Ви є тут

Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення


Номер роботи - M 38 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Представлено Державним вищим навчальним закладом "Український державний хіміко-технологічний університет"

Автори:
1. ФАРАТ Олег Костянтинович – доктор хімічних наук, доцент ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет";
2. ВАРЕНИЧЕНКО Світлана Анатоліївна – кандидат хімічних наук, доцент ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет";
3. КУЛИК Олеся Геннадіївна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник ДНУ "НТК "Інституту монокристалів" НАН України;
4. САНІН Едуард Віталійович – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник ДНУ "НТК "Інституту монокристалів" НАН України.

вторами розроблено ефективні методи синтезу низки нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук, вивчені їх трансформації в умовах реакцій алкілювання, ацилювання, деацилювання, гетероциклізації, реакцій Кляйзена-Шмідта, Дімрота, Міхаеля, Кньовенагеля та Вільсмайєра-Хаака.

У ході дослідження відкрито 5 нових електрофільних перегрупувань оксазагетероциклічних систем в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака та сформульовано необхідні критерії для їх перебігу.

Синтезовано раніше невідомі о-гідроксифенільні похідні, показано принципову відмінність реакційної здатності 4Н‑хромен-4-імінів від похідних 4Н-хромон-4-онів у реакції з малонодинітрилом. Вперше проведено систематичне дослідження низькомолекулярних 4‑алкілпохідних 3,4‑дигідропіримідин-2(1Н)-ону та споріднених сполук. Встановлено взаємозв’язок між електронною будовою та спектральними властивостями нових похідних ксантенових барвників, циннамоїл-α-піронів, кумароїлбензопірилієвих солей та сквараїнів.

За результатами прогнозування in silico та проведення біохімічного тестування in vitro та in vivo серед синтезованих сполук виявлені зразки, які проявляють різні типи біологічної активності, зокрема, протигрибкову, антибактеріальну, протипухлинну та нейротропну.

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес ДВНЗ УДХТУ. Низка одержаних флуоресцентних барвників на комерційній основі регулярно постачаються американській компанії SETA BioMedicals LLC.

Кількість публікацій: 53 статті (36 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 87 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 108/6, Scopus –147/7, Google Scholar – 235/9.