Ви є тут

Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику


Номер роботи - M 25 ПОДАНА

Представлено Інститутом рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН України.

Автори: к.с.-г.н. Сивенко О.А., к.с.-г.н. Сахно Т.В.

Метою роботи є встановлення морфо-біологічних, селекційно-генетичних і фізіологічних особливостей зразків соняшнику та розробка методу попереднього біохімічного оцінювання їх стійкості до вовчка соняшникового, ідентифікація селекційно-цінних ліній-відновників фертильності пилку й одержання на їх основі високоврожайних гібридів, екологічно стабільних до квіткового паразита вовчка.

Створено та передано до Державного сортовипробування 12 гібридів соняшнику, які внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення а Україні.

 Удосконалено селекційний процес зі створення високогетерозисних гібридів соняшнику шляхом залучення в гібридизацію виділених з новою генетичною основою батьківських ліній та встановлення закономірностей прояву у них цінних господарських ознак в залежності від характеру комбінаційної здатності і рівня прояву ефекту гетерозису.

Розроблено метод попереднього біохімічного оцінювання стійкості зразків соняшнику до вовчка, який сприяє прискоренню та здешевленню традиційного вегетаційного методу оцінювання і забезпечує виявлення цінного за стійкістю до вовчка селекційного матеріалу соняшнику, що підтверджено патентом на корисну модель.

Кількість публікацій: 58, у т.ч. за тематикою роботи 18 статей, 4 методичні рекомендації, 6 каталогів, 16 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель та 8 свідоцтв про авторство на сорти рослин.