Ви є тут

Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль


Номер роботи - M 50 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори:
МОЙСЕЄНКО Владислав Анатолійович - кандидат фізико-математичних наук, провідний інженер Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Роботу присвячено вивченню процесів лінійної і нелінійної взаємодії спінових хвиль (СХ) в плівках залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Вперше експериментально досліджено явище нерезонансного обернення хвильового фронту (ОХФ) СХ і проаналізована можливість його застосування для кореляційної обробки інформації в плівках ЗІГ. Розглянуто особливості розробки та практичного застосування сучасних кореляційних НВЧ-пристроїв з використанням нерезонансного ОХФ СХ в плівках ЗІГ.

Запропоновано і експериментально досліджено нерезонансне ОХФ СХ (частота сигналу, відмінна від половини частоти накачки) в плівках ЗІГ при паралельній параметричній накачці. Експериментально доведено можливість розділення двох НВЧ-сигналів, одночасно діючих на детектор за допомогою нерезонансного ОХФ ЗОМСХ.

Розроблено ефективну числову модель для розрахунку часових профілів кореляційного сигналу. Отримані результати можуть бути використані для створення аналогових НВЧ пристроїв обробки даних на основі магнітних плівок.

Проведено наноструктуризацію тонких плівок ЗІГ нерегулярними масивами магнітного пермалою Ру та молібдену Мо. Це більш дешевий метод отримання масивів магнітних нанодотів в порівнянні з електронно-променевою епітаксією. Експериментальні дослідження показали зміну смуги пропускання МСХ в залежності від розміру наноострівків магнітного матеріалу на поверхні ЗІГ.

Досліджено природу опосередкованих деформацією зворотних МЕ-ефектів. Дослідження виконано на композиті монокристалічного бората заліза і полікристалічного PZT. Електричне поле, що прикладалось по всій товщині PZT, призвело до п'єзоелектричної деформації в площині, котре й призвело до зміни поля магнітопружної анізотропії в бораті заліза, яке спостерігається, як зсув частоти квазі-ФМР.

Кількість публікацій: 5 статей у англомовних журналах з імпакт-фактором. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 15/3, Scopus – 19/2, Google Scholar –28/2. Отримано 1 патент України на корисну модель.