їх результатів, запобігання конфлікту інтересів, вирішення інших питань, пов'язаних із проведенням конкурсу, визначає Комітет з додержанням вимог законодавства та цього Положення.

9. Роботи, висунуті на здобуття Національної премії, подаються до Комітету в установлений ним строк.

 • До участі в конкурсі Комітет допускає лише ті роботи, що відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, висунені та подані в установленому порядку.

10. Перелік усіх поданих робіт та робіт, допущених Комітетом до участі в конкурсі, із зазначенням складу колективу та відомостей щодо змісту цих робіт (крім робіт, що містять відомості, які становлять державну таємницю) оприлюднюється на офіційному вебсайті Комітету для ознайомлення та громадського обговорення не пізніше п'яти днів після ухвалення Комітетом рішення про допуск робіт.

 • Відомості стосовно робіт, а також складу їх колективів оприлюднюються з додержанням вимог Закону України  «Про захист персональних даних», законодавства у сфері інтелектуальної власності.

11. Роботи, допущені до участі у конкурсі, на підставі пропозицій спеціалізованих секцій та експертних комісій, за рішенням Комітету надсилаються в установленому порядку до відповідних наукових установ чи закладів вищої освіти, а за потреби - і до інших установ та організацій, для проведення наукової, науково-технічної експертизи та організації широкого обговорення із залученням наукової громадськості, представників заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування.

 • Під час проведення наукової, науково-технічної експертизи роботи, допущеної до участі в конкурсі, експерт, в якого є потенційний конфлікт інтересів, а також стосовно якого виявлено факти порушення принципу академічної доброчесності, має бути відсторонений від участі в такій експертизі.
 • Одержані Комітетом за результатами обговорення експертні висновки, пропозиції, зауваження щодо робіт, а також експертні висновки, пропозиції або зауваження щодо робіт, які надійшли до Комітету від інших зацікавлених вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад, є обов'язковими для розгляду Комітетом.

12. Рішення стосовно робіт, що рекомендуються для присудження Національної премії, приймається Комітетом в установленому порядку на підставі пропозицій спеціалізованих секцій та експертних комісій Комітету за результатами ґрунтовного аналізу таких пропозицій, інших наявних документів, оцінки відповідності робіт встановленим вимогам, достовірності результатів, одержаних шляхом виконання наукових та науково-технічних робіт.

13. Пропозиції Комітету щодо присудження Національної премії з проектами відповідних указів Президента України вносяться в установленому порядку на розгляд Президентові України головою Комітету або заступником голови Комітету, уповноваженим на це Комітетом (у разі неможливості з поважних причин подання таких пропозицій головою Комітету).

14. Національна премія присуджується указом Президента України.

 • Указ Президента України про присудження Національної премії оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до дня народження Бориса Патона - 27 листопада.
 • В Указі Президента України про присудження Національної премії за роботи, що містять відомості, які становлять державну таємницю, назви робіт не зазначаються, замість назв робіт вказується галузь науки і техніки, до якої такі роботи належать.

15. Особа, якій присуджено Національну премію, іменується «лауреат Національної премії імені Бориса Патона».

 • Лауреатові Національної премії в урочистій обстановці вручаються диплом та почесний знак лауреата.
 • Лауреатові Національної премії також виплачується грошова частина Національної премії в розмірі, який зазначається у відповідному Указі Президента України про присудження Національної премії на підставі пропозиції Комітету в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідні цілі.
 • У разі присудження Національної премії колективу диплом і почесний знак лауреата вручають кожному лауреатові, а грошова частина Національної премії ділиться між ними порівну.
 • Питання щодо диплома, почесного знака та грошової частини Національної премії лауреата, який помер або якому присуджено Національну премію посмертно, вирішуються відповідно до законодавства.

16. Почесний знак лауреата Національної премії носять на одязі на грудях зліва і розміщують з урахуванням місця Національної премії серед інших державних нагород України.

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК