Ви є тут

Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика.


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним центром "Мала академія наук України".

Автори:
1. БАБІЙЧУК Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії Національного центру "Мала академія наук України";
2. ПОПОВА Марина Андріївна – кандидат технічних наук, завідувач відділу Національного центру "Мала академія наук України";
3. ПРИХОДНЮК Віталій Валерійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного центру "Мала академія наук України";
4. СВИРИДЕНКО Денис Борисович – доктор філософських наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.


Робота спрямована на вирішення проблеми реалізації та забезпечення навчально-пізнавальної діяльності учнівської молоді у науково-освітньому форматі засобами знання-орієнтованої мережецентричної когнітивної освітньої веб-платформи (трансдисциплінарного кластеру знань). Для її реалізації створені предметні інтерактивні освітні системи знань (тематичні додатки), що забезпечують повне розкриття положень навчальних програм наукової освіти, засобами вербально-активних когнітивних сервісів: семантичного аналізу контенту науково-освітніх матеріалів, їх структуризації, виявлення критеріїв вибору науково-освітнього контенту, оцінювання науково-освітньої діяльності, агрегованого відображення відповідного контенту науково-освітніх матеріалів та їх міжконтекстних зв’язків засобами онтологічного інтерфейсу, у форматі якого реалізуються сценарії навчально-дослідницької діяльності та взаємодії.

В роботі визначені методологічні, теоретичні, концептуальні основи наукової освіти. Представлено трансдисциплінарний кластер знань наукової освіти на засадах реалізації трансдисциплінарної парадигми сучасних освітніх процесів когнітивними сервісами, що забезпечують перетворення довільного наукового і освітнього документу на інтерактивну форму та формування освітніх інтерактивних систем знань з навчальних дисциплін у форматі єдиного інформаційно-освітнього простору.

Науково-освітній формат діяльності учнів в середовищі трансдисциплінарного кластеру знань забезпечує формування в їх свідомості стійкої понятійної системи, яка здатна об’єктивно відображати науково-обґрунтовану модель картини світу. Інтерактивні системи знань трансдисциплінарного кластеру, в середовищі яких учні вивчають та досліджують історико-культурну спадщину, допомагають учням глибоко розуміти соціальну архітектуру та рушійні сили національних та соціальних конфліктів.

Кількість публікацій: 8 колективних монографій, 5 посібників, 3 рекомендації, 42 статті (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором), 7 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 27/7, Scopus – 18/5, Google Scholar – 274/10. Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.