Ви є тут

Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України


Номер роботи - M 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" НААН України.

Автор: к.с.-г.н. Гетманенко В.А., к.с.-г.н. Кутова А.М.

Мета роботи – науково-технологічне обґрунтування способів виготовлення органічних та органо-мінеральних добрив з відходів та їх застосування для високоефективного регулювання гумусового стану ґрунтів.  Авторами  обґрунтовано процеси виготовлення органічних та органо-мінеральних добрив (ОМД) на основі відходів та їх застосування за традиційної та органічної системи землеробства. Розроблено і стандартизовано номенклатуру показників їх якості. В основу інтеграційних технологічних рішень покладено концептуальну модель формування гумусових сполук як інфраструктурної основи для виготовлення ОМД у процесі регульованого біокондиціонування сировини. Запропоновано зональний підхід до виготовлення добрив, визначено норми їх внесення, доведено ефективність їх дії.

 Розроблено патентозахищені технології виготовлення органічних добрив на основі вуглецевмісних відходів шляхом біоконверсії, що забезпечують високі удобрювально-меліоративні характеристики продукту. Висвітлено та стандартизовано науково-методичні основи виготовлення та застосування добрив в умовах ведення органічного землеробства.

Наукові розробки впроваджено в агроформуваннях різної форми власності України при промисловому виробництві нових видів добрив та їх застосуванні (на площі понад 100 тис. га). Економічний ефект від впровадження досягає 3100 грн./га.

Кількість публікацій: 52, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 22 статті (4 – у зарубіжних виданнях), 4 рекомендації, 7 державних стандартів України. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 2 патенти України на корисну модель.