Ви є тут

Оцінка екологічного стану та продукційного потенціалу водних екосистем Полісся України


Номер роботи - M 3 ПОДАНА

Представлено Поліським національним університетом.

Автори:
1. ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна – доктор сільськогосподарських наук, керівник ННЦ екології та навколишнього середовища Поліського національного київськету;
2. ЗИМАРОЄВА Анастасія Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент Поліського національного університету.

Формування та сталий розвиток екосистем базується на екологічних умовах відповідних ландшафтів. Одним з пріоритетних напрямків формування стійких екосистем та вирішення низки екологічних проблем на локальному, регіональному та глобальному рівнях є оптимальна організація і землеустрій певної території на ландшафтній основі, що дозволяє отримати найбільший ефект від прироохоронних заходів.

Авторами створено цілісну картину щодо антропогенного тиску на водні екосистеми в межах ландшафтів Полісся, визначені основні чинники, критичні ділянки та розроблені рекомендації щодо поліпшення їх стану, визначено структурно-функціональні ознаки видового різноманіття макрофітів у межах екологічних зон на ділянках з різним антропогенним тиском в межах водних екосистем Полісся.

Виявлено та визначено особливості кількісних пристосувальних реакцій угруповань водних фітоценозів на антропогенний тиск різної інтенсивності, визначені порогові концентрації чутливості макрофітів до вмісту важких металів у прибережних ґрунтах і донних відкладах, здійснено аналіз продукційного потенціалу біорізноманіття за показниками екологічної стабільності й пластичності з використанням видооблікових критеріїв та побудовані кореляційні залежності, що дозволяють оцінити рівень стабільності розвитку водних екосистем, які є базисною компонентою відтермінованого біомоніторингу.

Визначено ступінь впливу основних груп блокових індексів якості води і наявності токсичних сполук у донних відкладах та прибережних ґрунтах на вище названі показники відтермінованого та короткотермінового (миттєвого) біомоніторингу водних екосистем.

 Авторами вперше зафіксовано морфогенетичні зміни у деяких видах рослин та визначено закономірності розподілу індексів інтегральної флуктуаційної асиметрії залежно від якості води для території Полісся України як базисної компоненти короткотермінового біомоніторингу, встановлено кореляційні залежності між розрахованими критеріями відтермінованого та здійснено порівняльну оцінку найбільш інформативних методів визначення якості водного середовища.

Кількість публікацій: 5 колективних монографій, 17 наукових посібників, 75 статей, 68 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science - 11/3, Scopus – 34/6, Google Scholar – 206/14.