Ви є тут

Непідприємницькі юридичні особи в приватному праві України


Номер роботи - M 56 ПОДАНА

Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Автор: к.ю.н. Кочин В.В.

Метою дослідження є встановлення особливостей цивільно-правового регулювання статусу непідприємницьких юридичних осіб, а також розробка теоретичних механізмів його удосконалення.

Робота присвячена комплексному дослідженню цивільно-правового статусу непідприємницьких товариств та установ у межах інституту юридичної особи приватного права.

Розглянуто передумови участі непідприємницьких юридичних осіб у цивільних відносних, поняття, ознаки та види, підстави їх створення та припинення, а також доктринальні підходи до розуміння їх цивільної правосуб’єктності. Проаналізовано особливості управління непідприємницькими товариствами, а також здійснення прав і виконання обов’язків їх учасниками (членами).

За результатами дослідження запропоновано виділяти наступні види непідприємницьких товариств: приватно корисні (асоціація, об’єднання співвласників, фонд та непідприємницький кооператив) та суспільно корисні (громадське об’єднання, саморегулююча організація, громадське формування).

Сформовані пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання непідприємницьких товариств.

Кількість публікацій119, в т.ч. за тематикою роботи 100, з них: 7 монографій,  7 статей (2 – у зарубіжних виданнях),  61 теза доповідей, 2 коментаря законодавства. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 34/3.