Ви є тут

Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління


Номер роботи - M 81 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів".

Автор: Рак А.М,. Щупак І.В., к.т.н.

В роботі розроблено наукові засади та методологію принципів побудови метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, створена науково обґрунтована система поглядів на природу виникнення похибок засобів відтворення об’єму та об’ємної витрати природного газу. Створено математичну модель, що дозволяє оцінити невизначеність при вимірюванні еталонними установками комбінованого принципу дії та сформувати на її основі нормативні документи із метрології у частині калібрувань та метрологічних досліджень установок подібного класу, запропоновано новий метод оцінювання геометричних параметрів еталонного дзвонового мірника та невизначеності отриманих результатів на базі координат масиву точок, що розміщені на його внутрішній поверхні, розроблено процедуру оцінювання стабільності відтворення об’ємних витрат газу еталонними установками. Розроблено та впроваджено в експлуатацію діючий зразок еталонної дзвонової установки комбінованого принципу дії (ЕУ), проведено її технічні і метрологічні дослідження, за результатами яких ЕУ атестовано в якості вторинного еталону України та занесено до Реєстру вторинних еталонів України.

Про науковий рівень розробки свідчать отримані високі метрологічні характеристики ЕУ, що були підтверджені результатами звірень із Державним первинним еталоном одиниці об’єму та об’ємної витрати газу, а також методичний документ із метрології, де основою є  розроблена математична модель вимірювання. Економічний ефект від впровадження вторинного еталона ґрунтується на оптимізації споживання енергоресурсів та мінімізації трудових затрат обслуговуючого персоналу шляхом автоматизації вимірювального процесу, а також значному розширенні номенклатури засобів вимірювальної техніки, метрологічне забезпечення яких реалізуватиме ЕУ.

Кількість публікацій: 10, в т.ч. 2 статті, 6 тез доповідей.. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами.