Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від18 листопада 2021 року No 585/2021 "Питання присудження Національної премії України імені Бориса Патона"

 

 Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України від 14 червня 2000 року N 800/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Державних премій України  в галузі науки і техніки

(Указ Президента України "Питання Комітету з Державних премій України галузі науки і техніки" (із змінами, внесеними згідно з указами Президента N 17/2003 від 14.01.2003, N 314/2006 від 19.04.2006, N 571/2006 від 23.06.2006 , N 1179/2007 від 04.12.2007, №178/2013 від 02.04.2013, №230/2016 від 31.05.2016 )

1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки(далі – Державні премії), а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:
1) приймає та розглядає наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники(далі – роботи), висунуті для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій та роботи, висунуті для участі у конкурсізі здобуття премій Президента України для молодих вчених, відбирає роботи для участі в зазначених конкурсах;
2) визначає порядок участі робіт у конкурсі зі здобуття Державних премій (утому числі стосовно робіт, які становлять державну таємницю),  конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, оформлення документів, необхідних для участі в зазначених конкурсах, визначає порядок розгляду результатів наукових і науково-технічних експертиз робіт, які висунуті для участі у зазначених конкурсах,та робіт, які беруть у них участь, вирішує інші питання, пов’язані з проведенням цих конкурсів, а також визначає порядокрозгляду матеріалів для призначення стипендій Президента України для молодих вчених;
 3) проводить конкурс зі здобуття Державних премій та конкурс зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, забезпечує додержання відповідних конкурсних процедур;
4) оприлюднює з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних і про державну таємницю на офіційному веб-сайті Комітету інформацію, пов’язану з проведенням конкурсу зі здобуття Державних премій (зокрема, інформацію стосовно робіт, які висунуто для участі у цьому конкурсі, беруть у ньому участь, із зазначенням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії та яким за відповідні роботи пропонується присудити Державну премію) та конкурсу зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, а також організовує громадське обговорення робіт, які висунуті для участі у цих конкурсах, беруть у них участь;
5) забезпечує здійснення наукової і науково-технічної експертизи робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій та конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, та робіт, які беруть участь у конкурсах;
6) приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, щодо кандидатур на присудження премії Президента України для молодих вчених, приймає рішення щодо призначення стипендій Президента України для молодих вчених;
7) готує та вносить Президентові України подання про присудження Державних премій, премій Президента України для молодих вчених, а також проекти відповідних указів Президента України;
8)  виплачує лауреатам Державних премій та премій Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених премій, а також виплачуєстипендії Президента України для молодих вчених;
9) організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів, нагрудних знаків лауреатам Державної премії та свідоцтв і почесних знаків лауреата премії Президента України для молодих вчених;
10) розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та нагрудного знака лауреата Державної премії та свідоцтва і почесного знака лауреата премії Президента України для молодих вчених,вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;
11) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів Державних премій та премій Президента України для молодих вчених, з цією метою бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності;
4. Комітет має право:
1)  утворювати президію Комітету, зокрема для розгляду робіт, які становлять державну таємницю, а також спеціалізовані секції Комітету з окремих напрямів наукової і науково-технічної діяльності (далі – спеціалізовані секції) та експертні комісії для розгляду робіт, які висунуті для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених,  визначати порядок їх роботи;
2) залучати в установленому порядку до проведення наукової і науково-технічної експертизи та експертного розгляду робіт, які висунуті для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, вчених і спеціалістів, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України;
3) відряджати членів Комітету, членів його спеціалізованих секцій,  експертів  або  експертні  комісії  та  працівників секретаріату Комітету для ознайомлення з результатами робіт, висунутих на здобуття Державних премій. Витрати, пов'язані з відрядженням  зазначених  осіб,  проводяться  відповідно  до встановленого кошторису.
5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови та членів Комітету, які, як правило, працюють на громадських засадах.
Комітет очолює голова, якого призначає Президент України. Голова Комітету має заступників, яких за його поданням призначає Президент України.
Персональний склад Комітету затверджує Президент України за поданням голови Комітету строком на 4 роки.
До складу Комітету включаються вчені та працівники державних органів, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, наукових установ, вищих навчальних закладів, організацій, підприємств, представники громадських об'єднань, які здобули авторитет у сфері наукової і науково-технічної діяльності. До складу Комітету також за посадою включаються Міністр освіти і науки України, а також президент Національної академії наук України та президенти національних галузевих академій наук (за згодою).
Роботу Комітету спрямовує президія Комітету.
Персональний склад президії Комітету затверджує голова Комітету.
6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби.
Засідання Комітету вважається правомочним в разі присутності на ньому не менш як 2/3 його складу.
Рішення Комітету щодо визначення робіт, що братимуть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, а також рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи приймаються шляхом таємного голосування. Інші рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування.
Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету, крім рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, яке приймається не менш як трьома четвертими голосів присутніх на засіданні членів Комітету.
У разі коли кількість робіт, які отримали необхідну кількість голосів членів Комітету, визначену для прийняття Комітетом рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, перевищує встановлену кількість Державних премій, до відповідного проекту Указу Президента України включаються особи,  роботи яких отримали більшу кількість голосів членів Комітету.
Якщо на здобуття Державної премії висунуто роботу члена Комітету (члена спеціалізованої секції), він протягом відповідного поточного року не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції).
7. Діяльність Комітету забезпечується його Секретаріатом у кількості восьми осіб.
Секретаріат Комітету очолює керівник Секретаріату Комітету, який є одночасно заступником голови Комітету.
Працівники Секретаріату призначаються на посади та звільняються з посад керівником Секретаріату Комітету за погодженням із головою Комітету.
Структуру Секретаріату затверджує голова Комітету.
Штатний розпис, кошторис видатків на утримання Секретаріату Комітету затверджує голова Комітету за погодженням з Міністерством фінансів України.
8. Фінансування діяльності Комітету здійснюється за рахунок Державного бюджету України.  
Комітет у межах своїх повноважень  є головним розпорядником коштів Державного бюджету України.
9. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.