Ви є тут

Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів


Номер роботи - M 30 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори:
1. ОЛІЙНИК Ольга Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії НУБіП України";
2. БОРКО Юлія Петрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут землеробства НААН України";
3. ЦЕХМІСТЕР Ганна Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України ;
4. СУБІН Олександр Володимирович – начальник відділу ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції".


Роботу присвячено дослідженню механізмів, які розкривають ефективні адаптивні взаємодії рослин з мікроорганізмами у ризосфері. Колективом авторів вперше системно оцінено ґрунтовий мікробіом агрофітоценозів і його трофічну функціональну активність. Методом піросеквенування визначено таксономічну структуру, біорізноманіття метагеному прокаріотів ризосфери рослин. Показано фізіологічні особливості та специфіку відповідних реакцій модельних культур на стресові фактори та можливість контролю формування ризосфери рослин відносно комплексу чинників.

Результати комплексного вивчення адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій ризосфери дали змогу науково обґрунтувати доцільність поєднання біотехнологічних прийомів отримання оздоровлених рослин-регенерантів з біологічними методами захисту, зокрема автори показали вплив хітозану та його біологічно активних композицій, речовин фенольної природи та мікробних препаратів на морфогенез та антиоксидантний потенціал рослин.

Авторами поглиблено уявлення щодо впливу кореневих ексудатів рослин на функціональну структуру і активність мікробного комплексу ґрунту, інтенсивність і спрямованість процесів мікробної трансформації органічних сполук у ризосфері; про відповідні реакції та еліситор-індукований системний імунітет рослин, що є основою при створенні нових екологічно-безпечних агробіологічних засобів для вирощування органічної сільськогосподарської продукції.

Результати досліджень мають важливе практичне значення щодо широкого спектру об’єктів для оцінки та оптимізації нових екологічно обґрунтованих агрозаходів  та  розробки стратегій ведення високорентабельного. виробництва.

Кількість публікацій: колективна монографія, 2 методичні рекомендації, 32 статті, 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus –5/1, Google Scholar – 54/3. Отримано патент України на корисну модель.