Ви є тут

Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів


Номер роботи - P 8 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Автори: Артіков А.М., Галунов М.З., Будагов Ю.А., Жмурін П.М., Крумштейн З.В, Лебедєв В.М., Лагутін В.М., Ольшевский О.Г., Тарасов В.А., Чіріков-Зорін І.Є.

     Робота представляє цикл досліджень, виконаних авторським колективом протягом 1992-2013 років, з метою створення унікальних детектуючих приладів на основі пластмасових сцинтиляторів для експериментів з фізики високих енергій, що дозволило Україні взяти участь у найважливіших міжнародних експериментах з виявлення елементарних часток, передбачених теорією з назвою "Стандартна модель". Це експеримент з виявлення топ-кварка і уточнення мас W і Z бозонів за допомогою детектора CDF Національної лабораторії прискорювачів ім. Фермі (FNAL, США); експеримент OPERA (In2P3, Франція) з виявлення осциляцій нейтрино та експеримент COMPASS (CERN, Швейцарія) з перевірки деяких припущень квантової хромодинаміки стосовно структури нуклонів. У цих експериментах отримано нові фундаментальні результати, які дозволяють по-іншому поглянути на устрій мікро- і макросвіту.  Для створення детекторів для цих експериментів розроблено нові підходи та створена новітня технологія виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів підвищеної прозорості і радіаційної стійкості.  

В результаті виконання робіт створено новий мюонний детектор для CDF (США), координатночутливий детектор OPERA (Франція), електромагнітний калориметричний детектор ECAL0 для експерименту COMPASS (ЦЕРН, Швейцарія). Усі створені детектуючі пристрої безпосередньо причетні до усіх досягнутих останнім часом результатів в сучасній фізиці. В результаті виконаної роботи створено нові високопродуктивні технології та обладнання для виробництва пластмасових сцинтиляторів, що власно і дозволило створити унікальні детектори для міжнародних проектів з фізики високих енергій.

Досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво удосконалених технологій одержання пластмасових сцинтиляторів та створених на їх основі детекторів іонізуючого випромінювання становить 2 113 650 грн. Сумарний ефект від впровадження робіт складає біля 25 млн. грн.

Кількість публікацій: 2 монографії, 125 статей, з яких більше 110 робіт цитуються у базі даних SCOPUS. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 8000  (згідно баз даних Scopus), h- індекс = 53. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 40 патентами.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться  24  вересня 2014 року  о 14.15 годині на засіданні вченої ради  фізичного  факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, просп.Глушкова 4, аудиторія 200.