Ви є тут

Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автори:
1. ГАЛКІН Олександр Юрійович – доктор біологічних наук, в.о. завідувача кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
2. ЛУЦЕНКО Тетяна Миколаївна – кандидат технічних наук, старший викладач Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
3. КРИНІНА Ольга Ігорівна – молодший науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

Авторами представлено результати комплексних досліджень зі створення молекулярних основ та обґрунтування біотехнологій створення високоінформативних засобів для імунологічної діагностики  та параметрів біоаналітичної стандартизації і валідації діагностичних препаратів. 

Розроблено високочутливі та специфічні засоби для імуноферментної діагностики низки інфекційних захворювань людини (урогенітальний хламідіоз, туберкульоз, дифтерія), визначення стану гуморального імунітету, включаючи оцінку рівня алергізації організму, а також імуноафінні методи виділення імуноглобулінів із біологічних рідин організму людини. Розроблені засоби за своїми біоаналітичними характеристиками не поступаються кращим закордонним аналогам або перевищують їх.

Сформовані науково-методичні підходи до оцінки якості засобів для імуноферментної діагностики є елементом забезпечення сучасного рівня оцінювання діагностичних препаратів вітчизняними органами із оцінки відповідності згідно із вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.

Результати досліджень  впроваджено у процес розробки та виробництва ІФА-наборів у ТОВ "Хема" (м. Київ), рекомбінантних білків у ТОВ "УА "Про-фарма" (м.Київ). Науково-методичні рекомендації щодо стандартизації та валідації засобів для серологічної діагностики використовуються у ДП "Український медичний центр сертифікації" МОЗ України.

Кількість публікацій: 82, в т.ч. монографія, 38 статей (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 3 навчально-методичні розробки, 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 10/2, Google Shcolar – 51/5 . Отримано 16 патентів України на корисну модель.