Ви є тут

Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур


Номер роботи - M 43 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

Автор: д.с.-г.н. Шатковський А.П., Черевичний Ю.О.

Авторами розвинуто  теорію та методи оперативного управління краплинним зрошенням на основі інструментально-вимірювальних комплексів, теорії програмування врожайності сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у частині оптимального вологозабезпечення рослин.

Вперше для умов Степу України  встановлено закономірності режимів зрошення та процесів водоспоживання сільськогосподарських культур залежно від передполивної вологості ґрунту. Побудовано математичні залежності «Водоспоживання – Врожайність», встановлено закономірності формування продукційних процесів та врожайності сільськогосподарських культур залежно від рівня вологозабезпечення.

Технології краплинного зрошення сільськогосподарських культур впроваджено у 12 агрогосподарствах. Розроблені «Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення» використовуються  установами  системи НААН. Техніко-економічні показники розробок відповідають кращим зарубіжним аналогам. Потенційна потреба у впровадженні цього способу поливу складає понад 250 тис. га.

На сьогодні, завдяки науковим розробкам авторів роботи, площі краплинного зрошення складають біля 70 тис. га., економічний ефект від впровадження технологій краплинного зрошення складає понад 700 млн грн.

Кількість публікацій: 250, у т.ч. за тематикою роботи 6 монографій, навчальний посібник, 150 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 1/1;  Google Scholar – 110/5. Отримано 7 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.