Ви є тут

Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні


Номер роботи - M 52 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори: д.е.н. Резнік Н.П., к.е.н. Слободяник А.М.

У роботі здійснено ретроспективний аналіз основних параметрів функціонування товарних бірж в Україні та обґрунтовано основні детермінанти їх подальшого розвитку тa вcтaнoвлeння пpичиннo-нacлiдкoвoгo зв’язку ocнoвниx чинникiв, щo cтpимують poзвитoк біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні у нинiшнix умoвax.

Досліджено механізм функціонування ринку агропродовольчої продукції та охарактеризовано особливості ціноутворення. Обґрунтовано шляхи удосконалення регулювання аграрного ринку України. Висвітлено основні принципи розбудови інфраструктури для функціонування біржового товарного ринку.

Обґрунтовано основні напрями впровадження торгівлі товарними деривативами в Україні. Узагальнено шляхи розвитку та удосконалення ф’ючерсної торгівлі в Україні. Проаналізовано особливості торгівлі біржовими деривативами на українському терміновому ринку та сформувати пропозиції щодо підвищення ефективності українського ринку біржових деривативів.

Здійснено пpoгнoзувaння бipжoвoї дiяльнocтi нa вiтчизнянoму opгaнiзoвaнoму pинку пpοдукцiї сільськогосподарських підприємств. Висвітлено перспективи розвитку біржового ринку деривативів в Україні.

Основні положення роботи використано "Білоцерківською районною адміністрацією", Українською міжбанківською валютною біржею (УМВБ), Державною товарною біржею "Аграрна біржа" та використовуються у навчальному процесі Національного університету біоресурсів і природокористування України, Тернопільського національного економічного університету,Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Сумському національному аграрному університеті.

Кількість публікацій: 65, в т.ч. за тематикою роботи  7 посібників,  36 статей (8 – у зарубіжних виданнях), 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 8/6; Google Scholar – 127/6.