Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ про президію Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Комітету з 

Національної премії України імені Бориса Патона
2 квітня 2024 року № 5/01-11

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Комітету

 з Національної премії України імені Бориса Патона 

 1. Президія Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона (далі – Президія) організовує поточну діяльність Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона (далі – Комітет) в період між його засіданнями.
 2. Президія утворюється із числа членів Комітету на весь термін його діяльності. Очолює Президію голова Комітету.
 3. Персональний склад Президії затверджується наказом Голови Комітету. 
 4. Члени Президії є незалежними при вирішенні питань щодо допуску робіт до участі у конкурсі та присудження Національної премії України імені Бориса Патона  (далі – Національної премії) та премій Президента України для молодих вчених (далі - премій Президента України), вплив на їхні рішення не допускається, підтвердження його вчинення має наслідком припинення за рішенням Комітету участі відповідної роботи у конкурсі.
 5. Президія для здійснення покладених на неї завдань:
  1. Утворює спеціалізовані секції Комітету з окремих напрямків наукової і науково-технічної діяльності для розгляду наукових, науково-технічних робіт (далі – робіт), поданих на здобуття Національної премії та премій Президента України.
  2. Затверджує:
   - голів та персональний склад спеціалізованих секцій Комітету;
   - розподіл робіт для розгляду за спеціалізованими секціями Комітету;
   - список експертів для про ведення індивідуальної наукової, науково-технічної експертизи робіт поданих на здобуття Національної премії;
   - Положення про спеціалізовану секцію Комітету;
   - Положення про секретаріат Комітету;
   - інші нормативні документи стосовно діяльності Комітету.
  3.  Визначає порядок:
   - представлення та оформлення документів для подання робіт на здобуття Національної премії (у т.ч. робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю) та порядок їх розгляду;
   - представлення та оформлення документів для подання робіт на здобуття премій Президента України та порядок їх розгляду;
   - проведення наукової і науково-технічної експертизи робіт, висунутих для участі у конкурсі на здобуття Національної премії і конкурсі на здобуття премії Президента України, та робіт, які беруть участь у відповідних конкурсах,  громадського обговорення робіт.
  4. Вирішує інші питання, пов'язані з проведенням конкурсів на здобуття Національної премії та премій Президента України.
  5. Приймає рішення:
   - щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії  за роботи, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
   - про допущення робіт молодих вчених для участі у конкурсі на здобуття премій Президента України;
   - щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження премії Президента України;
   - щодо призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
  6. Затверджує інші нормативні документи стосовно діяльності Комітету. 
 6. Основною формою роботи Президії є засідання, які проводить голова Комітету, а у разі його відсутності – заступник голови Комітету. Періодичність проведення засідань визначається головою Комітету.

Засідання Президії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин від його складу.

За рішенням голови Комітету засідання Президії за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції (крім випадків прийняття Президією рішень шляхом таємного голосування). 

Рішення Президії щодо визначення робіт, які братимуть участь у конкурсі на здобуття премій Президента України, а також рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії та премій Президента України приймаються шляхом таємного голосування. Інші рішення Президії приймаються шляхом відкритого голосування. 

Рішення Президії приймаються більшістю голосів членів Президії, які беруть участь у засіданні, крім рішень щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії та премій Президента України, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Президії, які беруть участь у засіданні. 

У разі, якщо кількість робіт, які отримали необхідну кількість голосів членів Президії, визначену для прийняття Президією рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження, перевищує встановлену кількість премій, до відповідного проєкту Указу Президента України включаються роботи, які отримали більшу порівняно з іншими кількість голосів членів Президії. 

За результатами засідання Президії складається протокол, у якому зазначаються власне ім'я та прізвища членів Президії, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду. Рішення Президії оформлюється постановою, яку підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

Після засідання Президії секретаріат Комітету протягом 2 робочих днів готує протокол засідання Президії, який підписує головуючий на засіданні  Президії  та керівник секретаріату Комітету. 

Організаційне, інформаційно-аналітичне, консультативне та методичне забезпечення діяльності Президії здійснює секретаріат Комітету.