Ви є тут

Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС


Номер роботи - M 32 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори:
1. АВДЄЄВА Олена Петрівна – кандидат технічних наук, доцент НТУ "ХПІ";
2. ПАЛЬКОВ Ігор Андрійович – кандидат технічних наук, заступник головного конструктора парових турбін, АТ "Турбоатом";
3. ПАЛЬКОВ Сергій Андрійович – кандидат технічних наук, начальник сектору АТ "Турбоатом";
4. ІЩЕНКО Олег Ігорович – провідний конструктор АТ "Турбоатом".

Метою роботи є підвищення ефективності і конкурентоспроможності вітчизняної турбінобудівної галузі, надійності роботи енергосистеми України та зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище за рахунок створення новітніх високоефективних і надійних оптимальних конструкцій проточної частини (ПЧ) потужних парових турбін для атомних та теплових електростанцій з використанням розробленої методології об'єктно-орієнтованої оптимізації, що реалізована в вигляді спеціального програмного забезпечення САПР  "Турбоагрегат ".

Розроблена та реалізована методологія об'єктно-орієнтованої багаторівневої комплексної оптимізації проточної частини потужних парових турбін в єдиному інтегрованому інформаційному просторі САПР  "Турбоагрегат ", що дозволяє представити процес оптимального проектування ПЧ в вигляді динамічно взаємодіючих ієрархічно структурованих підсистем оптимізації кожного елементу ПЧ.

Розв’язані задачі комплексної оптимізації проточної частини потужних парових турбін для ТЕС і АЕС та одержані нові дані щодо взаємному впливу елементів турбіни на її оптимальні характеристики. Створено сучасний програмний комплекс, в якому реалізована методологія оптимального проектування проточних частин парових турбін з урахуванням імовірних і реальних режимів експлуатації, що реалізовано як готовий програмний продукт, використання якого дозволяє істотно поліпшити показники ефективності турбоагрегатів. Використання програмного комплексу САПР  "Турбоагрегат " дозволило в повному обсязі виконати комплекс розрахунково-дослідних робіт з багатопараметричної багатокритеріальної оптимізації проточних частин турбін від 200 до 1250 МВт.

Результати розробок дозволили виконати модернізацію потужних турбін К-220-44-1М2, К-220-44-3М1, К-220-44-3М2, К-220-44-1М3 АЕС  "Пакш " (Угорщина), модернізацію турбоагрегатів №3, №4 енегргоблоку №2 Вірменської АЕС, модернізацію турбіни К-1000-60/1500-2 блоку №5 АЕС  "Козлодуй " (Болгарія).

Економічний ефект від використання результатів роботи за 5 років складає близько 110,00 млн. грн.

Кількість публікацій: 30 статей (4 – у англомовних журналах з імпакт - фактором), 36 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 18/3, Google Scholar – 18/4. Отримано 1 патент України на винахід.