Ви є тут

Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі


Номер роботи - M 29 ПОДАНА

Представлено Інститутом біології тварин НААН України.

Автор: Кушкевич М.В.

Створено основи для впровадження вдосконаленого методу імуногістохімічного виявлення тканинної локалізації клітинного пріона як попередника патологічного у здоровому організмі з використанням високоспецифічних імуноглобулінів.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо біохімічних особливостей клітинного пріона, зокрема, визначено вікові зміни загального вмісту та молекулярних ізоформ пріона, локалізацію у різних тканинах організму лабораторних тварин, що пояснює механізм поширення збудника у разі інфекції. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, які вказують на зв'язок між віковими змінами вмісту клітинного пріона й активності АТФ-аз та підтверджують участь клітинного пріона у транспортуванні іонів та підтриманні гомеостазу кальцію в організмі. Запропоновано нові підходи для вирішення проблеми розробки лабораторних методів прижиттєвої діагностики пріонних патологій у тварин і людей.

 Результати циклу мають значення для ветеринарії, медицини і можуть використовуватися під час вивчення та прогнозування розвитку патологічного процесу за пріонних захворювань.

Кількість публікацій: 14, в т.ч.  за тематикою роботи 8 статей, 6 тез доповідей. Отримано патент на корисну модель.