Ви є тут

Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості


Номер роботи - M 73 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Автор: Гусакова К.Г., к.х.н., Пурікова О.Г., к.х.н.

 Метою роботи є створення нових композиційних пористих і монолітних матеріалів на основі сітчастих поліціануратів із застосуванням порогенів різних хімічної будови та способів пороутворення та встановлення взаємозв’язків між умовами синтезу, хімічним складом композицій, структурою і властивостями одержаних матеріалів.

Авторами розроблено ряд способів синтезу пористих та монолітних матеріалів, визначено основні закономірності впливу умов синтезу, хімічного складу композицій та співвідношення компонентів на основні характеристики одержаних поліціанурат-вмісних матеріалів.

 Запропоновано ряд способів одержання пористих та монолітних полімерних композиційних матеріалів на основі високотехнологічних сітчастих поліціануратів з контрольованою структурованістю та регульованим комплексом фізико-хімічних властивостей. Створено нові полімерні композиційні матеріали на основі термічно та хімічно стійких сітчастих поліціануратів з контрольованою структурованістю для роботи в екстремальних умовах, такі як мультифункціональні мембрани й фільтри та в’яжучі, покриття, герметики аерокосмічного призначення.

Створені та досліджені поліціанурат-вмісні композиційні матеріали відповідають кращим світовим аналогам. Впроваджено безпористе модифіковане в’яжуче з підвищеними тепло- та термостійкістю, значеннями модуля пружності та розширеним температурним діапазоном можливого використання.

 

Кількість публікацій: 84, в т.ч. за тематикою роботи 33 статті (14 – у зарубіжних виданнях), 51 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 39 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5 та 60 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України. Отримано 7 патентів України на корисну модель.