Ви є тут

Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи


Номер роботи - M 64 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Автори:
1. БОРІКУН Тетяна Вікторівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;
2. БРЄЄВА Ольга Володимирівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Роботу присвячено дослідженню молекулярно-генетичних та епігенетичних порушень у пухлинних клітинах жіночої репродуктивної системи (рак молочної залози, рак ендометрію) та лімфоцитах периферичної крові хворих для обґрунтування доцільності їх використання в якості маркерів агресивності перебігу пухлинного процесу.

Встановлено, що підвищення експресії хемокінового рецептора СXCR4 та збільшення щільності мікросудин у пухлинних клітинах молочної залози пов’язано з наявністю у хворих метастазів. Виявлено зв'язок експресії мікроРНК-21, -200b, -122 та -320а в пухлинній тканині молочної залози із стадією пухлинного процесу та проліферативною активністю пухлинних клітин, мікроРНК-10b, -155, -200b, -122 та -320а – з наявністю метастазів у реґіонарних лімфатичних вузлах та ступенем диференціювання карцином. Доведено, що аналіз експресії мікроРНК-21, -200b, -320а у пухлинних клітинах біопсійного матеріалу дозволяє з’ясувати чутливість до антрациклін-вмісної неоад’ювантної поліхіміотерапії до початку її проведення, що, в свою чергу, забезпечує можливість вибору персоніфікованої тактики лікування хворих на рак молочної залози.

Визначено, що підвищений рівень спонтанних пошкоджень ДНК, ампліфікація та висока експресію онкогенів HER-2/neu та c-MYC,  а також знижений рівень експресії мікроРНК-34а, -142 та -125b  у пухлинних клітинах карцином ендометрію асоціюються з такими показниками прогресії пухлинного процесу як низький ступень диференціювання та глибока інвазія пухлини у міометрій.

Виявлено позитивну кореляцію між ефективністю репарації пошкоджень ДНК у лімфоцитах периферичної крові хворих та експресією маркера системи місматч-репарації MSH2 у карциномах ендометрія, що вказує на потенційну можливість використання лімфоцитів в якості індикаторних клітин (сурогатних маркерів), які здатні відображати молекулярно-генетичні особливості карцином ендометрію.

Кількість публікацій: колективна монографія, 23 статті (16 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 31 тези доповідей, 6 інформаційних листів. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 8/1, Scopus – 76/9, Google Scholar – 120/11. Одержано 6 патентів України на корисну модель.