Ви є тут

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 31.08.2022 № 258

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених

 

1.На здобуття стипендій Президента України для молодих вчених (далі –стипендії Президента України) можуть бути висунені молоді вчені науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств, обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв) (далі – організації НАН України), що перебувають у віданні Національної академії наук України.

Особи, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, повинні відповідати визначенню терміна «молодий вчений», наведеному у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

2. Висунення осіб на здобуття стипендій Президента України здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі – Рада) організації НАН України за місцем основної роботи (навчання) зазначених осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого.

Рішення про висунення осіб приймаються Радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням Ради) за умови присутності не менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради.

3. Конкурс на здобуття стипендій оголошується Президією НАН України.

4. Вимоги щодо оформлення матеріалів на здобуття стипендій Президента України, термін та адреса їх подання визначаються Президією НАН України і оприлюднюються при оголошенні конкурсу.

5. Матеріали для кожного претендента включають:

– витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради організації НАН України про висунення претендента на здобуття стипендії Президента України за результатом відкритого або таємного голосування членів ради (1 стор.), завірений керівником організації;

– письмові рекомендації не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента;

– відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання (час присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, електронна пошта, а також згода на обробку персональних даних;

– список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, підписаний автором і завірений ученим секретарем організації НАН України, а також копії найвагоміших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової діяльності (для монографій — анотація обсягом до 2-х стор. друкованого тексту).

– інформацію про дослідницьку діяльність претендента (участь у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо), підписану автором і засвідчену керівництвом організації НАН України.

6. Матеріали у одному паперовому та одному електронному примірниках надсилаються поштою (електронною поштою) або подаються особисто претендентом до відповідного відділення НАН України (претендентом від наукової установи при Президії НАН України – до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України). Матеріали, що оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

7. Конкурс на здобуття стипендій Президента України проводять відділення НАН України (для установ при Президії НАН України – Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України) в межах квот, встановлених рішенням Президії НАН України.

Відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України здійснюється за результатами наукової експертизи, проведення якої організовують відділення НАН України, а для установ при Президії НАН України – Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України.

8. Визначення переможців від організацій НАН України в межах виділеної квоти здійснює відповідне відділення НАН України за рекомендаціями Комісії з конкурсного відбору претендентів (далі – Комісія), склад і порядок діяльності якої визначаються академіком-секретарем відповідного відділення НАН України. Рішення приймається Комісією шляхом оцінки претендентів за такими основними критеріями:

  • відповідність претендента вимогам конкурсу;
  • публікаційна активність претендента;
  • інша дослідницька діяльність претендента (участь у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо);
  • академічний рівень опублікованих робіт;
  • оцінка отриманих рекомендацій.

Пріоритет при конкурсному відборі надається претендентам, які публікуються у виданнях, що індексуються в Web of Sciences, Scopus, а для суспільних і гуманітарних наук також в інших міжнародних (зарубіжних) базах даних. За рішенням Комісії критерії оцінки публікаційної активності можуть відрізнятися залежно від специфіки галузі науки.

Визначення переможців від установ при Президії НАН України в межах виділеної квоти здійснює Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України.

9. Пропозиції відділень НАН України та Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України стосовно присудження стипендій Президента України розглядаються на засіданні Президії НАН України. Рекомендації Президії НАН України щодо призначення стипендій Президента України передаються двічі на рік (до 25 квітня і 25 жовтня) до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

10. Остаточне рішення про присудження стипендій Президента України приймає Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

11. Стипендії Президента України перераховуються НАН України за місцем основної роботи (навчання) стипендіата.

12. Рада організації НАН України, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до Президії НАН України.

13. Після досягнення стипендіатом граничного для молодих вчених віку, визначеного Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», установа НАН України у тижневий строк надсилає до Президії НАН України клопотання щодо припинення виплати стипендії Президента України.

14. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення стипендіатом наукових досліджень (звільнення з роботи, тривале стажування за кордоном, відпустка по догляду за дитиною тощо) організація НАН України у тижневий строк інформує про це Президію НАН України, додаючи до повідомлення копію відповідного наказу або витяг з нього і довідку про те, за який останній місяць стипендіат отримав стипендію. У цьому разі за поданням Президії НАН України виплата стипендії рішенням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки припиняється.