Ви є тут

Мікробні і молекулярно-генетичні біотехнології для збереження, біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем


Номер роботи - M 39 ПОДАНА

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Автори:
1. ЗЛАТОГУРСЬКА Марина Анатоліївна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
2. ЛОБОДА Марія Іванівна – провідний інженер Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
3. ГАВРИЛЮК Олеся Анатоліївна, – провідний інженер Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
4. ДІМОВА Марія Іванівна – провідний інженер Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Метою роботи є розробка наукових основ і практична реалізація мікробних і молекулярно-генетичних біотехнологій, спрямованих на збереження екологічного стану і підвищення продуктивності сучасних агроекосистем в умовах техногенного навантаження.

Авторами вперше оцінено резистентність мікробних угруповань основних типів ґрунтів України до забруднення хлорорганічним токсикантом. Виділено та ідентифіковано 2 стійких до хлорорганічного забруднення штами Comamonas testosteroni, які є перспективним деструктурами гексахлорбензолу. Наступні дослідження виявили позитивний ефект культуральної рідини C. testosteroni 46 на ріст рослин кукурудзи в забрудненому ґрунті.

На основі методу термодинамічного прогнозування теоретично обґрунтовано оптимальні шляхи біовилучення сполук токсичної міді з розчинів та ґрунтів, виділено стійкі до міді бактеріальні штами, секвеновано їх геноми. Крім того, з ризосфери пшениці, що була вирощена у забрудненому токсичним кадмієм ґрунті, було ізольовано 6 бактеріальних штамів.

Отримані данні обґрунтовують застосування біопрепаратів на основі метаболітів ґрунтових стрептоміцетів, що володіють ріст-регулювальними, фітозахисними і адаптогенними властивостями. В рамках роботи було вперше секвеновано та проаналізовано геномну організацію помірних фагів 49 і 59 Erwinia horticola, які є новими унікальними представниками лямбдоїдної групи фагів.

Запропоновано нове явище фаг-фагової індукції, що полягає в провокуванні виходу ендогенних фагів з бактеріальної псевдолізогенної клітини під дією екзогенних неспоріднених бактеріофагів.

Кількість публікацій: методичні рекомендації, 16 статей (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором), 44 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1, Scopus –4/1, Google Scholar – 10/3. Отримано патент України на винахід, патент на корисну модель. ь.