Official website

Regulations about the annual prizes of the President of Ukraine for young scientists

Затверджено Указом Президента України №779/2000 від 12.06.2000 року (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 104/2001 від 21.02.2001 N 253/2003 від 24.03.2003 )

 

   1. Щорічна премія Президента України для молодих вчених (далі - премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку  науки,  суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

   2. На здобуття премії можуть висуватися наукові  праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

   3. Присуджується щороку щороку сорок премій (з них - п'ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна.

   4. Висунення праць на здобуття премії провадиться президією Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук, колегіями міністерств  та  інших  центральних  органів виконавчої влади.

   На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України.

   5. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств Національної академії  наук України, галузевих академій наук, державних наукових  установ  та  вищих  навчальних  закладів III-IV рівнів  акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

   Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.

    Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх роботи  шляхом  таємного  голосування  на  засіданні  вченої (науково-технічної) ради.

    Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції.

   До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України.

   Громадян України, які не працюють у системі Національної академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, іноземців та осіб без громадянства може бути включено до колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії.

   Вік осіб,  які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.

   Премії повторно не присуджуються.

   6. Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) щороку до 1 березня.

   Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається президією Комітету.

   7.  Праці,  висунуті  на  здобуття  премії,  попередньо розглядаються спеціалізованою секцією Комітету і шляхом таємного голосування відбираються для участі у відповідному конкурсі.

   8. Для широкого ознайомлення  громадськості  з  працями, допущеними  до участі в конкурсі, їх список із зазначенням претендентів публікується у липні поточного року  в  газеті "Урядовий кур'єр".

   Праці, опубліковані  для  ознайомлення,  обговорюються на нарадах, наукових конференціях, засіданнях науково-технічних і вчених рад, зборах трудових колективів, у громадських наукових та науково-технічних  організаціях  з  висвітленням  результатів обговорення у засобах масової інформації.

   9. Матеріали обговорення праць, зауваження та пропозиції до них надсилаються Комітету до 1 жовтня і беруться ним до уваги під час прийняття рішення про присудження премії.

   10. Рішення щодо кандидатур на присудження премії за поданням спеціалізованої секції Комітету приймається президією Комітету таємним голосуванням.

   Президент України призначає премію за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

   11. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреата премії Президента України для молодих вчених,  в  урочистій обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис свідоцтва і почесного  знака  лауреата  премії затверджує Президент України.

   У разі присудження премії колективу авторів праці грошова її частина ділиться між ними порівну.

   12. Свідоцтво і почесний знак лауреата премії, який помер, залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена грошова частина премії переходить у спадщину в установленому порядку.

 Глава Адміністрації

 Президента України               В.ЛИТВИН