Ви є тут

Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність


Номер роботи - M 26 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

Автори:
1. ХАРХОТА Максим Андрійович – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
2. ХАРЧУК Максим Сергійович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
3. ВАСИЛЮК Ольга Миколаївна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
4. ЛАГУТІНА Ольга Сергіївна – молодший науковий співробітник Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України"

Мета роботи  - дослідити природу та біологічну активність метаболітів бактерій родів Bacillus, Lactobacillus та дріжджів роду Saccharomyces.

Авторами проведено виділення та ідентифікацію штамів молочнокислих бактерій (МКБ) з ферментованих продуктів України.  Встановлено антимікробну активність МКБ щодо патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів.

Авторами уперше встановлено, що різне забезпечення дріжджових клітин фосфором призводить до зміни співвідношення морфологічних типів вакуолярного волютину. Визначено, що до складу волютинових гранул входять дві фракції неорганічних поліфосфатів з довжиною ланцюга близько 55 і 126 фосфатних залишків, ліпіди з насиченими жирними кислотами і білки з молекулярною масою 50-100 кДа.

Встановлено, що явище “dancing bodies” має ритмічний характер і біологічну природу. Запропоновано новий метод визначення показника “dancing bodies”. Показники реакції метахромазії і рухливості волютинових гранул можуть бути використані для біоіндикації несприятливих умов існування дріжджів та  слугувати основою для створення біопрепаратів на основі досліджуваних штамів та/чи їх метаболітів.

Кількість публікацій: 46, в т.ч. 34 статті (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 12 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 14/4; Google Scholar – 59/8. Одержано 7 патенти України на корисну модель.