Ви є тут

Премії Президента, 2021

Номер Назва роботи Презентація
M62 Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент (Кількість коментарів: 1)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу потоків медичних даних (Кількість коментарів: 21)
M11 Нові методи моделювання та технології проєктування багатопараметричних процесів керування станом гірського масиву (Кількість коментарів: 36)
M14 Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування елементів конструкцій (Кількість коментарів: 47)
M15 Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів газотурбінних двигунів (Кількість коментарів: 23)
M16 Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС- спостережень (Кількість коментарів: 24)
M18 Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів (Кількість коментарів: 33)
M19 Потужні інфразвукові сигнали природного та техногенного походження: фундаментальні та прикладні аспекти, екологічні наслідки (Кількість коментарів: 8)
M21 Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем з конструктивною симетрією та їх складових (Кількість коментарів: 18)
M22 Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу (Кількість коментарів: 54)
M27 Нелінійні механізми взаємодії і закономірності реакційного спікання дисперсно-зміцнених металевих сплавів (Кількість коментарів: 17)
M29 Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних (Кількість коментарів: 20)
M31 Методи та технології забезпечення кібербезпеки індустріальних і веб-орієнтованих систем і мереж (Кількість коментарів: 45)
M32 Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС (Кількість коментарів: 41)
M33 Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі (Кількість коментарів: 4)
M41 Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів (Кількість коментарів: 19)
M50 Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль (Кількість коментарів: 9)
M53 Цифрова трансформація засобів керування технологічними процесами інноваційного розвитку (Кількість коментарів: 22)
M62 Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент (Кількість коментарів: 13)
M71 Транспортні та релаксаційні властивості стохастичних систем із аномально повільною еволюцією (Кількість коментарів: 6)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини (Кількість коментарів: 8)
M3 Оцінка екологічного стану та продукційного потенціалу водних екосистем Полісся України (Кількість коментарів: 14)
M4 Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні (Кількість коментарів: 23)
M17 Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетит у водному середовищі (Кількість коментарів: 15)
M20 Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного району та оцінка його перспектив на корисні копалини (Кількість коментарів: 13)
M23 Кліматогенні варіації радіального приросту дуба звичайного (Кількість коментарів: 14)
M35 Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів (Кількість коментарів: 12)
M37 Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин (Кількість коментарів: 22)
M44 Ресурсоощадні технології розв'язання екологічних проблем у містах (Кількість коментарів: 21)
M47 Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid (Кількість коментарів: 19)
M59 Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок (Кількість коментарів: 41)
M73 Удосконалення методів розрахунку грозостійкості повітряних ліній з захищеними проводами (Кількість коментарів: 13)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні (Кількість коментарів: 13)
M7 Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом (Кількість коментарів: 22)
M10 Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris (Кількість коментарів: 72)
M25 Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих) (Кількість коментарів: 25)
M26 Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки з протизапальною активністю (Кількість коментарів: 5)
M34 Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M36 Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ (Кількість коментарів: 26)
M38 Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення (Кількість коментарів: 41)
M39 Мікробні і молекулярно-генетичні біотехнології для збереження, біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 8)
M42 Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу (Кількість коментарів: 0)
M45 Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія (Кількість коментарів: 16)
M49 Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання (Кількість коментарів: 0)
M58 Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика (Кількість коментарів: 13)
M64 Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи (Кількість коментарів: 15)
M65 Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у нормі та при патології (Кількість коментарів: 1)
M68 Молекулярно-генетичні механізми регуляції та розвитку гіпертрофії серця при впливі артеріальної гіпертензії та способи їх корекції (Кількість коментарів: 3)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M12 Упровадження електронних відкритих журнальних систем в науково-педагогічній діяльності (Кількість коментарів: 39)
M13 Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни (Кількість коментарів: 18)
M24 Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору (Кількість коментарів: 9)
M28 Сучасна концепція правової протидії адміністративній деліктності в Україні в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 25)
M40 Аудит як імперативний інструмент оптимізації витрат підприємства на маркетингові комунікації (Кількість коментарів: 0)
M43 Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини із застосуванням системи ключових показників ефективності (Кількість коментарів: 3)
M46 Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика. (Кількість коментарів: 33)
M48 Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель (Кількість коментарів: 27)
M51 Культурологічний вимір лінгвістичних і перекладознавчих студій: дослідження й викладання (Кількість коментарів: 17)
M52 Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні (Кількість коментарів: 20)
M54 Психологія емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями (Кількість коментарів: 4)
M55 Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів (Кількість коментарів: 80)
M56 Забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України (Кількість коментарів: 76)
M57 Дипломатія Королівства Русі у європейських латиномовних пам’ятках ХІІІ–XV століть (Кількість коментарів: 7)
M60 Народні традиції випікання хліба в українців: генетичний, семантико-семіотичний та структурний аналіз (Кількість коментарів: 0)
M61 Фінансова ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії (Кількість коментарів: 14)
M63 Походження людської мови на основі ностратичної теорії (Кількість коментарів: 8)
M67 Семіотика права як парадигма сучасного праворозуміння (Кількість коментарів: 40)
M69 Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького (Кількість коментарів: 10)
M70 Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства (Кількість коментарів: 8)
M72 Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України (Кількість коментарів: 5)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M5 Науково-технологічні засади виготовлення органо-мінеральних добрив та їх застосування для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур (Кількість коментарів: 13)
M8 Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M9 Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики) (Кількість коментарів: 27)
M30 Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів (Кількість коментарів: 28)
M66 Ресурсозберігаючі технології у виробництві білковмісних харчових продуктів зі збалансованим складом (Кількість коментарів: 0)