You are here

Regulations about the annual prizes of the President of Ukraine for young scientists

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                     Указом Президента України 

                                від 12 червня 2000 року N 779/2000

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про премію Президента України для молодих вчених

 {Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Указами Президента  N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003, N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016},  {У тексті Положення слова "праця", "праці" в усіх відмінках замінено словами "робота", "роботи" у відповідних відмінках згідно з  Указом Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016}

 1. Премія Президента України для молодих вчених (далі - премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні). 

 Премія присуджується громадянам України. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом  Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016 }, {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003, N1179/2007 (1179/2007) від 04.12.2007, N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

 2. На здобуття премії можуть висуватися наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за  рік  до їх висунення. 

 3. Присуджується щороку до сорока премій (із них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних закладів) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

{Пункт 3 в редакції Указів Президента N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003, N444/2008 (444/2008) від 16.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N374/2013 (374/2013) від 08.07.2013; в редакції Указу Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016}

 4. Висування робіт для участі у конкурсі на здобуття премії (далі - конкурс) провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19), за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. {Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N698/2013 (698/2013) від 20.12.2013; в редакції Указу Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

 Висування робіт для участі у конкурсі провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення. {Абзац пункту 4 в редакції Указу Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

 На здобуття премії не висуваються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України. {Пункт 4 в редакції Указу Президента N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003} 

 5. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів. {Абзац перший пункту 5 в редакції Указу Президента N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N698/2013 (698/2013) від 20.12.2013; в редакції Указу Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок. 

 Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх роботи  шляхом таємного голосування на засіданні вченої (наукової, науково-технічної,  технічної) ради. {Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016}

 Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції. 

 До складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю роботу державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України. {Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003} 

{Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016}

Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії. {Абзац сьомий пункту 5 в редакції Указу Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

Премії повторно не присуджуються. 

 6. Роботи, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом з Державних  премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) щороку до 1 березня. 

Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається президією Комітету. 

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N253/2003 (253/2003) від 24.03.2003} 

 7. Роботи, висунуті на здобуття премії, попередньо розглядаються спеціалізованою секцією Комітету і шляхом таємного голосування відбираються для участі у відповідному конкурсі. {Пункт 7 в редакції Указу Президента N104/2001 (104/2001) від 21.02.2001} 

 8. Для широкого ознайомлення громадськості з роботами, допущеними до участі в конкурсі, їх список із зазначенням претендентів публікується у липні поточного року в газеті "Урядовий   кур'єр"  та  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету. {Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

Роботи, опубліковані для ознайомлення, обговорюються на нарадах, наукових конференціях, засіданнях вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад, зборах трудових колективів, у громадських наукових та науково-технічних організаціях з висвітленням результатів обговорення у засобах масової інформації. {Абзац  другий  пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

 9. Матеріали обговорення робіт, зауваження та пропозиції до них надсилаються Комітету і беруться ним до уваги під час прийняття рішення про присудження премії. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

 10. Рішення щодо кандидатур на присудження премії за поданням спеціалізованої секції  Комітету приймається президією Комітету таємним голосуванням. {Абзац перший пункту 10 в редакції Указу Президента N104/2001 (104/2001) від 21.02.2001} 

Президент України призначає премію за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 

 11. Особам, удостоєним премії,  присвоюється звання лауреата премії Президента України для молодих вчених, в урочистій обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис свідоцтва і почесного знака лауреата премії затверджує Президент України. 

 У разі присудження премії колективу авторів роботи грошова її частина ділиться між ними порівну. 

 12. Свідоцтво і почесний знак лауреата премії, який помер, залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена грошова частина премії переходить у спадщину  в установленому порядку. 

 

Глава Адміністрації Президента України  В.ЛИТВИН