Ви є тут

Державні премії України і в галузі науки і техніки 2018 року

Державні премії  України і в галузі науки і техніки 2018 року

 

Нове в науці завжди виникає на шляху,

 вже пройденому старшими поколіннями вчених.

Тому розвиток науки допомагає певною мірою вирішити

питання відношення між минулим і майбутнім всієї нації!

 

Для реалізації інноваційної політики держави, впровадження в практику ефективних науково-технічних розробок особливе значення має загальнодержавне заохочення вчених і фахівців.  

  Премія, незалежно від її масштабу, - це орден на грудях вченого. Сам факт отримання премії - це чудова піар-акція для науки, це можливість  повідомити широкій публіці про ті чи інші наукові досягнення.   Це привід  нагадати дезорієнтованій  громадськості  про вчених та конструкторів як високошанованих членах суспільства.

 

П'ятидесятирічна історія присудження  Державних премій України  в галузі науки і техніки підтверджує важливість для вченого отримання високої  оцінки його праці з боку держави.  

 

 29 квітня 2019 року виповнюється 50 років Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Весь цей час головою Комітету є академік Національної академії наук України Борис Євгенович Патон – видатний учений, організатор науки, перший Герой України, президент Національної академії наук України.  За цей період у складі Комітету працювали понад 380 визнаних  науковців, висококваліфікованих фахівців, які  своїми рішеннями завжди  засвідчували свою відданість ідеалам наукової об’єктивності, академічної доброчесності та глибокої демократичності.

Сьогодні до роботи в Комітеті та його спеціалізованих секціях для об'єктивного розгляду робіт залучено понад 300 професіоналів найвищого рівня, які рік у рік демонструють принциповість і порядність у прийнятті рішення щодо кандидатур на присудження Державних премій України.

Секціями Комітету за 50 років розглянуто 3569 робіт, із них премійовано  874 (26% від поданих).

Рис. 3. Кількість розглянутих робіт в Комітетіза роками.

Наукова думка стрімко розвивається. Новітні технології змінюють економіку, сам уклад життя, баланс сил на карті світу.

 

Розподіл розглянутих і премійованих робіт за науковими напрямками.

 

Творчі здобутки виконавців робіт, яким присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року, ілюструють великий потенціал вітчизняної науки.

Відомо, що високі досягнення в будь-якому науковому напрямку відкривають дороги до нових проривних ідей, і це доводить діяльність лауреатів, які сміливо йдуть по не пройденому поки ніким шляху, спираються на кращі традиції провідних наукових шкіл.

Результати наукових пошуків українських астрономів (ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М., д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станиславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., Степкін С.В., Сидорчук М.А.) з Харківського радіоастрономічного інституту НАН України завершилися  численними відкриттями, які представлені в роботі "Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях".

Авторами відкрито нові об'єкти та явища у сонячній системі, Галактиці та Метагалактиці, зокрема, невідомі раніше магніто-активні плазмові утворення в атмосферах Сонця, планет, зірок, а також у міжпланетному та міжзоряному середовищах; блискавки на Сатурні; нові пульсари та невідома галактична популяція джерел спорадичного радіовипромінювання; холодні хмари галактичних рукавів з нейтральним воднем. Усі ці утворення генерують невідоме раніше низькочастотне радіовипромінювання з різноманітними просторово-частотно-часовими та еволюційними особливостями. Доведено, що у сучасній всехвильовій астрономії найбільш довгохвильовий діапазон – декаметровий за своїми важливістю та інформативністю є одним з найцікавіших.

На тлі бурхливого розвитку світової низькочастотної радіоастрономії вітчизняні експериментальні засоби за своїми можливостями та одержаними результатами залишаються неперевершеними і закріплюють світовий пріоритет України.  Забезпечують інтеграцію  нашої країни у європейський та світовий науковий простір, включаючи приєднання до сучасних світових мереж наземних та космічних радіотелескопів.

 

Премійовано роботу "Якісні методи дослідження моделей математичної фізики" визнаних світовою науковою спільнотою математиків (чл.к. Кочубей А.Н., чл.к. Фельдман Г.М., чл.к. Щербина М.В., д.ф.-м.н. Ребенко О.Л., д.ф.-м.н. Микитюк І.В.,д.ф.-м.н. Самойленко В.Г., д.ф.-м.н. Прикарпатський А.К.). Авторами досліджено актуальні задачі теорії динамічних систем сучасної математичної і теоретичної фізики та побудовано  нові  ефективні методи якісного аналізу широкого класу моделей математичної фізики.

Приділено значну увагу вивченню широкого кола математичних моделей, які використовуються у фізиці, механіці, теорії випадкових графів, квантовій інформатиці, теорії передачі інформації, інших галузях природознавства.

Розвинено такі актуальні напрямки сучасної математичної фізики як методи неархімедового аналізу і неархімедової стохастики, якісно-аналітичний аналіз інтегровності нелінійних динамічних систем математичної фізики, якісно-аналітичні методи нескінченновимірного аналізу квантової теорії поля і статистичної механіки, імовірнісні методи в задачах спектральної теорії та інші.

 

Головним результатом роботи "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" є формування цілісної науково обґрунтованої методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури та експериментальна перевірка її працездатності.  Авторами (д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В.) створено цілісну методологію проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. В межах цієї методології вперше розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів, класичних та некласичних логік.

 Створено інструментальний комплекс проектування об’єктно-орієнтованих баз даних з високим рівнем параметризації, який забезпечив розроблення та впровадження низки сервіс-орієнтованих параметризованих програмних рішень електронного урядування, зокрема систем управління персоналом у державних органах України.

 

Будівництво нових енергоблоків АЕС – витратний і тривалий проект. У той же час модернізація наявних потужностей може проходити поступово, вимагає менших коштів, дозволяє скористатися наявною інфраструктурою і не викликає додаткових питань щодо про доцільності експлуатації АЕС. В роботі "Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанційвідображені розробки, що дозволяють виконати модернізацію, яка забезпечує високу ефективність і надійність обладнання.

Завдяки плідній співпраці науковці і виробничників (д.т.н. Харлампiдi Д.Х., Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В.) розроблено та впроваджено високоефективні і надійні конструкції конденсаторів нового покоління "блочно-модульного" виконання, які перевершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками і використовуються при модернізації обладнання на діючих та при будівництві нових АЕС.

Сформовано основні принципи проектування конденсаторів, які базуються на виборі корозійностійких матеріалів для трубних систем та оптимізації поверхні теплообміну. Запропоновано нові конструкції конденсаторів, які розроблено та освоєно у виробництві і в експлуатації парових турбін потужністю 1000 МВт для АЕС. Розробка конструкції конденсаторів не має аналогів у світовій практиці атомного турбобудування, є унікальною і раніше не застосовувалась в конструкціях працюючих конденсаторів на АЕС.

Результатом роботи є введення в експлуатацію 16 блоків, з них три - на АЕС України. Впровадження конденсаторів дозволяє підвищити ефективність діючих енергоблоків за рахунок додаткового вироблення електроенергії. Економічний ефект від впровадження становить 2,6 млрд. грн.

 

Премійовано роботу "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг", авторським колективом (чл.к. Кондратенко І.П., д.т.н. Гориславець Ю.М., д.т.н. Супруновська Н.І., д.т.н. Гурин А.Г., д .т.н. Щерба М.А., к.т.н. Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л.) якоїстворено сукупність теоретичних положень, математичних моделей і методів, що забезпечують сьогодні і забезпечуватимуть в майбутньому світовий рівень проектування високоефективного електротехнологічного комплексу виробництва сучасних кабельних систем надвисоких напруг.

Створено наукові основи вирішення нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів. Запропоновано технології виробництва струмопровідних жил, електротермічної екструзії і нанозміцнення полімерної ізоляції надвисоковольтних кабелів та їхніх сертифікаційних випробувань.

На ПАТ "Завод Південкабель" організовано електротехнологічний комплекс виробництва сучасних кабельних систем на напругу до 400 кВ, який забезпечує всі потреби України в кабельній продукції світового рівня та її експорт. Комплекс використовує виготовлену за спеціальним замовленням екструзійну установку катенарного типу висотою до 12 м, що є більш енергоефективним рішенням. Важливо відзначити,що рівень часткових розрядів у вітчизняних кабелях є вдвічі меншим допустимого.

За останні 10 років впроваджено більше 1100 км кабелів на напруги 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель". Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав понад 4,7 млрд. грн.

 

Сьогодні доля вугілля в паливно-енергетичному балансі України складає близько 40%. Світові тенденції свідчать про поступовий перехід на джерела енергії, що відновлюються, проте перехід економіки країни на альтернативні види енергії потребує ще  не одне десятиліття. 

Важливим результатом роботи "Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень" є оптимізація і подовження життєвого циклу вугільних шахт шляхом реалізації комплексу адаптованих до гірничо-геологічних умов Західного Донбасу інноваційних технологій підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками, переходу високоамплітудних тектонічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля.

 

Авторами (д.т.н. Гапєєв С.М., д.т.н. Солодянкін О.В., к.т.н. Барабаш М.В., Воронін С.А., д.т.н. Пілюгин В.І., к.т.н. Снігур В.Г., Мкртчян С.В., к.т.н. Вигодін М.О.) запропоновані рішення щодо використання нових ресурсозберігаючих технологій кріплення виробок, підвищення ефективності видобутку вугілля, повторного використання виробок, застосування шахтної породи без видачі на поверхню. Науково обґрунтовано безпечний спосіб розкриття запасів вугілля на базі контрольно-прогнозних моделей і заходів системи геомоніторингу. 

Підтвердженням ефективності результатів роботи є той факт, що видобуток вугілля у Західному Донбасі останніми роками постійно збільшувався, а у 2017 року сягнув рекордного обсягу - 20 млн. тон.  Реальний економічний ефект складає понад 9 млрд. грн., з яких компанією "ДТЕК Павлоградвугілля" вкладено 1 млрд. у екологічні проекти сталого розвитку територій, порушених гірничими роботами, та близько 600 млн. - у соціальні проекти, що пов’язані з перекваліфікацією населення.

 

Премійовано роботу "Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів" колективу провідних спеціалістів в галузі хімічного матеріалознавства(чл.к. Омельчук А.О., чл.к. Мчедлов-Петросян М.О., чл.к. Огенко В.М., д.х.н. Веліченко О.Б., д.х.н. Гунько В.М., д.х.н. Данилов Ф.Й., д.х.н. Проценко В.С., д.х.н. Тарасенко Ю.О.). Авторамирозроблено концепцію керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з'ясовано механізми їх утворення та виявлено взаємозв'язок між складом, структурними особливостями та їх властивостями.

За результатами роботи створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги, та які  впроваджені на багатьох вітчизняних та закордонних підприємствах (Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Киргизстан).

 

Внаслідок інтенсивних бойових зіткнень на сході України при значній кількості поранених постала задача розробки та широкого впровадження новітніх технологій діагностики та лікування вогнепальної бойової травми та її наслідків при відсутності досвіду, обладнання та спеціального інструментарію. Авторами (д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В.) премійованої роботи "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків" у стислі строки створено нові прилади та інструментальні набори для діагностики, хірургії (малоінвазивного оперативного втручання при видаленні сторонніх тіл) і лікуванні наслідків вогнепальних поранень. Важливою особливістю створених інструментів є можливість їхньої швидкої модифікації для оперативного втручання з урахуванням особливостей нестандартних клінічних ситуацій, забезпечуючи діагностику і успішне видалення сторонніх тіл навіть за відсутності високотехнологічного діагностичного обладнання.

Авторами роботи розроблено нові та удосконалено існуючі методи лікування поранених (фотодинамічна терапія, сучасні ранові пов’язки, хірургічна обробка вогнепальних ран). Впроваджено нові інноваційні методи усунення наслідків вогнепальних поранень за допомогою приладу для стимуляції нервової системи "НейСі-ЗМ" та трансплантація прогеніториних клітин. Запропоновані розробки використовуються на всіх етапах надання медичної допомоги: від мобільних госпіталів до спеціалізованих медичних закладів третинного рівня.

Авторські розробки використовувались при лікуванні понад 3000 поранених та показали високу якість лікування, зменшення часу хірургічного втручання в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази. При цьому важливими є як фінансова складова з економії державних коштів, так і гуманітарна – відновлення здоров’я, працездатності, підвищення якості життя та соціальна адаптація поранених. Економічний ефект від впровадження склав понад 57 млн. грн.

 

Об’єднаним результатом багаторічних досліджень групи вчених(д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В.)стала робота "Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань". Вперше в Україні проведено комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених захворювань – саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, хвороби шкіри, нирок та передміхурової залози, екскреторного-токсичного безпліддя шляхом застосування уніфікованого набору протизапальних цитокінів, визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності.

Персоніфікований підхід дає можливість не тільки ефективно лікувати хворих, але й попередити виникнення ускладнень та більш тяжких форм перебігу захворювань, знизити ймовірність небажаних побічних реакцій .

 

Премійована робота "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" авторів (чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., д.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.) переконливо демонструє успіхи біологічної науки в Україні у галузі застосування молекулярно-генетичних, фізіологічних, мікробіологічних підходів для вивчення біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів, отримання генетично сконструйованих надпродуцентів ферментів, які використані у біосенсорах високої чутливості. 

Отримані авторами мікроорганізми, що синтезують широке коло біологічно активних сполук (фітогормони, ліпіди, стероли, амінокислоти) використані для розробки новітніх екологічно безпечних біологічних препаратів, що мають фітостимулювальний, фітозахисний та імуномодулювальний вплив на рослини.

Створено наукові основи генетичної, метаболічної та білкової інженерії для конструювання мікробних надпродуцентів цінних речовин, отримання і застосування безпечних і ефективних мікробних препаратів для рослинництва. Застосування в рослинництві препаратів біологічного походження дозволяє зменшити норми внесення пестицидів і мінеральних добрив, сприяє заощадженню енергоресурсів і покращенню екологічного стану довкілля та має значний економічний ефект.

Впровадження розробок здійснюється за ліцензійними угодами (9 – в Україні, 1 − в США), препарати виготовляються Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України та на підприємстві "Львівдіалік".

 

Високу практичну та наукову цінність для сільського господарства України, а саме, для сільськогосподарського машинобудування, має робота "Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур".

Авторським колективом (д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насонов В.А., Антонець С.С., д.т.н. Булгаков В.В., д.т.н. Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.) отримані нові закономірності динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та інших культур і їх захисту.

Створено конкурентоспроможні високоефективні комплекси технічних засобів, що дало змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур. У порівнянні зі світовими аналогами розроблена техніка характеризується високими техніко-експлуатаційними показниками: продуктивність вища у 2 рази, питомі енерговитрати менші на 30%, її ціна нижча у 2-3 рази. За активної участі авторів відновлено і започатковано виробництво сільськогосподарської техніки не лише у великих промислових центрах, а і у невеликих містах, де проблеми зайнятості є найгострішими. Найбільший прогрес намітився у виробництві ґрунтообробної і посівної техніки. Обсяги закупівлі зразків вітчизняних виробників сягає нині відповідно 70 і 50 %.

Впровадження цих комплексів технічних засобів дало економічний ефект понад 2,5 млрд. грн.

 

Розроблення цілісної, системної національної правової доктрини є одним з найважливіших стратегічних завдань вітчизняної юридичної науки, зважаючи на необхідність модернізації національної правової системи України та імплементації європейських правових стандартів регулювання суспільних відносин. Авторами (д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю.,д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.).вперше у вітчизняній науковій думці на рівні п’ятитомної колективної монографії "Правова доктрина України" з урахуванням досягнень світової теоретико-правової думки досліджується національна правова доктрина України на підставі застосування особливих методів, які полягають у систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізуються особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України.

Сформульовані висновки та пропозиції використовуються для розробки проектів нормативно-правових актів. Зокрема, нові знання та позиції, висвітлені в роботі, знайшли своє вираження більше ніж у 30 проектах законів та кодексів, у багатьох експертних висновках, зауваженнях та пропозиціях, розроблених на замовлення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, Конституційного Суду України, інших центральних та місцевих органів державної влади.

 

Як вчить нас історія, наукові досягнення формують культурний, освітній та інтелектуальний потенціал нації. І для нас очевидно, що сильна наука, готовність генерувати нові знання і технології – це запорука самостійного суверенного розвитку будь-якої держави в сучасному світі і, звичайно, України.

Секретаріат Комітету.

09.04.2019

Поділитися: