Ви є тут

Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.

 Автор: д.т.н. Чугай А.М.

Метою роботи є ефективне розв’язання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням різних технологічних обмежень шляхом побудови точних математичних моделей та розробки  підходів, що базуються на застосуванні сучасних методів нелінійного програмування.

Автором отримано нові результати у класі задач пошуку оптимального розміщення тривимірних об’єктів за рахунок одночасного врахування неперервних трансляцій і поворотів та використання на всіх етапах розв’язання задач сучасних методів нелінійної оптимізації.

Розроблено точні математичні моделі та ефективні методи пошуку оптимального розміщення неорієнтованих неопуклих тривимірних об’єктів з урахуванням різних технологічних обмежень.

Запропоновані моделі та методи знаходяться на більш високому рівні, оскільки дозволяють отримувати кращі результати за значно менший час. Світовий рівень створених засобів математичного моделювання. підтверджено публікаціями у високорейтингових міжнародних журналах, апробацією на міжнародних конференціях та симпозіумах.

Отримані результати впроваджено на етапі конструкторського проектування при розв’язанні задач компонувального синтезу для авіаційної промисловості  на державному підприємстві "Харківський машинобудівний завод "ФЕД".

Кількість публікацій: 64, в т.ч. за тематикою роботи монографія (видана за кордоном), 32 статі (8 – у зарубіжних виданнях), 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 73/5; Google Scholar – 191/7. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.