Ви є тут

Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки з протизапальною активністю


Номер роботи - M 26 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького.

Автори:
1. ДЕНИСЕНКО Наталія Валеріївна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
2. ЛОЗИНСЬКА Ірина Ігорівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Авторами досліджено механізм дії інгібіторів циклооксигенази (ЦОГ) та ліпооксигенази (ЛОГ) на морфологічний стан та біохімічні параметри слизових оболонок тонкої та товстої кишок та встановоено роль гідроген сульфіду у механізмах цитопротекції органів травлення. В ході досліджень відзначено, що неселективне інгібування ЦОГ індометацином та напроксеном супроводжувалось розвитком деструктивних ушкоджень у тонкій та товстій кишці, які підтверджені макроскопічно за умов коліту та гістологічно за умов дії стресу. Встановлено, що дія інгібіторів ЦОГ потенціювала стрес-індуковані зміни у слизовій оболонці тонкої та товстої кишки, що супроводжувалось активацією нітрозо-оксидативних процесів.

Використання сполуки АТВ-346 (H2S-вмісного напроксену) за умов стресу призводило до відновлення вмісту H2S в плазмі крові до показників групи контролю – відзначено достовірне підвищення рівня H2S в крові на 56 % (p<0,01) порівняно з показниками водно-іммобілізаційного стресу та на 44 % (p<0,01) порівняно з показниками комбінованої дії напроксену та стресу. Встановлено, що введення сполуки АТВ-346 та похідних 4-тіазолідинону (сполуки Les-5054 та Les-5055) супроводжувалось збільшенням продукції слизу в порожньому відділі тонкої кишки, що обумовлено вивільненням газового медіатора та, як наслідок, посиленням процесів проліферації епітеліоцитів.

В результаті проведених біохімічних досліджень виявлено високоактивні сполуки серед похідних 4-тіазолідинону, введення яких за умов стресу та індометацин-індукованих уражень сприяло зниженню активності прозапальних ензимів та процесів ліпопероксидації в нижніх відділах органів травлення, а також відновлення рівня гідроген сульфіду в плазмі крові, що свідчить про перспективність цього класу сполук як нових протизапальних засобів.

Отримані результати можуть бути використані як основа для подальших досліджень з метою пошуку нових потенційних протизапальних лікарських засобів зі зниженим ульцерогенним впливом на органи травлення.

Кількість публікацій: 14 статей (8 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 6/2, Scopus – 26/3, Google Scholar – 62/4. Отримано патент України на корисну модель.