Ви є тут

Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва


Номер роботи - M 30 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України.

Автори:
1. СТОЛЯРЧУК Надія Миколаївна – кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця ННЦ "Інститут аграрної економіки";
2. СЕРГЄЄВА Наталя Валеріївна – кандидатка економічних наук, завідувачка відділу Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України

Авторки обґрунтували комплексний підхід до розвитку агропромислового виробництва в контексті комплаєнсу цілей сталого розвитку та активізації залучення капітальних інвестицій в інновації для підвищення економічної ефективності підприємств. 

Сформовано обліково-інформаційне забезпечення оцінки ефективності капітальних інвестицій спрямованих на інновації в агропромисловому виробництві, удосконалено методичний підхід до аналізу (обліку) інвестиційної привабливості агропромислових підприємств, аргументовано когерентність інноваційної та інвестиційної складових розвитку агропромислового виробництва з політикою їх обліку для розрахунку потреби у капітальних інвестиціях на виробничі засоби. Розвинуто термінологічний апарат інвестиційно-інноваційної діяльності з урахуванням специфіки агропромислового виробництва та проведено компаративний аналіз динаміки змін обсягів капітальних інвестицій й джерел фінансування для визначення сучасних інвестиційно-інноваційних трендів.   

Результати наукової роботи впроваджено на аграрних підприємствах з метою покращення організаційно-економічних умов використання інновацій та отримано економічний ефект до 481,69 грн. на гектар ріллі.

Кількість публікацій: 5 монографій у співавторстві (розділ монографії у закордонному видавництві), 15 посібників та методичних рекомендацій, 32 статті, 45 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 2/1, Google Scholar – 80/5. Отримано 3 патенти України на корисну модель, 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.