Ви є тут

Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" та Донецькою державною сільськогосподарською дослідною станцією Національної академії аграрних наук України.

Автори:
1 ВІНЮКОВ Олександр Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, в.о. директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України;
2. ЗВОНАР Анастасія Михайлівна – докторка філософії, наукова співробітниця ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" НААН України.

Метою  дослідженнь є  встановлення наукових основ підвищення продуктивності зернових колосових культур за рахунок модернізації існуючих і розробки нових ефективних прийомів покращання адаптивності рослин пшениці озимої та ячменю ярого з урахуванням зміни погодних факторів, особливостей мінерального живлення генотипово різних сортів та їх реакції на застосування регуляторів росту та біопрепаратів.

Вперше теоретично обґрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур за адаптивними ознаками для східної частини Північного Степу. Встановлено закономірності росту та розвитку рослин під впливом абіотичних факторів, що дозволило розробити модель сорту, найбільш адаптованого до конкретних умов вирощування.

Встановлено закономірності використання елементів живлення пшениці озимої залежно від погодних умов та відмінності надходження основних елементів живлення до рослин пшениці озимої різних сортів у критичні фази вегетації, визначено показники ефективності використання макро- та мікроелементів живлення різних сортів пшениці озимої вітчизняної та іноземної селекції.

Вперше розроблено метод виявлення сортових особливостей споживання макро- та мікроелементів рослинами пшениці озимої. Встановлено, що на всіх етапах онтогенезу для нарощування вегетативної маси зарубіжних сортів пшениці озимої виникає більша необхідність у калії, на відміну від українських. Розроблено новий спосіб визначення особливих потреб пшениці озимої в елементах живлення, обумовлених сортовою специфікою, для коригування її системи удобрення.

За пропозицією секції Комітету, врахувуючи дотичність тем досліджень  ЗВОНАР Анастасії  "Діагностика генотипової специфіки живлення пшениці озимої української та іноземної селекції" та ВІНЮКОВА Олександра  "Агробіологічні особливості підвищення продуктивності зернових колосових культур у східній частині Північного степу України"  роботи об'єднано.

 

Кількість публікацій: 4 монографії, 27 статей (5 – у англомовних журналах), 27 тез доповідей. 19 методичних та науково-практичних рекомендацій. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1, Google Scholar – 98/5. Отримано патент України на винахід, 5 - на корисну модель.