Ви є тут

Семіотика права як парадигма сучасного праворозуміння


Номер роботи - M 67 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національною академією внутрішніх справ.

Автори:
ПАВЛИШИН Олег Володимирович - доктор юридичних наук, професор Національної академії внутрішніх справ.

Метою роботи є формування теоретико-методологічних засад семіотики права як парадигми сучасного праворозуміння.

Автором визначено евристичні перспективи семіотико-правового підходу; методологічні засади сучасних семіотичних досліджень права; поняття, об’єкт і предмет семіотики права; структуру, функції та систему міждисциплінарних зв’язків семіотики права як галузі знань; методологічне значення семіотики права для новітнього філософсько-правового дискурсу; поняття правового знака як вихідного елементу правової реальності, його структуру та види; ієрархічні зв’язки між рівнями та елементами правової реальності як знакової системи; співвідношення та знакові характеристики правоутворення, правового регулювання, безпосередніх форм реалізації норм права, правозастосування, правосвідомості, правової культури та правової освіти.

Сформовано базові концептуальні засади семіотико-правових досліджень правової реальності як знакової системи.

Запропоновано пропозиції щодо розробки нових нормативно-правових актів з метою вдосконалення чинного законодавства та рекомендації щодо підвищення ефективності та оптимізації діяльності суб’єктів застосування норм права. Удосконалено науково-методичне забезпечення функціонування правоохоронної системи України та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

Удосконалено обґрунтування теоретико-методологічних засад семіотики права як парадигми праворозуміння та визначено пріоритетні шляхи удосконалення правової діяльності.

Результати досліджень впроваджено у науково-дослідну, законотворчу, практичну діяльність та освітній процес.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 40 статей (2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 36 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно бази Google Scholar даних складає відповідно: 242/8. Отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.