Ви є тут

Кліматогенні варіації радіального приросту дуба звичайного


Номер роботи - M 23 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України"

Автори:
ПРОКОПУК Юлія Сергіївна - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник ДУ "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України".

Дуб звичайний широко поширений у помірному поясі Європи. Він надає перевагу родючим та добре зволоженим ґрунтам, але часто домінує в умовах надлишку та нестачі атмосферної та ґрунтової вологи. У зв’язку із змінами клімату існування цього виду у межах природного ареалу стає під питанням. Тому метою даної роботи було з'ясувати чутливість дуба звичайного до гідрокліматичних чинників в екстремальних природних умовах, у заплавах річок та у рідкісних дібровах в степу.

В результаті проведених досліджень встановлено стрімкі зміни чутливості дуба звичайного до рівня води у Дніпрі після його зарегулювання та докорінну перебудову у системі "клімат-приріст". Такий ефект є характерним для локальних катастрофічних явищ.

Встановлено, що до модифікації річки Сіверка, притоки Дніпра на приріст дуба позитивно впливали температура травня та негативно температура червня, що свідчить про контрастність умов зволоження протягом сезону вегетації. Зроблено висновок, що в заплавних дібровах пом’якшується вплив наслідків змін клімату, що дає можливість існування в них реліктових видів флори й фауни.

На екологічній межі ареалу в степовій зоні лімітувальними чинниками для дуба звичайного є посушливі умови на початку вегетаційного сезону — температура квітня та опади травня. З'ясовано, що зв’язок приросту дуба з температурою повітря за останні роки зміщується вбік більш ранніх місяців у сезоні вегетації. Результати свідчать, що залежність дуба від атмосферного зволоження зростає в тих частинах ареалу, де зміни клімату проявляються у зменшенні кількості опадів та підвищенні температури.

На основі аналізу ширини річних кілець виявлено, що фіксація вуглецю в стовбуровій масі дуба у заплавах не є вищою, ніж у зональному лісі. Менший приріст стовбурової маси у заплавних біотопах компенсується збільшенням маси інших фракцій, а висока продуктивність заплавних дібров забезпечується ще й високою щільністю та ярусністю деревостанів.

Кількість публікацій: 11 статей (3 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 14/2, Scopus – 16/3, Google Scholar – 44/4.