Ви є тут

Положення про Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 березня 2024 року

№194/2024

  

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона

 

1. Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Бориса Патона (далі – Національна премія), а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для найбільш талановитих молодих вчених.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

1) визначає вимоги щодо оформлення документів для подання наукових, науково-технічних робіт, підручників (далі – роботи) на здобуття Національної премії (у тому числі стосовно робіт, що містять відомості, які становлять державну таємницю) та щодо оформлення документів для подання наукових робіт на здобуття премії Президента України для молодих вчених, порядок розгляду зазначених робіт, проведення наукових і науково-технічних експертиз, громадського обговорення, розгляду їх результатів, вирішує інші питання, пов'язані з проведенням конкурсів зі здобуття Національної премії та премії Президента України для молодих вчених;

2) проводить конкурс зі здобуття Національної премії та конкурс зі здобуття премії Президента України для молодих вчених, забезпечує додержання конкурсних процедур відповідно до вимог законодавства;

3) приймає та розглядає роботи, висунуті на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, вирішує питання щодо допуску робіт до участі у відповідних конкурсах;

4) оприлюднює на офіційному вебсайті Комітету перелік усіх поданих робіт та робіт, допущених Комітетом до участі в конкурсах, із зазначенням складу колективу та відомостей щодо змісту робіт (крім робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю) для ознайомлення та громадського обговорення, організовує обговорення робіт;

5) забезпечує проведення наукової і науково-технічної експертизи робіт, висунутих для участі в конкурсі зі здобуття Національної премії та конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених, та робіт, які беруть участь у відповідному конкурсі;

6) надсилає роботи, допущені до участі в конкурсі зі здобуття Національної премії (крім робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю), до відповідних наукових установ чи закладів вищої освіти, а за потреби – до інших установ та організацій для проведення наукової і науково-технічної експертизи та організації широкого обговорення із залученням наукової громадськості, представників заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування; розглядає одержані експертні висновки, пропозиції, зауваження;

7) приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії, премії Президента України для молодих вчених;

8) готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, а також проекти відповідних указів Президента України;

9) уживає в установленому порядку заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, порушення принципу академічної доброчесності;

10) розробляє в разі потреби пропозиції щодо зразків диплома та почесного знака лауреата Національної премії, свідоцтва і почесного знака лауреата премії Президента України для молодих вчених, вносить відповідні пропозиції на розгляд Комісії державних нагород та геральдики;

11) забезпечує в установленому порядку виготовлення дипломів та почесних знаків лауреатів Національної премії, свідоцтв і почесних знаків лауреатів премії Президента України для молодих вчених;

12) організовує в межах компетенції вручення дипломів та почесних знаків лауреатам Національної премії, свідоцтв і почесних знаків лауреатам премії Президента України для молодих вчених; виплачує лауреатам Національної премії, лауреатам премії Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених премій;

13) узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо вдосконалення підстав та порядку їх присудження;

14) визначає порядок розгляду матеріалів щодо призначення стипендій Президента України для найбільш талановитих молодих учених, приймає рішення щодо призначення таких стипендій та забезпечує їх виплату;

15) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів Національної премії, лауреатів премії Президента України для молодих вчених, з цією метою бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності.

4. Комітет має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ, організацій, підприємств інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на Комітет;

2) утворювати з числа членів Комітету президію Комітету, спеціалізовані секції з окремих напрямів наукової і науково-технічної діяльності (далі – спеціалізовані секції) та експертні комісії Комітету для попереднього розгляду робіт, підготовки пропозицій щодо їх допуску до участі в конкурсі, а також стосовно присудження Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, визначати порядок їх утворення і діяльності;

3) залучати авторитетних вчених і високопрофесійних фахівців, незалежних експертів до проведення наукової, науково-технічної експертизи робіт з оплатою праці відповідно до законодавства;

4) відряджати членів Комітету, працівників секретаріату Комітету для ознайомлення з результатами робіт, висунутих на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених. Витрати, пов'язані з відрядженням таких осіб, здійснюються відповідно до законодавства.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови та інших членів Комітету, які беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.

Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

Членами Комітету можуть бути громадяни України, які здобули авторитет у сфері наукової і науково-технічної діяльності та мають бездоганну репутацію.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України строком на чотири роки.

Якщо для участі в конкурсі на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених висунута робота, автором якої є член Комітету або його близька особа (у значенні Закону України "Про запобігання корупції"), такий член Комітету не бере участі у проведенні відповідного конкурсу.

6. Для забезпечення організації та спрямування діяльності Комітету діє президія Комітету.

Персональний склад президії Комітету затверджує голова Комітету з числа членів Комітету.

Президія Комітету:

організовує поточну діяльність Комітету, координує роботу спеціалізованих секцій та експертних груп Комітету;

розглядає та приймає з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю рішення щодо робіт, висунутих на здобуття Національної премії, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

приймає за поданням спеціалізованої секції рішення щодо кандидатур на присудження премії Президента України для молодих вчених.

7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – один із заступників голови Комітету за його дорученням.

Періодичність проведення засідань визначається головою Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин від його складу.

За рішенням голови Комітету засідання Комітету за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції (крім випадків прийняття Комітетом рішень шляхом таємного голосування). Порядок проведення засідань в режимі відеоконференції визначається Комітетом.

Рішення Комітету про визначення робіт, допущених до участі в конкурсі на здобуття Національної премії, а також рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії приймаються шляхом таємного голосування. Інші рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування.

Рішення Комітету приймаються більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні, крім рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії особам за відповідні роботи, яке приймається не менш як трьома чвертями голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні.

У разі якщо кількість робіт, які отримали необхідну кількість голосів членів Комітету, визначену для прийняття Комітетом рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії, перевищує встановлену кількість Національних премій, до відповідного проекту Указу Президента України включаються роботи, які отримали більшу порівняно з іншими кількість голосів членів Комітету.

За результатами засідання Комітету складається протокол, у якому зазначаються прізвища та ініціали членів Комітету, які взяли участь у засіданні (у тому числі дистанційно), питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

Протокол засідання підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету, який головував на відповідному засіданні.

Рішення Комітету оформлюється постановою, яку підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснює секретаріат Комітету у кількості восьми осіб.

Секретаріат Комітету очолює керівник секретаріату, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку голова Комітету.

Керівник секретаріату здійснює керівництво секретаріатом, призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю секретаріату Комітету.

9. Фінансування діяльності Комітету здійснюється в установленому порядку в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК