Ви є тут

Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів


Номер роботи - M 34 ПОДАНА

Представлено Інститутом органічної хімії НАН України.

Автори:
КУЛІНІЧ Андрій Володимирович — доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України.

 Автором проведено синтез та комплексне дослідження рядів мероціанінів, в яких послідовно варіювалися усі ключові структурні фактори — донорно-акцепторні властивості кінцевих груп і довжина поліметинового ланцюга. Установлено загальні закономірності, які зв’язують спектрально-флуоресцентні властивості меро­ціанінів із їх будовою в газовій фазі, рідких і твердих розчинах, кристалічному стані та в присутності наночастинок різної природи, а також виявлені чинники, що їх визначають.

На основі отриманих даних розроблені наукові засади дизайну мероціанінів із заданими властивостями, створені хромофори, інтенсивні смуги поглинання й флуоресценції яких лежать у важливій ближній ІЧ області спектру, мероціаніни з рекордною сольватохромією, для яких не тільки забарвлення, а й квантовий вихід флуоресценції закономірно залежать від полярності середовища, що робить їх перспективними зондами полярності.

Запропоновано нетипові підходи до керування спектрально-флуорес­центними властивостями мероціанінів шляхом додавання детонаційних нанодіамантів, вуглецевих нанотрубок та плазмонних наночастинок металів, які відкривають нові можливості їх практичного застосування.

Серед синтезованих мероціанінів виявлені структури перспективні як компоненти світлочутливих матеріалів, запропоновані кореляційні рівняння, які забезпечують швидку й точну оцінку положення рівнів граничних орбіталей поліметинів різної хімічної будови та йонності.

Розроблені сенсибілізовані мероціанінами полімерні фотонапівпровідни­кові голографічні середовища для неруйнівного контролю деталей, які є високо селективними та не потребують спеціального захисту від розсіяного світла. Максимальне отримане значення дифракційної ефективності склало 25%, а інформаційні характеристики композитів не погіршувалися після 500 циклів запису-стирання зі співвідношенням сигнал/шум відтворених зображень не нижче 80.

Створено фотовольтаїчні середовища на основі мероціанінів та карбазол­вмісних полімерів та активні лазерні середовища на основі мероціанінів і наночастинок срібла, які характеризуються низьким порогом генерації та високим ККД.

Кількість публікацій: 56 статей (53 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 29 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 575/13, Scopus – 568/13, Google Scholar – 837/17. Отримано патент України на винахід та на корисну модель.ь

Коментарі