Ви є тут

Культурологічний вимір лінгвістичних і перекладознавчих студій: дослідження й викладання


Номер роботи - M 51 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори:
ГАЧ Наталія Олегівна - кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Роботу присвячено глибинному вивченню та комплексному аналізу способів вербалізації та концептуалізації культури на рівні тексту, стратегій і тактик відтворення культурно значущої інформації у перекладі, а також обговоренню засадничих принципів формування фахової екстралінгвістичної компетенції майбутніх перекладачів.

Встановлено, що систему національних уявлень про дійсність відбивають концепти, які у своїй сукупності формують концептуальну картину світу мовної спільноти – узагальнюючу структурну репрезентацію культурного континууму.

Континуум як форма буття культури встановлює просторово-часові рамки її еволюції й на рівні лінгвокультурного аналізу уможливлює прослідкування співзалежності між історичними процесами і способами відображення їх у тексті. Розуміння соціальних, політичних та історичних процесів у рамках власної культури, як і глибокі знання про культуру іноземну є засадничими принципами створення еквівалентного перекладу, а також успішної фахової підготовки майбутніх перекладачів.

Відтворення культурно значущої інформації у перекладі відбувається шляхом застосування стратегії одомашення або очуження. У рамках зазначених стратегій перекладачі вдаються до транскрипції/ранслітерації, описового перекладу, нейтралізації, випущення, заміни й кальки.

Лінгвокультурний і порівняльно-перекладацький аналіз мовного матеріалу утвердив гіпотезу про необхідність глибинного вивчення культур, мови яких вивчаються майбутніми перекладачами.

 Набуття майбутніми перекладачами екстралінгвістичної компетенції є можливим лише за умови запровадження й функціонування в системі сучасної освіти принципу автономного навчання. Здатність самостійно контролювати процес навчання визначає його ефективність, рівень академічних і професійних досягнень студента є результатом його спроможності планувати і розвивати власні навчальні стратегії, а також усвідомлено обирати предмет навчання.

Кількість публікацій: 2 посібники, 15 статей, 3 тези доповідей.