Ви є тут

Премії Президента, 2022

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M3 Інформаційно-вимірювальне забезпечення та апаратно-програмні засоби побудови комп'ютеризованих систем моніторингу стану мікроклімату теплиць (Кількість коментарів: 15)
M5 Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки (Кількість коментарів: 15)
M8 Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з’єднання у суднобудуванні (Кількість коментарів: 24)
M10 Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики (Кількість коментарів: 8)
M14 Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту (Кількість коментарів: 21)
M20 Екстремальні проблеми і алгебраїчно-аналітичні методи комплексного та гіперкомплексного аналізу (Кількість коментарів: 5)
M24 Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю (Кількість коментарів: 25)
M27 Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів (Кількість коментарів: 19)
M32 Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для газової сенсорики (Кількість коментарів: 21)
M38 Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали (Кількість коментарів: 17)
M39 Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (Кількість коментарів: 21)
M41 Польова електронна емісія: вплив магнітного поля та релятивістських ефектів (Кількість коментарів: 7)
M43 Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем (Кількість коментарів: 20)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій (Кількість коментарів: 19)
M13 Електромагнітні методи при вивченні рудопроявів корисних копалин (Кількість коментарів: 39)
M15 Низькоенергетичний синтез магнетиту з слабомагнітних оксидів/гідроксидів заліза різного походження (Кількість коментарів: 14)
M16 Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки та ефективності енергетичного обладнання, зокрема ядерних реакторів (Кількість коментарів: 13)
M17 Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин (Кількість коментарів: 21)
M34 Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів (Кількість коментарів: 46)
M44 Ресурсоощадні технології розв’язання екологічних проблем у містах (Кількість коментарів: 23)
M45 Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту (Кількість коментарів: 15)
M50 Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом знешкодження газових викидів на інтерметалідних каталізаторах. (Кількість коментарів: 32)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Синтез та дослідження неорганічних і органо-неорганічних матеріалів для систем перетворення та зберігання енергії (Кількість коментарів: 39)
M9 Оптимізація виявлення внутрішньоочних сторонніх тіл (Кількість коментарів: 9)
M19 Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 37)
M21 Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення (Кількість коментарів: 12)
M22 Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання промислово важливих органічних продуктів з відновлювальної сировини (Кількість коментарів: 51)
M31 Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування (Кількість коментарів: 18)
M35 Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки (Кількість коментарів: 14)
M36 Тверді розчини на основі інтерметалідів як спосіб оптимізації властивостей: розробка нових електродних і магнітних матеріалів (Кількість коментарів: 0)
M37 Рання діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням основних філотипів кишкової мікробіоти (Кількість коментарів: 2)
M40 Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані (Кількість коментарів: 1)
M47 Біфункціональні злиті білки для афінної хроматографії та імунодіагностики (Кількість коментарів: 11)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Теоретико-методичні засади формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування (Кількість коментарів: 3)
M7 Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині (Кількість коментарів: 21)
M12 Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз (Кількість коментарів: 46)
M18 Забезпечення розвитку малого підприємництва в умовах трансформації національної економіки України (Кількість коментарів: 18)
M23 Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді (Кількість коментарів: 24)
M26 Модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій (Кількість коментарів: 24)
M28 Фінансові аспекти управлінських рішень в системі антикризового управління діяльністю підприємства (Кількість коментарів: 38)
M29 Розвиток аграрного сектору України: проблеми та напрями нівелювання соціально-економічних дисбалансів в умовах трансформаційних змін (Кількість коментарів: 11)
M30 Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва (Кількість коментарів: 36)
M33 Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання (Кількість коментарів: 12)
M42 Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України (Кількість коментарів: 34)
M46 Інноваційний розвиток національної економіки в період пандемії (Кількість коментарів: 20)
M48 Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні (Кількість коментарів: 25)
M51 Правове забезпечення енергетичної безпеки України (Кількість коментарів: 15)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M4 Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур (Кількість коментарів: 14)
M11 Агробіологічні особливості підвищення продуктивності зернових колосових культур у східній частині Північного степу України (Кількість коментарів: 0)
M25 Новітні технології підготовки текстильних матеріалів із натуральних волокон (Кількість коментарів: 5)
M49 Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 34)