Ви є тут

Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки


Номер роботи - M 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори:
ВЛАДИМИРСЬКИЙ Ігор Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, виконуючий обов’язки директора науково-навчального інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор запропонував принципово новий підхід до процесу формування високовпорядкованих феромагнітних нанорозмірних матеріалів, який полягає у осадженні гетерогенних структур на основі FePt з додатковими шарами легуючих елементів з подальшою контрольованою термічної обробкою у високому вакуумі. Встановлені фізичні закономірності, розроблені модельні уявлення, а також визначені практично важливі характеристики створюють наукові основи керування у широких температурних інтервалах структурно-фазовими станами і фізичними властивостями гетерогенних плівкових систем із різною конфігурацією магнітних і немагнітних наношарів і становлять інтерес для розробки інноваційних технологій виробництва плівкових елементів і приладів наноелектроніки і спінтроніки.

Обґрунтовано широкий спектр можливих застосувань запропонованих нових сполучень матеріалів у багатошарових композиціях на основі FePt у сучасних нанотехнологіях. Розвинуто й поглиблено базові фундаментальні уявлення щодо механізмів дифузійних процесів та структурно-фазових перетворень у вакуумно-конденсованих наноматеріалах.

Отримані результати є науковою основою створення новітніх феромагнітних впорядкованих наноматеріалів на основі FePt з унікальним комплексом магнітних і експлуатаційних властивостей, використання яких в якості робочих плівкових елементів приладів наноелектроніки і спінтроніки дозволить досягти суттєвого підвищення функціональних характеристик даних приладів.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії (1 видана за кордоном), навчальний посібник, 24 статті (20 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 97/7, Scopus – 145/7, Google Scholar – 214/8. Отримано 6 патентів України на корисну модель.