Ви є тут

Нелінійні механізми взаємодії і закономірності реакційного спікання дисперсно-зміцнених металевих сплавів


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Автори:
ПЕТРАШ Костянтин Миколайович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

Роботу присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі встановлення закономірностей реакційного спікання металічних композицій, які містять невзаємодіючі сполуки, та розробці жаростійких дисперсно-зміцнених ніхромів і технології одержання виробів з них.

Вперше на основі теоретичного аналізу з урахуванням колективних взаємодій в реакційних системах Ni-Al і Ti-Al, ґрунтуючись на уявленні проточного реактора побудовано термокінетичні моделі необоротних процесів, ініційованих контактним плавленням компонентів. Встановлено різного роду термокінетичні траєкторії розвитку процесу взаємодії.

Виявлено, що зразки практично усіх досліджених порошкових подвійних систем з відносною густиною понад 80% дають значний ріст об’єму в процесі спікання. Проте, введення певної кількості хімічно інертних домішок локалізує реакційні процеси всього об’єму пресовок і не дає змоги дрібним порам збиратися в каверни. Це сприяє сповільненню росту пресовок і, з часом, приводить до значної усадки. Дрібні пори в кожному з малих локальних об’ємів беруть участь у масопереносі і забезпечують ущільнення на пізніх стадіях спікання.

Розроблено із застосуванням реакційного спікання жаростійкі дисперсно-зміцнені сплави на основі ніхрому з вмістом алюмінію до 6 % і оксиду ітрію (Y2O3) до 1,5% та відпрацьовано технології отримання виробів з них. Зокрема, режими прокатки товстих заготовок і тонких листів товщиною до 0,1 мм. Розроблено склади припоїв та умови термореакційної пайки для товстих заготовок, що використовуються при виготовленні повітрозабірника гіперзвукового літака. Також відпрацьовано режими пайки та інші технологічні операції для виготовлення теплозахисних панелей гіперзвукових і багаторазових космічних апаратів.

Отримані фізико-механічні та функціональні властивості дисперсно-зміцнених ніхромів забезпечують в сукупності необхідну працездатність багаторазових космічних систем за температур до 1200 0С.

Кількість публікацій: 19 статей (2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації автора/h індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 0/0, Scopus – 1/1, Google Scholar – 16/2. Отримано 1 патент України на корисну модель.