Ви є тут

Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Автор: к.ф.-м.н. Гупал М.А., д.ф.-м.н. Кнопова В.П., к.ф.-м.н. Островський О.В.

Авторами розвинуто теоретичні основи аналізу нових класів складних марковських систем і запропоновано підходи для їх використання при вирішенні низки прикладних задач.

Отримано низку фундаментальних результатів, що стосуються знаходження основних характеристик та їх асимптотичної поведінки, розробки аналітичних та ймовірнісних методів, які б дозволяли досліджувати процеси Леві та типу Леві.

Сформульовано задачу відновлення прихованих станів у спостережуваній послідовності, яка охоплює широкий спектр практичних застосувань, зокрема розпізнавання фрагментів генів.

З метою обґрунтування можливості застосування запропонованого підходу виведено та експериментально підтверджено симетрії, що стосуються статистик амінокислот, які синтезуються нитками ДНК. Побудовано ймовірнісну модель на основі моделей Маркова з прихованими змінними для вирішення поставленої задачі. Створено програмний комплекс для розпізнавання фрагментів генів. Побудовано оптимальний симетричний код на основі восьми парних перестановок зі стандартного коду.

Досліджено важливі аспекти завадостійкості генетичних кодів, можливість побудови оптимальних завадостійких кодів та виявлено безпосередній зв’язок точкових мутацій з виникненням різноманітних генетичних захворювань.

Кількість публікацій: 98, в т.ч. за тематикою роботи 29 статей (26 – у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: WebofScience– 97/6; Scopus–131/7; Google Scholar – 328/11.