Ви є тут

Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

Автори:
1. Вілецька Юлія Миколаївна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України;
2. Хіта Олена Олександрівна – доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Роботу присвячено дослідженню залежних від стресу ендоплазматичного ретикулума механізмів, що лежать в основі ожиріння з його метаболічними ускладненнями, та онкогенезу шляхом вивчення експресії генів у клітинах людини.

 Встановлено, що за умов ожиріння у підшкірній жировій тканині чоловіків пригнічується експресія генів основних факторів ангіогенезу, але збільшується рівень експресії онкогенів та факторів росту, що може призводити і до онкотрансформації. Розвиток резистентності до інсуліну за умов ожиріння асоціюється з підвищеним рівнем експресії низки про-проліферативних генів у підшкірній жировій тканині, посилюється експресія факторів опосередковуючих стрес ендоплазматичного ретикулума, а розвиток резистентності до інсуліну супроводжується зниженням рівня експресії великої групи генів, що контролюють ключові метаболічні процеси. Розвиток резистентності до інсуліну різко знижує імунний захист організму (патентом на винахід).

Показано, що різні наночастинки ініціюють розвиток стресу ендоплазматичного ретикулума і це призводить до розвитку генотоксичності і різкого зниження імунного захисту. Розроблено способи прогнозування негативного впливу наноматеріалів на організм та його імунний захист за експресією генів HLA-DRA і HLA-G.

Вперше показано гено-специфічну залежність експресії досліджених ядерних генів протеїнів мітохондрій у клітинах гліоми від функціонування IRE1, який опосередковує основний шлях стресу ендоплазматичного ретикулума. Виявлено, що стрес-залежна регуляція цих генів може опосередковуватись як протеїнкіназною, так і ендорибонуклеазною активностями IRE1. Показано, що пригнічення функціональної активності сигнального протеїну IRE1 знижує проліферативний потенціал клітин гліоми, змінюючи рівень експресії низки онкогенів та пухлинних супресорів, а також репрограмуючи чутливість експресії більшості досліджених генів до умов гіпоксії, дефіциту глюкози або глутаміну.

Отримані результати демонструють важливу роль ядерних генів протеїнів мітохондрій у регуляції процесів проліферації та росту клітин гліоми за умови пригнічення IRE1 і розширюють уявлення про молекулярні механізми впливу на експресію цих генів гіпоксії та інших важливих компонентів пухлинного росту.

Кількість публікацій: 26 статей (10 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/2, Scopus – 44/8, Google Scholar – 105/13. Отримано 2 патенти України на винахід, 4 - на корисну модель.