Ви є тут

2018, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 0)
M Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 0)
M1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування (Кількість коментарів: 11)
M4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань (Кількість коментарів: 2)
M5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв (Кількість коментарів: 14)
M7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій (Кількість коментарів: 20)
M8 Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 14)
M11 Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу (Кількість коментарів: 26)
M13 Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ (Кількість коментарів: 19)
M14 Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа (Кількість коментарів: 11)
M19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx (Кількість коментарів: 8)
M21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання (Кількість коментарів: 31)
M26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації (Кількість коментарів: 32)
M27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою (Кількість коментарів: 11)
M30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України (Кількість коментарів: 47)
M32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні (Кількість коментарів: 13)
M33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 38)
M35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану (Кількість коментарів: 7)
M37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження (Кількість коментарів: 11)
M38 Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 6)
M40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту (Кількість коментарів: 0)
M41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки (Кількість коментарів: 7)
M42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини (Кількість коментарів: 0)
M44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу (Кількість коментарів: 5)
M45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем (Кількість коментарів: 17)
M50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини (Кількість коментарів: 0)
M52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки (Кількість коментарів: 8)
M54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах (Кількість коментарів: 23)
M57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля (Кількість коментарів: 16)
M67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів (Кількість коментарів: 20)
M69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ (Кількість коментарів: 8)
M73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях (Кількість коментарів: 16)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 8)
M9 Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів (Кількість коментарів: 2)
M12 Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України (Кількість коментарів: 17)
M15 Прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод великих міст України (Кількість коментарів: 0)
M17 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель (Кількість коментарів: 16)
M18 Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії (Кількість коментарів: 19)
M28 Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття (Кількість коментарів: 32)
M34 Наукові засади збереження наземних молюсків України (Кількість коментарів: 30)
M48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів (Кількість коментарів: 16)
M66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту (Кількість коментарів: 36)
M70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат (Кількість коментарів: 5)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг (Кількість коментарів: 3)
M3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів (Кількість коментарів: 17)
M10 Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану (Кількість коментарів: 0)
M22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 9)
M29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків (Кількість коментарів: 0)
M39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків (Кількість коментарів: 2)
M47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 1)
M49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам (Кількість коментарів: 25)
M51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки (Кількість коментарів: 17)
M55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу (Кількість коментарів: 8)
M59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів (Кількість коментарів: 22)
M60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення (Кількість коментарів: 11)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 3)
M16 Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України (Кількість коментарів: 1)
M20 Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління (Кількість коментарів: 21)
M31 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 32)
M36 Кооперативна модель національного господарства (Кількість коментарів: 14)
M46 Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій (Кількість коментарів: 34)
M53 Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 22)
M56 Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки (Кількість коментарів: 22)
M58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації (Кількість коментарів: 0)
M61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності (Кількість коментарів: 4)
M62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть (Кількість коментарів: 0)
M63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин (Кількість коментарів: 18)
M64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України) (Кількість коментарів: 9)
M65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України (Кількість коментарів: 0)
M68 Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння (Кількість коментарів: 0)
M71 Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів (Кількість коментарів: 1)
M72 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 28)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M23 Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур (Кількість коментарів: 28)
M24 Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України (Кількість коментарів: 28)
M25 Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику (Кількість коментарів: 8)
M43 Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур (Кількість коментарів: 44)