Ви є тут

Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом


Номер роботи - M 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України".

Автори:
ДЄНЬГА Анастасія Едуардівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України"

Авторкою на основі багатопланових експериментальних та клініко-лабораторних досліджень обґрунтовано концепцію супроводу лікування зубощелепних аномалій (ЗЩМ) у дорослих пацієнтів з метаболічним синдромом (МС).

Розроблено експериментальну поєднану модель ортодонтичного переміщення зубів і метаболічного синдрому у щурів. В експерименті на щурах вперше показана негативна дія моделювання метаболічного синдрому та переміщення зубів на показники крові тварин та позитивна дія при цьому застосування розроблених лікувально-профілактичних заходів. Розроблена схема профілактичних заходів при моделюванні в експерименті у щурів метаболічного синдрому і ортодонтичного лікування ефективно запобігала порушенням біохімічних показників крові, кісткових тканин і тканин пародонту, призводила до зменшення при цьому запальних та гіпоксичних та морфологічних змін в тканинах.

Оцінка порушень в генетичних маркерах, пов'язаних із кістковим метаболізмом, показала, що, в першу чергу, при лікуванні зубо-щелепних аномалій необхідно враховувати стан маркерів VDR Col1A1, VEGF, PON, АРОЕ, TGF і NOS, а також вміст метильованої ДНК гена LEР.

Авторкою дослідження було також показано, що у пацієнтів з МС та ЗЩА в процесі ортодонтичного лікування розроблений лікувально-профілактичний комплекс дозволив знизити бар’єрну проникність слизової ясен в середньому на 15%, збільшити кровоток в мікрокапілярному руслі тканин пародонту та зменшити спазмування капілярів під дією жувального навантаження, зменшився приріст карієсу зубів, індекс кровоточивості, індекси гігієни. Також нормалізувався функціональний стан мікрокапілярного русла ясен, знизилися ступінь запальних процесів в них, показники жирової маси тіла.

Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів забезпечило більш стабільні результати в ретенційному періоді- через 1 рік рецидиви I ступеня тяжкості деформацій зубних рядів в основній групі пацієнтів були в 3,3 рази менше ніж в групі порівняння, а рецидиви II ступеня – в 2,7 рази менше.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 56 статей (5 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/1, Google Scholar – 57/4. Отримано 7 патентів України на корисну модель.