Ви є тут

Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Автори:
ГУРАЛЬСЬКИЙ Ілля Олександрович - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автором отримано серію нових комплексів зі спіновим переходом на основі піразину, заміщених піразинів, піридазину та різноманітних хелатних лігандів з унікальними характеристиками спінового переходу (температура, різкість, завершеність, гістерезис). Встановлено основні закономірності утворення ціанометалатних комплексів з азинами та кореляції параметрів спінового переходу зі структурними особливостями комплексів. Отримано хіральні наночастинки та гелі зі спіновим переходом та показано, що вони змінюють свої хірооптичні властивості при зміні спінового стану.

Вперше показано енантіоселективний ефект сорбції спиртів на хіральному комплексі зі спіновим переходом. Розроблено механічні конструкції, що використовують явище спінового переходу для генерації руху через термічний, оптичний та електричний впливи. Показано, що спіновий перехід ефективно змінює поглинання електромагнітного випромінення мікрохвильового діапазону комплексом.

Розробка комплексів зі спіновим переходом є одним із перспективних шляхів створення нових матеріалів-перемикачів, які вирізняються варіабельними характеристиками переходу. Отримані комплекси трьох класів мать спінові переходи в різних температурних інтервалах (з та без гістерезису); зокрема, отримано комплекс з гістерезисним спіновим переходом при кімнатній температурі. Це робить нові сполуки перспективними для термометрії в широкому діапазоні температур, для використання як захисних елементів, термохромних пігментів тощо. Ефект значного розширення комплексів при спіновому переході дозволяє їх використання в механічних конструкціях з термічним, оптичним та електротермічним механізмами дії. Зміна мікрохвильового поглинання при спіновому переході є перспективною в контексті управління хвилями радіочастотного діапазону.

Кількість публікацій: 90, в т.ч. 46 статей (18 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 44 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 125/7; Scopus – 125/7; Google Scholar –140/7. Отримано патенти України на винахід.