Ви є тут

Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу


Номер роботи - M 42 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено нститутом біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України.

Автори:
ПАВЛЮК Олександр Віталійович - кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України.

 Метою роботи є одержання та розробка зручних препаративних методів синтезу нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу, які можуть мати низку практично корисних властивостей.

Відпрацьовано декілька способів одержання сульфонілхлоридів ізооксазольного ряду, зокрема в результаті взаємодії ізооксазоловмісних солей сульфінових кислот з пентахлоридом фосфору. Розглянуто можливість одержання низки ізооксазоловмісних сульфонів.

За результатами проведених досліджень знайдено та відпрацьовано зручні шляхи одержання низки нових діаллілвмісних сульфопохідних ізооксазолу – прекурсорів циклоалкенільних похідних. Одержано діалкенільні похідні за допомогою реакцій метатезису із закриттям циклу з високими виходами перетворені в нові цикло- та гетероциклоалкенільні похідні ізооксазолу.

 Автором знайдено та відпрацьовано зручні синтетичні послідовності для одержання широкої низки таких трьох типів нових похідних ізооксазолу, як піроліновмісні сульфоніламіди арилізооксазолів, циклопентенові похідні арилсульфонів ізооксазольного ряду та арилізооксазоловмісні похідні тіодиазепін-1,1-диоксиду. Будова синтезованих сполук підтверджена за допомогою даних елементного аналізу, спектроскопії ЯМР на ядрах 1Н, 13С та хромато-масс-спектометрії. Деякі з синтезованих діаллілвмісних похідних ізооксазольного ряду можуть бути перспективними як потенційні протизносні та протизадирнві присадки до авіаційних олив на основі естеру пентаеритриту та синтетичних жирних кислот.

За результатами проведення первинних біологічних випробувань серед синтезованих речовин виявлено сполуки з протигрибковою та протипухлинною активностями.

Кількість публікацій: 6 статей, 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Google Scholar – 11/2. Отримано патент України на винахід, патент на корисну модель.