Ви є тут

Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання


Номер роботи - M 49 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Автори:
СИДОРЕНКО Ольга Сергіївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Роботу присвячено вивченню сфероїдогенезу та пластичності клітин надниркових залоз новонароджених поросят при культивуванні in vitro, а також розробці способу їх довгострокового зберігання методом кріоконсервування.

Автором представлено дані імуноцитохімічного, радіоімунологічного, біохімічного методів дослідження, світлової та флуоресцентної мікроскопії, морфометричного аналізу клітинних культур до і після кріоконсервування, а також при їх культивуванні в різних умовах. Показано, що при культивуванні клітин в середовищі, що містить 10% фетальної телячої сироватки (ФТС), спостерігається формування сфероїдів, а після пересіву сфероїдів - міграція з них нейроноподібних клітин. Клітини, що мігрують зі сфероїдів, експресують β-III-тубулін (маркер нейрональних клітин), але не експресують S-100 (маркер гліальних клітин).

Детально описано актуальність проблеми та обґрунтовано необхідність проведення експериментів з кріоконсервування. Представлено результати кріоконсервування клітин первинної культури, а також фрагментів тканини наднирників. Показано, що після кріоконсервування первинних культур у вигляді суспензії клітин зі швидкістю охолодження 1 град/хв в середовищах зберігалася секреція кортизолу, спостерігалося формування моношару і сфероїдів та з'являлися нейроноподібні клітини при рекультивуванні. Встановлено, що при кріоконсервуванні фрагментів тканини під захистом 10% ДМСО зі швидкістю охолодження 0,3 град/хв і подальшій ферментативній обробці може бути отримана первинна культура клітин, в якій формуються сфероїди і з'являються β-III-тубулін позитивні клітини нейрональної морфології. Кріоконсервування зі швидкостями охолодження більше 1 град/хв не дозволяє отримати моношарову культуру, оскільки клітини втрачають здатність до розпластування.

Отримані результати вперше серед вітчизняних і зарубіжних досліджень демонструють можливість отримання сфероїдів та нейроноподібних клітин з кріоконсервованого матеріалу наднирників.

Кількість публікацій: 13 статей (5 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 5/2, Google Scholar –22/3. Отримано 1 патент України на корисну модель.